Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкур

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 17.07.2013  № 1042
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 р. за № 1202/23734

  Про затвердження Порядку складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах)

  Відповідно до статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»( 2658-14 ), керуючись пунктами 79, 80 Методики оцінки майна( 1891-2003-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах), що додається.

  2. Апарату Фонду державного майна України та його регіональним відділенням керуватися зазначеним Порядком під час складання та затвердження актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств незалежно від типу, створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для продажу у випадках, передбачених абзацом п’ятим частини першої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного майна»( 2163-12 ) (крім продажу акцій за конкурсом).

  3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції в установленому порядку.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Фонду

  О. Рябченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 17.07.2013  № 1042

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 липня 2013 р. за № 1202/23734

  ПОРЯДОК складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах)

  I. Загальні положення

  1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання та порядок заповнення актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств незалежно від типу (далі — АТ), створених у процесі приватизації (корпоратизації), що належать державі, для продажу у випадках, передбачених абзацом п’ятим частини першої статті 15 Закону України «Про приватизацію державного майна» ( 2163-12 ) (крім продажу акцій за конкурсом), за результатами стандартизованої оцінки (далі — акти оцінки пакетів акцій АТ).

  Акти оцінки пакетів акцій АТ складаються за формою згідно з додатком 16 до Методики оцінки майна( 1891-2003-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891 (далі — Методика оцінки майна).

  1.2. Акти оцінки пакетів акцій АТ підлягають рецензуванню. Зразок форми рецензії та рекомендації щодо її заповнення наведено в додатках 1 та 2 до цього Порядку.

  Акти оцінки пакетів акцій АТ затверджуються керівником державного органу приватизації або уповноваженою ним особою шляхом видання відповідного наказу та скріплення їх печаткою та його підписом.

  1.3. Датою оцінки пакета акцій АТ є останнє число будь-якого місяця в межах строку розміщення пакета акцій згідно із затвердженим планом розміщення акцій цього АТ, яка встановлюється під час складання акта оцінки пакета акцій АТ.

  1.4. Строк дії актів оцінки пакета акцій АТ визначається відповідно до вимог пункту 22 Методики оцінки майна( 1891-2003-п ).

  1.5. Акт оцінки пакета акцій АТ вважається недійсним у разі, якщо:

 • закінчився строк його дії, у тому числі з урахуванням його продовження;
 • змінилися розмір пакета акцій АТ, кількість акцій, номінальна вартість акцій.
 • 1.6. Акти оцінки пакетів акцій АТ використовуються відповідно до встановлених законодавством процедур, що регулюють відповідний продаж.

  II. Вихідні дані для складання актів оцінки пакетів акцій АТ

  2.1. Обсяг вихідних даних, необхідних для складання актів оцінки пакетів акцій АТ, визначається з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 80 Методики оцінки майна( 1891-2003-п ).

  Джерелами вихідних даних є документи АТ та/або документи, наявні в державних органах приватизації.

  2.2. Для АТ, пакети акцій якого підлягають оцінці, подаються такі документи:

  акт оцінки майна (акт оцінки вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу), складений під час приватизації (корпоратизації);

  затверджений план розміщення акцій (уточнений план розміщення акцій), відповідно до якого буде здійснюватись продаж пакета акцій;

  баланс( z0336-13 ) (звіт про фінансовий стан) суб’єкта підприємництва (далі — фінансова звітність), складений на останню звітну дату (станом на кінець останнього дня кварталу (року) поточного року).

  2.3. Якщо за даними фінансової звітності АТ на останню звітну дату розмір статутного капіталу не відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному в акті оцінки майна (акті оцінки вартості єдиного (цілісного) майнового комплексу), для з’ясування джерел та підстав зміни статутного капіталу додатково подається та розглядається довідка, підписана керівником АТ, в якій наводяться пояснення із зазначених питань.

  2.4. Якщо за даними фінансової звітності АТ на останню звітну дату розмір статутного капіталу не відповідає розміру статутного капіталу, зазначеному в затвердженому плані розміщення акцій (уточненому плані розміщення акцій), відповідно до якого буде здійснюватись продаж пакета акцій, для з'ясування джерел та підстав зміни статутного капіталу додатково подається та розглядається довідка, підписана керівником АТ, в якій наводяться пояснення із зазначених питань, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та фінансова звітність АТ на дату реєстрації випуску акцій.

  III. Складання актів оцінки пакетів акцій АТ

  3.1. Під час складання актів оцінки пакетів акцій АТ у рядку, що містить повне найменування АТ та розмір пакета акцій, що оцінюється, зазначається кількість штук акцій, які містить такий пакет акцій, що становить відповідний відсоток статутного капіталу АТ.

  3.2. У разі якщо власний капітал АТ (рядок 1495 графи 4 розділу I пасиву фінансової звітності( z0336-13 )) на останню звітну дату більший від його статутного капіталу (рядок 1400 графи 4 розділу I пасиву фінансової звітності) на останню звітну дату, початкова ціна (початкова вартість) (далі — початкова ціна) однієї акції розраховується за формулою

  ПЦА=ВК/КАхКВРх1000,

 • де
 • ПЦА

  -

 • початкова ціна однієї акції (грн);
 • ВК

  -

 • власний капітал АТ (тис. грн);
 • КА

  -

 • загальна кількість акцій, на які поділений статутний капітал (шт.);
 • КВР

  -

  коефіцієнт відповідності ринку, розмір якого дорівнює 0,8, застосовується, якщо відношення власного капіталу АТ до загальної кількості акцій, на які поділений статутний капітал, більше середньозваженої ціни однієї акції, визначеної відповідно до Положення про порядок продажу в процесі приватизації на фондових біржах пакетів акцій акціонерних товариств ( z0798-98 ), затвердженого наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України від 16 листопада 1998 року № 2141/297/9 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 09 квітня 2012 року № 481, рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 09 квітня 2012 року № 508, розпорядження Антимонопольного комітету України від 09 квітня 2012 № 216-р), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 грудня 1998 року за № 798/3238.

  При цьому отримане за результатами розрахунку значення відображається у рядку 6 акта оцінки пакета акцій АТ.

  Початкова ціна пакета акцій (початкова вартість пакета акцій) (далі — початкова ціна пакета акцій) розраховується за формулою

  ПЦ=ПЦАхПА/1000,

 • де
 • ПЦ

  -

 • початкова ціна пакета акцій (тис. грн);
 • ПЦА

  -

 • початкова ціна однієї акції (грн);
 • ПА

  -

 • кількість акцій у пакеті акцій, що оцінюється (шт.).
 • Отримане значення відображається у рядках 3 та 5 акта оцінки пакета акцій АТ.

  Номінальна вартість пакета акцій АТ розраховується за формулою, наведеною у пункті 3.3 цього розділу, та отримане значення відображається у рядку 4 акта оцінки пакета акцій АТ.

  3.3. У разі якщо власний капітал АТ (рядок 1495 графи 4 розділу I пасиву фінансової звітності( z0336-13 )) на останню звітну дату менший від його статутного капіталу (рядок 1400 графи 4 розділу I пасиву фінансової звітності) на останню звітну дату, зокрема коли власний капітал має від'ємне значення, початкова ціна такого пакета акцій дорівнює його номінальній вартості та розраховується за формулою

  НВ=(НАхПА)/1000,

 • де
 • НВ

  -

 • номінальна вартість пакета акцій (тис. грн);
 • НА

  -

 • номінальна вартість однієї акції (грн);
 • ПА

  -

 • кількість акцій у пакеті акцій, що оцінюється (шт.).
 • Отримане за результатами розрахунку значення номінальної вартості пакета акцій АТ зазначається у рядках 4 та 5 акта оцінки пакета акцій АТ.

  Початкова ціна однієї акції у цьому випадку дорівнює номінальній вартості однієї акції, зазначеній у плані розміщення акцій (уточненому плані розміщення акцій) АТ.

  3.4. Всі значення показників, які мають вартісний вираз, вказуються в акті оцінки пакета акцій АТ з п’ятьма знаками після коми.

  Директор Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності

  М. Горяйнов

  Додаток 1 до Порядку складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах) (пункт 1.2 розділу I)

  Зразок форми

  РЕЦЕНЗІЯ на акт оцінки пакета акцій акціонерного товариства, створеного у процесі приватизації (корпоратизації), що належить державі, для продажу через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків) на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за грошові кошти

  Рецензент

  Підстава рецензування

  Об’єкт рецензування

  Підстава проведення стандартизованої оцінки пакета акцій

  Оцінювач, який склав акт оцінки

  Об’єкт оцінки

  Дата оцінки

  Мета оцінки

  За результатами рецензування встановлено таке

  Висновок про вихідні дані для стандартизованої оцінки

  Висновок про відповідність і правильність застосування оціночних процедур

  Результати стандартизованої оцінки майна

  Загальний висновок

  Рецензент

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали, прізвище)

  «___» _________ _____ року    (дата підписання рецензії)

  Додаток 2 до Порядку складання актів оцінки пакетів акцій акціонерних товариств під час їх продажу на конкурентних засадах (крім продажу на конкурсах) (пункт 1.2 розділу I)

  РЕКОМЕНДАЦІЯ щодо заповнення рецензій на акт оцінки пакета акцій акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації), що належить державі, для продажу через організаторів торгівлі цінними паперами (крім міжнародних фондових ринків) на відкритих грошових регіональних аукціонах, спеціалізованих аукціонах за грошові кошти

  Рецензент

  Указуються прізвище, ім'я та по батькові рецензента, посада, дата та номер кваліфікаційного свідоцтва та свідоцтва про підвищення кваліфікації, дата та номер свідоцтва про внесення до Державного реєстру оцінювачів, а також зазначається строк практичної діяльності з оцінки майна

  Підстава рецензування

  Стаття 13 Закону України від 12 липня 2001 року № 2658-III ( 2658-14 ) «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», пункт 17 Методики оцінки майна( 1891-2003-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891

  Об’єкт рецензування

  Указується назва акта оцінки пакета акцій із зазначенням розміру пакета акцій, що оцінюється, у відсотках, а також кількість акцій

  Підстава проведення стандартизованої оцінки пакета акцій

  Зазначаються дата та номер відповідного наказу державного органу приватизації, яким затверджено план розміщення акцій (уточнений план розміщення акцій) акціонерних товариств

  Оцінювач, який склав акт оцінки

  Указуються повне найменування державного органу приватизації, який склав акт оцінки пакета акцій акціонерного товариства, посада, прізвище відповідального працівника цього органу, який склав акт оцінки пакета акцій акціонерного товариства

  Об’єкт оцінки

  Указується повне найменування акціонерного товариства

  Дата оцінки

  Указується дата оцінки, визначена в межах строку розміщення акцій зазначеним способом згідно з планом розміщення акцій

  Мета оцінки

  Указується, з якою метою проводиться оцінка пакета акцій акціонерного товариства

  За результатами рецензування встановлено таке

  Висновок про вихідні дані для стандартизованої оцінки

  Наводиться перелік вихідних даних, згідно з якими складено акт оцінки пакета акцій акціонерного товариства, та робиться висновок про їх повноту, достатність для складання акта оцінки пакета акцій акціонерного товариства та їх відповідність вимогам нормативно-правових актів; робиться висновок про достатність для складання акта оцінки пакета акцій акціонерного товариства, усіх документів для проведення стандартизованої оцінки майна

  Висновок про відповідність і правильність застосування оціночних процедур

  Надається висновок щодо відповідності акта оцінки майна вихідним даним та щодо правильності проведених розрахунків

  Результати стандартизованої оцінки майна

  Указується зазначена в акті оцінки початкова ціна пакета акцій акціонерного товариства

  Загальний висновок

  Надається загальний висновок щодо правильності заповнення акта оцінки пакета акцій акціонерного товариства та розрахунку ціни

  У разі наявності надається перелік зауважень та відображається їх вплив на достовірність результатів оцінки. Акт оцінки пакета акцій акціонерного товариства класифікується за такими ознаками: акт оцінки пакета акцій акціонерного товариства повністю відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна; акт оцінки пакета акцій акціонерного товариства в цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки пакета акцій акціонерного товариства, але має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки; акт оцінки пакета акцій акціонерного товариства не повною мірою відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна і має значні недоліки, що вплинули на достовірність оцінки, і не може бути використаний

  Рецензент

  ________________ (підпис)

  ___________________ (ініціали, прізвище)

  «___» _________ _____ року    (дата підписання рецензії)


   

  Про затвердження Порядку складання актів оцінки пакетів ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}