Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244, Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 26 вересня 2012 р. № 936 Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244( 1244-2010-п ) "Деякі питання реалізації статті 95 Податкового кодексу України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 1, ст. 29) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 936

ЗМІНИ, що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244( 1244-2010-п )

1. Абзац четвертий пункту 1( 1244-2010-п ) постанови викласти у такій редакції:

"Порядок компенсації витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету.".

2. В абзаці п’ятому пункту 3( 1244-2010-п ), пункті 4( 1244-2010-п ), абзаці четвертому пункту 9 Порядку зміни початкової ціни продажу майна платника податків, яке перебуває у податковій заставі, в рахунок погашення його податкового боргу та оприлюднення інформації про час та умови проведення відповідних торгів( 1244-2010-п ), затвердженого зазначеною постановою, слова "Державною податковою службою" замінити словом "Мінфіном".

3. Порядок компенсації витрат, пов’язаних з оприлюдненням інформації про склад призначеного для продажу майна платників податків, яке перебуває у податковій заставі( 1244-2010-п ), затверджений зазначеною постановою, та додаток до нього викласти у такій редакції:

"ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1244 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 936)

ПОРЯДОК компенсації витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету

1. Цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплати банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету.

2. Компенсація витрат, пов’язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків, що перебуває у податковій заставі, та оплата банківських послуг за перерахування коштів до відповідного бюджету здійснюється за рахунок коштів, отриманих від реалізації такого майна, та за рахунок стягнутих коштів. При цьому сума компенсації не може перевищувати 15 відсотків вартості зазначеного майна.

3. Організація роздрібної торгівлі, брокер (брокерська контора) або організатор аукціону (торгів), що уклали з органом державної податкової служби або регіональним відділенням Фонду державного майна договір (угоду) про продаж майна, перераховує кошти, отримані від такого продажу (крім сум, використаних на покриття витрат згідно з договором (угодою) про продаж майна), на рахунок, відкритий в органах Казначейства за балансовим рахунком 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" (далі — рахунок 3412) за місцем обліку платника податків, не пізніше наступного робочого дня після дати зарахування коштів на рахунок організації роздрібної торгівлі, брокера (брокерської контори) або організатора аукціону (торгів).

У платіжному дорученні повинні зазначатися реквізити платника податків, описане майно якого реалізовано, та номер і дата договору, згідно з яким здійснено продаж майна.

4. Наступного робочого дня після зарахування коштів на зазначений у пункті 3 цього Порядку рахунок органи Казначейства передають відповідним органам державної податкової служби в установленому порядку виписку з рахунка 3412 у вигляді електронного реєстру розрахункових документів.

Орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після надходження виписки з рахунка 3412 подає до відповідного органу Казначейства довідку про розподіл коштів, що надійшли на рахунок 3412, за формою згідно з додатком. У довідці зазначаються: суми, використані на покриття витрат згідно з договорами (угодами) про виконання робіт або надання послуг; суми боргу за видами податків, зборів (обов’язкових платежів); суми пені, штрафних (фінансових) санкцій.

На підставі даних зазначеної довідки орган Казначейства не пізніше наступного робочого дня після її надходження формує в установленому порядку платіжні доручення та перераховує розподілені кошти за призначенням.

5. У разі коли сума коштів, отримана за результатами продажу майна платника податків, перевищує суму його грошового зобов’язання та податкового боргу, різниця перераховується на рахунки такого платника податків або його правонаступників.

6. Після проведення всіх розрахунків орган державної податкової служби не пізніше наступного робочого дня після надходження виписки з рахунка 3412 надсилає платнику податків повідомлення за формою, затвердженою Мінфіном.

Додаток до Порядку

________________________________________________ (найменування органу державної податкової служби)

ДОВІДКА № про розподіл коштів, що надійшли на балансовий рахунок 3412 "Інші кошти, тимчасово віднесені на доходи державного бюджету" за ___ _______________ 20___ р.

Порядковий номер

Повне найменування одержувача коштів

Код згідно з ЄДРПОУ, реєстрацій-ний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта*

Найменування банку, відділення Казначейства

Код банку, відділення Казначейства

Номер рахунка для внесення коштів

Призначення платежу**

Сума платежу, гривень

Керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби

_________________ (найменування посади)

_______ (підпис)

________________ (ініціали та прізвище)

М. П.

Відповідальна особа органу Казначейства

_________________ (найменування посади)

_______ (підпис)

________________ (ініціали та прізвище)

__________

* Серія та номер паспорта зазначаються лише для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті.

** У разі сплати податку, збору зазначається код бюджетної класифікації.".


 

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України ..., автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 2.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}