Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Положення про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, Міністерство економічного розвитку і торгівлі У

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 03.12.2012  № 1380
 • Про затвердження Положення про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.12.2011 № 407( va407731-11 ) "Про затвердження Положення про департамент регуляторної політики та розвитку підприємництва".

  Міністр

  П. О. Порошенко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України 03.12.2012 № 1380

  ПОЛОЖЕННЯ про департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва

  1. Загальні положення

  1.1. Департамент державної регуляторної політики та розвитку підприємництва (далі — департамент) є самостійним структурним підрозділом центрального апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі — Мінекономрозвитку).

  1.2. Головною метою діяльності департаменту є розроблення пропозицій щодо формування державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

  1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

  1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

  1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

 • управління державної регуляторної політики та розвитку підприємництва;
 • управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності.
 • 1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

  2. Завдання департаменту

  Основними завданнями департаменту є:

  забезпечення формування державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності шляхом:

  - розроблення та опрацювання проектів нормативно-правових актів з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  - розроблення пропозицій щодо пріоритетних напрямів державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  - проведення моніторингу практики застосування законодавства з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  - розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства України з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  - здійснення аналізу позиції України в міжнародних рейтингах умов ведення бізнесу, забезпечення міжгалузевої координації з питань покращення умов ведення бізнесу, розроблення пропозицій щодо поліпшення позиції України в дослідженні Міжнародної фінансової корпорації (група Світового банку) "Ведення бізнесу";

  - участі у здійсненні комплексного аналізу стану розвитку підприємництва в Україні;

  участь у підготовці щорічної Національної доповіді про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні;

  забезпечення формування плану діяльності Мінекономрозвитку з підготовки проектів регуляторних актів у сфері господарської діяльності;

  здійснення координації діяльності структурних підрозділів Мінекономрозвитку з питань реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності;

  участь у підготовці Кабінетові Міністрів України щорічної інформації про результати реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності в системі органів виконавчої влади;

  забезпечення підготовки матеріалів для інформування Кабінету Міністрів України, Адміністрації Президента України та громадськості про діяльність Мінекономрозвитку з питань, що належать до компетенції департаменту;

  ініціювання заходів щодо розвитку соціального діалогу, проведення консультацій із спілками, асоціаціями підприємців та громадськими організаціями стосовно обговорення питань, що належать до компетенції департаменту;

  інформування Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України та надання роз'яснень заінтересованим центральним та місцевим органам виконавчої влади щодо державної політики з питань розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  забезпечення реалізації існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), ужиття необхідних заходів із збереження службової інформації в департаменті.

  3. Права департаменту

  Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

  отримувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, документи і матеріали, зокрема щодо забезпечення реалізації державної регуляторної політики, розвитку підприємництва, ліцензування, дозвільної системи, нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

  залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

 • скликати наради та утворювати робочі групи;
 • отримувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій;

  брати участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, зустрічах, нарадах з питань, що належать до компетенції департаменту.

  4. Керівництво департаменту

  4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

  4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівнику апарату.

  4.3. Директор департаменту:

  здійснює керівництво роботою департаменту і несе відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

  організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

  організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

  візує проекти рішень та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

  у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

  з питань, що належать до компетенції департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для надання керівництву Мінекономрозвитку або іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

  організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, які потребують спільного розв'язання;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, віднесених до компетенції департаменту;

  відповідно до завдань та функцій департаменту розробляє документи, володіє відомостями щодо реалізації державної регуляторної політики про кооперацію розробників нових зразків озброєння (військової техніки) або виробників озброєння (військової техніки), які розкривають за сукупністю всіх показників їх потужності, номенклатуру, поставки виробів, терміни, обсяги виконаних робіт;

 • контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

  у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту — начальника управління державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, заступника директора департаменту — начальника управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності;

 • погоджує положення про управління, утворені у складі департаменту;
 • затверджує положення про структурні підрозділи, що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

  організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу в департаменті з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

  погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

  уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

  готує, візує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України — керівнику апарату для внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту — начальника управління державної регуляторної політики та розвитку підприємництва, заступника директора департаменту — начальника управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу.

  Заступник директора департаменту:

  виконує обов'язки директора департаменту в разі його тимчасової відсутності, у тому числі візує документи;

  за дорученням директора департаменту здійснює контроль за реалізацією визначених ним завдань у структурних підрозділах департаменту;

 • організовує обмін у департаменті інформацією, необхідною для виконання спільних завдань;
 • організовує разом з директором департаменту і департаментом кадрового забезпечення та проходження державної служби роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

  у межах повноважень департаменту приймає рішення та підписує листи, які надсилаються іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

  візує документи з питань, що належать до компетенції департаменту, які подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку;

  за дорученням директора департаменту здійснює представництво в органах влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

  відповідно до завдань та функцій департаменту розробляє документи, володіє відомостями щодо реалізації державної регуляторної політики про кооперацію розробників нових зразків озброєння (військової техніки) або виробників озброєння (військової техніки), які розкривають за сукупністю всіх показників їх потужності, номенклатуру, поставки виробів, терміни, обсяги виконаних робіт;

 • виконує інші доручення директора департаменту з питань, що належать до компетенції департаменту.
 • Заступник директора департаменту — начальник управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності:

  у разі відсутності директора департаменту та заступника директора департаменту виконує обов'язки директора департаменту;

  у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

 • виконує інші доручення директора департаменту з питань, що належать до компетенції департаменту.
 • Заступник директора департаменту — начальник управління державної регуляторної політики та розвитку підприємництва:

  у разі відсутності директора департаменту, заступника директора департаменту, заступника директора департаменту — начальника управління ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності виконує обов'язки директора департаменту;

  у межах повноважень, наданих директором департаменту, приймає рішення та підписує листи, що надсилаються іншим структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

  за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора департаменту здійснює представництво в органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

  відповідно до завдань та функцій департаменту розробляє документи, володіє відомостями при використанні в інтересах забезпечення безпеки держави окремих потужностей галузей національної економіки, розголошення яких створює загрозу національним інтересам;
 • виконує інші доручення директора департаменту з питань, що належать до компетенції департаменту.
 • Директор департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва


   

  Про затвердження Положення про департамент державної ..., автор —
  Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}