Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Поздравляем с Днём Блондинок!
Дорогие друзья и гости сайта Advising! Примите наши искренние поздравления с этим чудесным праздником!

Про деякі питання діяльності Комітету з питань етики (біоетики), Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 19.11.2012  № 1287
 • Про деякі питання діяльності Комітету з питань етики (біоетики)

  Відповідно до частин третьої і четвертої статті 26, статті 31 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження"( 3447-15 ), розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 1585( 1585-2010-р ) "Про затвердження переліку нормативно-правових актів з питань захисту тварин від жорстокого поводження", наказу Міністерства освіти і науки України від 03.05.2006 № 342 і наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 № 249( z0416-12 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за № 410/20729, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити як такі, що додаються:

  Положення про Комітет з питань етики (біоетики);

 • персональний склад Комітету з питань етики (біоетики).
 • 2. Департаменту управління справами зробити відмітку у справах архіву (Ворошиловський О. В.).

  3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Суліму Є.М.

  Міністр

  Д. В. Табачник

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.11.2012  № 1287

  ПОЛОЖЕННЯ про Комітет з питань етики (біоетики)

  I. Загальні положення

  1.1. Комітет з питань етики (біоетики) (далі — Комітет) є постійно діючим координаційно-дорадчим науково-експертним органом при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України, який утворено наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.2006 № 342 і забезпечує виконання вимог Закону України "Про захист тварин від жорсткого поводження"( 3447-15 ).

  1.2. Комітет взаємодіє з Міністерством охорони здоров'я, Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, Національною академією наук, Національною академією медичних наук, а також з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади, науковими установами.

  1.3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства освіти і науки, а також рекомендаціями ЮНЕСКО, Всесвітньої організації охорони здоров'я, інших організацій системи ООН і Ради Європи, Положенням про Міністерство освіти і науки та цим Положенням.

  II. Завдання Комітету

  2.1. Основними завдання Комітету є:

  моніторинг дотримання гуманних, етичних та морально-правових принципів стосовно експериментальних тварин при проведенні наукових експериментів, роботи з експериментальними тваринами;

  розробляє для локальних комітетів з біоетики методичні рекомендації щодо форм звітів, висновків про результати перевірок дотримання умов, визначених Порядком проведення науковими установами дослідів, експериментів на тваринах( z0416-12 ), затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.03.2012 № 249, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 березня 2012 р. за № 410/20729;

  підготовка рекомендацій науковим установам, вищим навчальним закладам III — IV рівнів акредитації незалежно від форм власності щодо шляхів усунення порушень вимог гуманного ставлення до експериментальних тварин, виявлених локальними комітетами з біоетики.

  2.2. Комітет відповідно до покладених на нього завдань здійснює підготовку пропозиції Міністерству освіти і науки, молоді та спорту щодо:

 • переліку наукових установ, які мають право проводити досліди на тваринах;
 • проектів нормативно-правових актів з питань захисту тварин від жорстокого поводження;
 • здійснює інші повноваження у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції.

  III. Склад і структура Комітету

  3.1. Комітет утворюється у складі Голови, заступників, секретаря, та інших членів, які беруть участь у його роботі на громадських засадах.

  3.2. Персональний склад Комітету та його голова затверджуються Міністром освіти і науки, молоді та спорту.

  3.3. Комітет формується у складі щонайменше десяти членів.

  Комітет повинний включати достатню кількість осіб, що володіють необхідним досвідом і кваліфікацією для оцінки етичних та морально-правових принципів щодо проведення наукового експерименту.

  3.4. До складу Комітету входять представники Державної ветеринарної та фітосанітарної служби, інших центральних органів виконавчої влади, Національної та галузевих академій наук, а також учені і фахівці-практики з питань біології, медицини, ветеринарії, юриспруденції, які займаються пошуком, розробленням, вивченням, реалізацією і застосуванням принципів біоетики, а також представники науково-дослідних та науково-освітніх установ України, де здійснюються дослідження, пов'язані з проблемами біоетики.

  3.5. Зміни до персонального складу Комітету вносяться головою Комітету за погодженням з Міністром освіти і науки, молоді та спорту.

  IV. Організація діяльності Комітету

  4.1. Основною організаційною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.

  4.2. Рішення про проведення засідань Комітету приймає голова Комітету, а в разі його відсутності — заступник голови Комітету.

  4.3. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від його складу.

  4.4. Члени Комітету беруть участь у його засіданнях особисто.

  4.5. Рішення Комітету приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету.

  4.6. Рішення Комітету приймаються з кожного питання порядку денного і оформляються протоколом.

  Протокол кожного засідання Комітету складає секретар Комітету. Протокол підписує голова та секретар Комітету.

  4.7. Рішення Комітету мають рекомендаційний характер.

  4.8. Рішення Комітету можуть надсилатися для розгляду центральним та місцевим органам виконавчої влади.

  4.9. Організаційне забезпечення роботи Комітету здійснюється робочим органом Комітету — секретаріатом.

  4.10. Секретаріат:

 • надає інформаційні послуги про порядок оформлення документів для отримання дозволу;
 • реєструє заявки та документи до заяви, які подаються дослідним центром для отримання дозволу;
 • організовує розробку методичних матеріалів з питань захисту тварин від жорстокого поводження;
 • скликає засідання Комітету та готує документи до розгляду;
 • організовує видачу дублікатів дозволів та зберігає всю документацію;
 • підтримує зв'язок з державними та недержавними організаціями;
 • відповідає за опублікування інформації про надані дозволи в періодичних виданнях.
 • 4.11. Функції секретаріату здійснює уповноважений структурний підрозділ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

  4.12. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комітету здійснює Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.

  Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування

  О. В. Якименко

  Додаток до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 19.11.2012  № 1287

  СКЛАД Комітету з питань етики (біоетики) при МОНмолодьспорті України

  ЯКИМЕНКО Олександр Васильович

  -

  директор департаменту наукової діяльності та ліцензування МОНмолодьспорту України, голова Комітету

  ЛУКАШ Любов Леонідівна

  -

  завідувач відділом генетики людини Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, професор, д. б. н., Голова комісії з біоетики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, заступник голови Комітету (за згодою)

  ДАНЧЕВСЬКА Марія Володимирівна

  -

  головний спеціаліст департаменту наукової діяльності та ліцензування МОНмолодьспорту України, секретар Комітету

  ВАГІН Юрій Вікторович

  -

  старший науковий співробітник Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ України, к. б. н. (за згодою)

  ЛЕГЕЗА Костянтин Миколайович

  -

  начальник відділу профілактики інфекційних захворювань Управління громадського здоров'я МОЗ України (за згодою)

  ЖУКОРСЬКИЙ Остап Мирославович

  -

  виконуючий обов'язки академіка-секретаря Відділення ветеринарної медицини та зоотехнії НААН України, д. с.-г. наук НААН України (за згодою)

  КОВАЛЬОВА Ольга Миколаївна

  -

  завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та біобезпеки, заслужений діяч науки і техніки України, професор, д. м. н. (за згодою)

  РЕЗНІКОВ Олександр Григорович

  -

  член-кореспондент НАН України та НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу ендокринології репродукції та адаптації ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України", професор, д. м. н. (за згодою)

  ЛУКАШОВ Дмитро Володимирович

  -

  завідувач кафедрою екології та охорони навколишнього середовища Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент, д. б. н. (за згодою)

  НАГЛОВ Олександр Володимирович

  -

  доцент кафедри фізіології людини і тварин біологічного факультету Харківського національно університету імені В. Н. Каразіна, к. б. н. (за згодою)

  ПИШЕНКО Євген Олександрович

  -

  головний спеціаліст — лікар ветеринарної медицини відділу забезпечення ліцензійної діяльності управління правового забезпечення Дерветфітослужби України (за згодою)

  ФІЛІПОВА Тетяна Олегівна

  -

  професор кафедри мікробіології, вірусології та біотехнології Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, к. б. н. (за згодою).

  Директор департаменту наукової діяльності та ліцензування

  О. В. Якименко

  {Текст взято з сайту МОНмолодьспорту України //www.mon.gov.ua}


   

  Про деякі питання діяльності Комітету з питань етики ..., автор —
  Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 4. Отзывов пользователей: 2.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}