Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Статуту Національної академії аграрних наук України, Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 28 березня 2012 р. № 315 Київ

Про затвердження Статуту Національної академії аграрних наук України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Статут Національної академії аграрних наук України , прийнятий загальними зборами Академії 9 грудня 2011 року, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 315

СТАТУТ Національної академії аграрних наук України

I. Загальні положення

1. Національна академія аграрних наук України (далі — Академія) є державною науковою організацією, яка заснована на державній власності і користується правами самоврядності.

2. Академії надано статус національної Указом Президента України від 6 січня 2010 р. № 8 "Про надання Українській академії аграрних наук статусу національної"( 8/2010 ).

Академія є правонаступницею Української академії аграрних наук, яка заснована постановою Ради Міністрів УРСР від 22 вересня 1990 р. № 279( 279-90-п ) (ЗП УРСР, 1990 р., № 10, ст. 59) на базі Південного відділення ВАСГНІЛ.

Місцезнаходження Академії: Україна, 01010, м. Київ10, вул. Суворова, 9.

Повне найменування: українською мовою — Національна академія аграрних наук України, англійською мовою — National academy of agrarian sciences of Ukraine.

Скорочене найменування: українською мовою — HААН, англійською мовою — NAAS.

3. Академія у своїй діяльності керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства та цим Статутом.

4. Самоврядність Академії полягає у:

1) колегіальності органів управління та їх виборності; здійсненні загальними зборами Академії функцій її найвищого органу управління;

2) самостійному визначенні своєї структури і тематики наукових досліджень; вирішенні науково-організаційних і кадрових питань; провадженні господарської діяльності та здійсненні міжнародних наукових зв’язків на основі законів України.

5. Академія є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, інші печатки та штампи, необхідні для ведення діловодства; фінансується з державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

6. Основним завданням Академії є наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу, що передбачає:

1) здійснення фундаментальних наукових досліджень, організацію, проведення і координацію прикладних наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу, які спрямовуються на здобуття нових знань про закономірності функціонування існуючих та створення новітніх біологічних і фізичних об’єктів, їх взаємодії та впливу на навколишнє природне середовище, а також розроблення на базі зазначених знань наукових продуктів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу, використання яких сприятиме збільшенню обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції;

2) методичну координацію досліджень наукових установ і вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, а також проектно-конструкторських та інших організацій, що здійснюють наукові дослідження у сфері агропромислового комплексу;

3) розроблення нових та удосконалення існуючих форм, методів і способів проведення наукової роботи;

4) підвищення престижності наукової діяльності;

5) сприяння інтеграції вітчизняної аграрної науки у світовий науковий простір;

6) участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;

7) проведення аналізу стану та визначення пріоритетних напрямів розвитку агропромислового комплексу;

8) надання інформаційних послуг суб’єктам агропромислового виробництва незалежно від форми власності;

9) виробництво елітного насіння та насіння вищих репродукцій, садивного матеріалу сільськогосподарських культур, племінної продукції;

10) збереження генотипів сільськогосподарських рослин і тварин, колекцій штамів корисних і патогенних мікроорганізмів;

 • 11) організацію і проведення експедицій та експедиційних досліджень;
 • 12) підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації;
 • 13) пошук і підтримку талановитих вчених, сприяння творчому зростанню молодих вчених;
 • 14) залучення наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України до виконання наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу, а вчених Академії — до викладацької діяльності;

  15) залучення провідних вчених Академії, вищих навчальних закладів та інших наукових організацій до роботи у наукових радах, комітетах, комісіях та інших консультативно-дорадчих органах Академії.

  7. Академія з метою виконання покладених на неї завдань:

  1) визначає пріоритетні напрями фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на розвиток галузей агропромислового комплексу;

  2) розробляє:

  на замовлення органів державної влади — пропозиції щодо формування основних засад державної наукової і науково-технічної політики, проводить наукову експертизу проектів державних програм;

  на замовлення Мінагрополітики, інших центральних органів виконавчої влади — основні напрями наукових досліджень з проблем агропромислового комплексу;

  3) формує програми фундаментальних і прикладних наукових досліджень з питань розвитку землеробства, меліорації та механізації, рослинництва, ветеринарної медицини та зоотехнії, аграрної економіки і продовольства;

  4) організовує і проводить фундаментальні і прикладні наукові дослідження в наукових установах, які перебувають у її віданні;

  5) бере участь у розробленні проектів законів та інших нормативно-правових актів, програм та інших документів з питань, що належать до її компетенції;

  6) бере участь у реалізації державної політики щодо практичного застосування результатів наукової діяльності;

  7) сприяє поширенню наукових знань, захисту прав інтелектуальної власності вчених Академії, розвитку інноваційної діяльності в аграрному виробництві;

  8) забезпечує підготовку наукових кадрів, вживає заходів до підвищення кваліфікації наукових працівників, створює умови для творчої і продуктивної праці вчених;

  9) утворює наукові ради, комісії, інші консультативно-дорадчі органи Академії та сприяє утворенню громадських організацій з метою розв’язання найважливіших наукових проблем в агропромисловому комплексі;

 • 10) організовує і проводить наукові сесії, з’їзди, конференції тощо;
 • 11) засновує почесні звання (почесний член Академії, почесний президент), премії і відзнаки за визначні досягнення в аграрній науці, а також іменні та інші академічні стипендії згідно з положеннями, затвердженими президією;

 • 12) здійснює згідно із законодавством міжнародні наукові зв’язки;
 • 13) приймає на загальних зборах Академії зміни до Статуту, а також новий Статут та подає їх на затвердження Кабінету Міністрів України;

  14) порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо створення, реорганізації та ліквідації наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні;

  15) затверджує статути наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, здійснює контроль за їх дотриманням;

  16) здійснює повноваження з управління державним майном, забезпечує його ефективне використання та розпоряджається ним у межах, визначених законодавством, виступає головним розпорядником бюджетних коштів;

  17) сприяє розвитку матеріально-технічної бази і контролює стан її збереження та здійснення заходів з охорони праці та пожежної безпеки в наукових та інших установах, на підприємствах та в організаціях, що перебувають у її віданні;

 • 18) забезпечує охорону державної таємниці;
 • 19) здійснює загальне керівництво видавничою діяльністю в наукових та інших установах, на підприємствах та в організаціях, що перебувають у її віданні;

  20) контролює стан збереження архівних матеріалів наукових та інших установ, що перебувають у її віданні;

 • 21) надає платні послуги згідно із законодавством;
 • 22) провадить іншу діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.
 • 8. Академія щороку звітує перед Кабінетом Міністрів України про результати наукової діяльності та використання бюджетних коштів.

  II. Структура та персональний склад Академії

  9. До структури Академії входять президія, відділення, наукові та інші установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні Академії, згідно з переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Академії.

 • 10. Основною ланкою структури Академії є наукові установи.
 • 11. Академія здійснює свої повноваження через загальні збори, президію та її бюро, відділення і наукові установи, а також членів Академії.

  12. До персонального складу Академії та її відділень входять дійсні члени (академіки), члени-кореспонденти, почесні члени та іноземні члени Академії, обрані згідно з цим Статутом.

  III. Загальні збори Академії

  13. Вищим керівним органом Академії, до складу якого входять дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти, є загальні збори.

  14. Основною формою роботи загальних зборів Академії є сесійні засідання, в яких, крім дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів, беруть участь почесні члени та іноземні члени Академії, запрошені президією керівники наукових установ та члени відділень Академії, які не є членами Академії, а також представники органів виконавчої влади, асоціацій, заінтересованих установ та організацій.

  Про порядок денний і дату проведення сесії загальних зборів Академії президія повідомляє учасникам зборів не пізніш як за 30 днів до початку сесійного засідання.

  15. Засідання загальних зборів Академії вважається правоможним, якщо в його роботі взяли участь не менш як три чверті загальної кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії.

  16. Засідання загальних зборів Академії проводять члени бюро президії. Під час виборів президента та інших членів нового складу президії засідання загальних зборів Академії проводять члени робочої президії, яка обирається простою більшістю повноважних учасників загальних зборів Академії шляхом відкритого голосування.

  17. Право ухвального голосу на засіданні загальних зборів Академії мають дійсні члени (академіки) та члени-кореспонденти Академії, крім випадків, коли цим Статутом передбачено інший порядок, а право дорадчого голосу мають почесні члени та іноземні члени Академії.

  Загальні збори Академії можуть своїм рішенням на час проведення сесійного засідання надати почесним членам Академії право ухвального голосу.

  18. Рішення загальних зборів Академії ухвалюються простою більшістю голосів учасників зборів, які мають право ухвального голосу, крім випадків, коли цим Статутом або рішенням загальних зборів Академії передбачено інший порядок.

  19. Рішення загальних зборів Академії приймаються у формі постанов і є обов’язковими для виконання всіма членами Академії, науковими та іншими установами, підприємствами та організаціями, що перебувають у віданні Академії, структурними підрозділами і посадовими особами апарату президії.

 • 20. Загальні збори Академії:
 • 1) приймають рішення про клопотання перед Кабінетом Міністрів України та/або внесення пропозицій до відповідних міністерств щодо формування державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності, спрямованої на розвиток галузей агропромислового комплексу;

  2) визначають основні напрями наукової роботи Академії та вирішують питання організації її наукової діяльності;

  3) заслуховують доповіді з найважливіших питань розвитку науки і техніки, повідомлення про нові результати наукових досліджень;

  4) розглядають і затверджують звіти про роботу президії та відділень;

  5) розглядають питання формування і виконання бюджету Академії;

  6) визначають чисельність президії, кількість віце-президентів, а також кількість, найменування відділень Академії та сферу їх діяльності;

  7) обирають членів Академії, президента, віце-президентів, головного вченого секретаря, академіків-секретарів відділень та інших членів президії;

  8) засновують премії, грамоти, почесні звання та інші відзнаки Академії;

  9) приймають зміни до Статуту, а також новий Статут, які подаються на затвердження Кабінету Міністрів України;

 • 10) вирішують інші питання, які згідно з цим Статутом належать до їх компетенції.
 • 21. Загальні збори Академії скликаються, як правило, президією не рідше ніж один раз на рік, а також можуть бути скликані на вимогу не менш як однієї третини загальної кількості дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії.

  IV. Порядок виборів дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, почесних членів та іноземних членів Академії

  22. Вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії проводяться за рішенням президії не рідше ніж один раз на три роки за наявності вакансій в умовах широкої поінформованості наукової громадськості. На всіх етапах виборів президія створює необхідні умови для всебічного обговорення кандидатур.

  23. Повідомлення президії про вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за три місяці до дати виборів з обов’язковим зазначенням кількості вакансій та їх розподілом за спеціальностями.

  24. Право висувати кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії надається вченим радам наукових установ та вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, державним і громадським організаціям та дійсним членам (академікам) Академії. Членам-кореспондентам Академії надається право висувати кандидатів у члени-кореспонденти Академії.

  Кандидатів у почесні члени та іноземні члени Академії висуває президія за поданням відділень Академії.

  25. Для розгляду матеріалів (документів) кандидатів у члени Академії президія утворює у кожному відділенні експертну комісію з числа членів Академії.

  Списки зареєстрованих кандидатів, висунутих у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії, публікуються у засобах масової інформації не пізніше ніж за один місяць до дати виборів.

  26. До початку виборів загальні збори Академії затверджують регламент, згідно з яким визначаються порядок проведення виборів і форми виборчої документації.

  27. Дійсні члени (академіки) обираються із числа членів-кореспондентів Академії, які мають вагомі досягнення в аграрній науці, підготовці наукових кадрів та формуванні наукових шкіл і працюють в Україні.

  Членами-кореспондентами обираються громадяни України віком до 60 років, які мають науковий ступінь доктора наук, зробили вагомий внесок в аграрну науку та підготовку наукових кадрів і працюють в Україні.

  Почесними членами обираються фахівці у сфері агропромислового виробництва України, які досягли високих показників у роботі і досвід яких визнаний науковою громадськістю.

  Іноземними членами обираються вчені зарубіжних країн, які зробили вагомий внесок в аграрну науку і активно співпрацюють із вченими Академії.

  28. Вибори дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії проводяться шляхом таємного голосування двома етапами: загальні збори відділень обирають кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії, з числа яких загальні збори Академії обирають дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів.

  29. Вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) на засіданні загальних зборів відділення проводяться шляхом таємного голосування дійсних членів (академіків), які входять до складу відповідного відділення, а кандидатів у члени-кореспонденти — шляхом таємного голосування дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії, що входять до складу відповідного відділення.

  30. Вибори кандидатів у дійсні члени (академіки) вважаються такими, що відбулися, якщо в засіданні загальних зборів відділення взяли участь не менш як три чверті дійсних членів (академіків), а при обранні кандидатів у члени-кореспонденти — не менш як три чверті дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії, що входять до складу відділення.

  31. Кандидатами, обраними у дійсні члени (академіки), вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини дійсних членів (академіків), які брали участь у голосуванні; кандидатами, обраними у члени-кореспонденти Академії, вважаються особи, за яких проголосувало не менш як дві третини дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів, які взяли участь у голосуванні на засіданні загальних зборів відділення.

  32. Вибори дійсних членів (академіків) проводяться на засіданні загальних зборів Академії шляхом таємного голосування її дійсних членів (академіків), а членів-кореспондентів — шляхом таємного голосування дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії.

  33. Вибори дійсних членів (академіків) вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяло участь не менш як три чверті загального складу дійсних членів (академіків), а вибори членів-кореспондентів — не менш як три чверті загального складу дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії.

  34. Обраними до персонального складу Академії (членами Академії) вважаються особи, які одержали на виборах найбільшу кількість голосів, але не менш як дві третини голосів членів Академії, які взяли участь у голосуванні на сесійному засіданні загальних зборів Академії.

  Якщо в першому турі голосування жоден із претендентів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування. При цьому в бюлетень для таємного голосування вносяться прізвища двох претендентів, за яких подано найбільшу кількість голосів у першому турі. Обраним за результатами другого туру вважається претендент, який одержав більше голосів.

  Список новообраних членів Академії публікується в засобах масової інформації.

 • 35. Члени Академії обираються довічно.
 • 36. Дійсний член (академік) чи член-кореспондент Академії, який вибув на постійне місце проживання за межі України, за поданням президії, що підготовлене на основі клопотання відділення, до складу якого він входив, відповідно до рішення загальних зборів Академії набуває статусу іноземного члена, а місце дійсного члена (академіка) чи члена-кореспондента Академії оголошується президією вакантним.

  37. Почесні члени та іноземні члени Академії обираються загальними зборами шляхом таємного голосування або за рішенням цих зборів шляхом відкритого голосування.

  V. Права та обов’язки дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії

  38. Члени Академії беруть участь в управлінні діяльністю Академії через загальні збори Академії і загальні збори відділень, до складу яких вони входять. Члени Академії мають право вносити на розгляд загальних зборів, президії, бюро президії Академії і відповідного відділення наукові, а також науково-організаційні питання і брати участь в їх обговоренні.

  39. Члени Академії мають переваги у провадженні наукової діяльності. Дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії можуть займати посади керівників наукових та інших установ, підприємств та організацій, які перебувають у віданні Академії, не більш як п’ять років після досягнення пенсійного віку. Після досягнення дійсним членом (академіком) зазначеного віку він може бути призначений за власним бажанням та рішенням президії на посаду радника президії або радника дирекції інституту. Дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії після досягнення пенсійного віку можуть займати наукові посади без обмеження віку та спеціальних рішень.

  Положення про радника президії та про радника дирекції інституту затверджується президією Академії.

  40. Дійсним членам (академікам) і членам-кореспондентам Академія виплачує довічну плату, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.

  41. Член Академії не пізніш як за один місяць до свого від’їзду для роботи за кордон за контрактом (чи запрошенням) на три і більше місяці зобов’язаний письмово поінформувати відділення, до складу якого він входить, про зазначений від’їзд із наведенням інформації щодо мети і строку запланованого перебування за кордоном.

  42. Кожен член Академії повинен бути членом одного з її відділень. Перехід з одного відділення до іншого здійснюється за бажанням члена Академії в разі прийняття позитивного рішення загальними зборами обох відділень Академії.

  43. Член одного відділення Академії може за згодою іншого відділення брати участь у його роботі з правом дорадчого голосу, а також бути членом інших академій наук, у тому числі іноземних, та членом міжнародних наукових організацій.

  44. Член Академії зобов’язаний збагачувати науку новими досягненнями, одержаними в результаті проведених ним наукових досліджень, проводити підготовку наукових кадрів.

  45. Член Академії повинен виконувати доручення президії, бюро президії і відділення, до складу якого він входить.

  46. Дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії щороку подають до відповідного відділення письмовий звіт про результати своєї діяльності, а також один раз на три роки особисто звітують перед загальними зборами відділення.

  VI. Президія і президент Академії

  47. У період між засіданнями загальних зборів керівництво діяльністю Академії здійснює її президія, строк повноважень якої становить п’ять років. Рішення щодо кількісного і персонального складу президії ухвалюють загальні збори.

  У своїй діяльності президія підзвітна загальним зборам. Президія видає свої рішення у формі постанов.

  48. До складу президії входять президент, віце-президенти, головний вчений секретар, академіки-секретарі відділень за посадою, а також інші члени у визначеній загальними зборами Академії кількості.

  49. Для розгляду та оперативного вирішення поточних питань діяльності Академії за рішенням президії утворюється бюро президії, до складу якого входять президент, перший віце-президент, віце-президенти і головний вчений секретар. Бюро президії приймає свої рішення у формі постанов. Рішення бюро президії має силу рішення президії.

  50. Президент Академії обирається загальними зборами з числа дійсних членів (академіків) шляхом таємного голосування строком на п’ять років. Одна і та сама особа не може бути президентом більш як два строки підряд. Після зазначеного строку така особа може бути обрана почесним президентом Академії. Положення про почесного президента Академії затверджують загальні збори за поданням президії.

  51. Кандидатури на посаду президента можуть висувати дійсні члени (академіки), тимчасові ініціативні групи членів Академії, загальні збори відділень, вчені ради наукових установ, які перебувають у віданні Академії.

  52. Вибори президента вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь не менш як три чверті загальної кількості дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії. Обраним вважається претендент, який одержав не менш як дві третини голосів дійсних членів (академіків) та членів-кореспондентів Академії.

  Якщо в першому турі голосування жоден із претендентів не набрав необхідної кількості голосів, проводиться другий тур голосування. При цьому в бюлетень для таємного голосування вносяться прізвища двох претендентів, за яких подано найбільшу кількість голосів у першому турі. Обраним за результатами другого туру вважається претендент, який одержав більше голосів.

  В інших випадках (однакова кількість голосів у другому турі, визнання виборів такими, що не відбулися, загальні збори не затвердили протокол лічильної комісії) проводяться повторні вибори.

  53. Віце-президенти та головний вчений секретар обираються загальними зборами Академії за поданням президента з числа дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії на п’ять років шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.

  Зазначені посадові особи не можуть займати свою посаду більше 10 років з дня першого обрання їх на таку посаду.

  54. Інші члени президії обираються загальними зборами Академії з числа членів Академії і запропонованих президентом представників центральних органів виконавчої влади простою більшістю голосів.

  55. Президія за пропозицією президента затверджує розподіл обов’язків між президентом, віце-президентами і головним вченим секретарем та покладає на одного з віце-президентів обов’язки першого віце-президента, який за відсутності президента виконує його обов’язки.

 • 56. Президент Академії:
 • 1) несе персональну відповідальність за її діяльність;

  2) очолює президію і бюро президії;

  3) діє від імені Академії та президії Академії;

  4) видає накази і розпорядження по Академії;

  5) затверджує положення про структурні підрозділи апарату президії та посадові інструкції їх керівників, штатний розпис, кошториси наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, призначає на посаду і звільняє з посади їх керівників та заступників керівників з наукової роботи, укладає трудові договори (контракти) з їх керівниками;

  6) призначає на посаду працівників апарату президії та звільняє їх з посади;

  7) встановлює відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України умов оплати праці посадові оклади, надбавки та доплати працівникам апарату президії та керівникам наукових установ, що перебувають у віданні Академії;

  8) застосовує заходи заохочення до всіх працівників Академії і дисциплінарні стягнення до працівників апарату президії, до керівників наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, та до заступників керівників, які призначаються ним на посаду і звільняються з посади;

  9) представляє Академію у відносинах з органами державної влади, установами, підприємствами та організаціями;

  10) може доручати виконання окремих своїх повноважень відповідним посадовим особам та членам президії.

  57. У разі неможливості виконання президентом його функцій за станом здоров’я (що засвідчується висновком закладу охорони здоров’я) питання про дострокове припинення виконання повноважень президента на його прохання або на вимогу не менш як однієї третини загальної кількості дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії чи двох третин складу президії вноситься до порядку денного роботи загальних зборів Академії, які ухвалюють відповідне рішення.

  Рішення про дострокове припинення повноважень президента приймається загальними зборами Академії, якщо в них взяли участь не менш як три чверті загальної кількості дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії.

  Рішення про дострокове припинення повноважень президента набирає чинності, якщо за нього подано не менш як дві третини голосів дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії.

  58. Рішення про дострокове припинення повноважень віце-президента, головного вченого секретаря, академіка-секретаря відділення та щодо зміни кількісного і персонального складу президії приймається загальними зборами Академії за поданням президента шляхом таємного голосування простою більшістю голосів.

  Рішення про звільнення зазначених посадових осіб за власним бажанням приймається президією та затверджується загальними зборами Академії.

 • 59. Президія в установленому порядку:
 • 1) скликає загальні збори;

  2) затверджує:

  кількість вакансій з окремих спеціальностей для дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів та призначає строк виборів членів Академії;

  структуру свого апарату, розмір посадових окладів для працівників апарату президії, наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, відповідно до актів Кабінету Міністрів України з цього питання, здійснює соціальний захист працівників Академії;

  результати виборів відділеннями Академії кандидатів на посади керівників наукових установ, що перебувають у віданні Академії;

 • основні напрями наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу;
 • 3) готує та подає на розгляд загальних зборів Академії програми, прогнози і звіти про діяльність Академії, а також наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні;

  4) забезпечує контроль за додержанням цього Статуту;

  5) затверджує призначення на посаду керівників та заступників керівників з наукової роботи наукових установ, що перебувають у віданні Академії, згідно із законодавством та цим Статутом, а також ухвалює рішення щодо дострокового їх звільнення з посади за поданням академіка-секретаря відділення або віце-президента;

  6) організовує підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів, подає МОНмолодьспорту пропозиції щодо відкриття аспірантури або докторантури в наукових установах, що перебувають у віданні Академії, з урахуванням державного замовлення на підготовку наукових кадрів;

  7) вирішує питання підпорядкування і перепрофілювання наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, і визначає основні напрями їх діяльності;

  8) ухвалює рішення про порушення перед Кабінетом Міністрів України питання про утворення, реорганізацію, ліквідацію наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, виступає засновником підприємств змішаної форми власності;

  9) контролює утворення та діяльність інноваційних структур у системі Академії;

  10) веде облік об’єктів майнового комплексу Академії, здійснює управління ними і контроль за ефективністю їх використання та збереженням, зокрема:

  закріплює майно Академії за науковими та іншими установами, підприємствами та організаціями, що перебувають у віданні Академії;

  визначає відповідно до законодавства та цього Статуту повноваження наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, щодо управління майном;

  здійснює в установленому порядку перерозподіл майна між науковими та іншими установами, підприємствами та організаціями, що перебувають у віданні Академії;

  ухвалює рішення про розміщення наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, в адміністративних будинках і нежилих приміщеннях наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії;

  вносить в установленому порядку Кабінету Міністрів України пропозиції щодо передачі об’єктів майнового комплексу Академії до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, у комунальну власність, а також об’єктів комунальної власності у державну власність з наступним їх віднесенням до майнового комплексу Академії;

  дає дозвіл науковим та іншим установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у віданні Академії, на передачу належних їм майнових прав (зокрема щодо користування майном, об’єктами інтелектуальної власності тощо) як внеску до статутного капіталу суб’єктів підприємницької діяльності в порядку, визначеному законодавством;

  видає дозвіл на продаж і списання майна, яке перебуває на балансі наукових та інших установ, підприємств та організацій, які перебувають у віданні Академії, в установленому законодавством порядку;

  погоджує вилучення та надання земельних ділянок, закріплених за Академією, науковим та іншим установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у її віданні, в установленому законодавством порядку;

  виступає за умови погодження з Кабінетом Міністрів України орендодавцем цілісних майнових комплексів та нерухомого майна, переданого державою у безстрокове користування Академії;

  надає дозвіл науковим та іншим установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у віданні Академії, на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, яке обліковується на їх балансі;

  здійснює інші передбачені законодавством повноваження щодо управління об’єктами майнового комплексу Академії;

  11) ухвалює рішення про розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Академія, розподіляє бюджетні кошти між відділеннями, науковими та іншими установами, підприємствами та організаціями, що перебувають в віданні Академії, контролює витрати коштів у наукових та інших установах, підприємствах та організаціях, що перебувають у віданні Академії;

  12) визначає згідно із законодавством порядок використання об’єктів інтелектуальної власності, що створюються в наукових установах Академії;

  13) здійснює організаційно-методичне забезпечення державної атестації наукових установ, що перебувають у віданні Академії, та проводить комплексні перевірки їх діяльності;

 • 14) присвоює почесні звання, нагороджує преміями, грамотами та іншими відзнаками Академії;
 • 15) скликає з’їзди, конференції, симпозіуми з питань, що належать до компетенції Академії;
 • 16) утворює загальні академічні наукові ради з найважливіших проблем агропромислового комплексу;
 • 17) установлює наукові та науково-технічні зв’язки з вітчизняними і зарубіжними академіями наук та іншими науковими установами;

 • 18) здійснює загальне керівництво видавничою діяльністю в Академії;
 • 19) забезпечує збереження в установах Академії державної таємниці.
 • 60. Президія здійснює науково-організаційне і технічне забезпечення діяльності Академії через свій апарат, який складається із структурних підрозділів, які відповідають основним напрямам її діяльності. Загальне керівництво роботою апарату здійснює головний вчений секретар, а з окремих питань — віце-президенти відповідно до розподілу обов’язків.

  61. Утримання апарату президії, виплата довічної плати дійсним членам (академікам) і членам-кореспондентам Академії здійснюються за рахунок коштів державного бюджету. Кошторис та штатний розпис апарату президії затверджується в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

  62. Працівники апарату президії Академії можуть за сумісництвом займатися науковою і викладацькою діяльністю.

  VII. Відділення Академії і академік-секретар відділення

  63. Структура відділення складається з наукових та інших установ, підприємств та організацій, які перебувають у віданні Академії і забезпечують виконання спільних галузевих завдань.

  64. Відділення є організаційно-методичним формуванням, яке працює, керуючись цим Статутом та положенням про наукове відділення, що затверджується президією.

  Відділення об’єднує за галузевим принципом і відповідними напрямами аграрної науки членів Академії та всіх наукових працівників наукових установ, що перебувають у її віданні.

  Кількість відділень Академії, сферу діяльності і найменування кожного з них визначають загальні збори Академії.

  65. Відділення координує діяльність наукових установ та спрямовує їх роботу на розв’язання наукових проблем визначеного напряму, разом з іншими відділеннями Академії розв’язує комплексні (міжгалузеві) наукові проблеми, організовує виконання рішень загальних зборів Академії, президії та бюро президії Академії.

 • 66. До персонального складу відділення входять:
 • 1) члени Академії, які проводять наукові дослідження з відповідного напряму аграрної науки;

  2) керівники наукових установ, що входять до складу відділення, які не є членами Академії;

  3) визнані науковою громадою України провідні вчені віком, як правило, до 50 років — за пропозицією наукових установ, органів виконавчої влади і вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації.

  Членів Академії у складі відділення має бути не менше половини загальної кількості членів відділення.

  67. Члени відділення, крім членів Академії та осіб, що входять до складу відділення за посадою, обираються строком на п’ять років на загальних зборах відділення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів усіх членів відділення. Питання стосовно дострокового припинення їх повноважень та обрання нових членів відділення цієї категорії з ініціативи академіка-секретаря відділення виноситься на чергові загальні збори відділення. Рішення із зазначеного питання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів відділення.

  68. Член відділення, який не є членом Академії, має право голосу з усіх питань, що розглядаються на загальних зборах відділення, крім виборів кандидатів у члени Академії.

 • 69. Вищим керівним органом відділення є його загальні збори.
 • Роботою відділення в період між засіданнями загальних зборів керує бюро відділення. До бюро відділення входять академік-секретар відділення, його заступники, керівник відповідного відділу апарату президії Академії за посадою, інші члени Академії, обрані загальними зборами відділення. Кількість членів і членів-кореспондентів Академії в бюро відділення повинна становити не менш як три чверті складу бюро відділення. Роботу відділення забезпечує відповідний структурний підрозділ (відділ) апарату президії Академії.

 • 70. Загальні збори відділення:
 • 1) визначають пріоритетні напрями науково-технічного розвитку відповідної галузі агропромислового комплексу;

  2) визначають основні напрями наукових досліджень за погодженням з президією Академії;

  3) заслуховують звіти про результати роботи бюро відділення, наукових установ, дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів Академії;

  4) обирають кандидатів на посаду академіка-секретаря (із дійсних членів (академіків) або членів-кореспондентів Академії), його заступників та членів відділення, претендентів на посаду керівника наукової установи, кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії;

  5) подають до президії Академії пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії.

  71. Рішення загальних зборів відділення приймаються простою більшістю голосів, крім випадків, коли цим Статутом або рішенням загальних зборів Академії чи відділення не передбачено інший порядок. Збори вважаються такими, що відбулися, якщо в них взяли участь не менш як дві третини членів відділення, які мають право голосу.

  72. Роботу відділення та його бюро очолює і організовує академік-секретар відділення, який обирається на строк, що відповідає строку повноважень президії.

  73. Вибори академіків-секретарів відділень проводяться двома етапами: дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти Академії, які входять до складу відповідних відділень, обирають на засіданні загальних зборів відділень кандидатів у академіки-секретарі відділень, з числа яких загальні збори Академії обирають академіків-секретарів відділень. Обраними вважаються претенденти, які набрали більше голосів.

  VIII. Наукові та інші установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні Академії

 • 74. У віданні Академії перебувають:
 • 1) наукові та інші установи:

 • національні наукові центри;
 • інститути;

 • ботанічні сади;
 • заповідники;
 • бібліотеки;
 • державні сільськогосподарські дослідні станції;
 • галузеві дослідні станції;
 • інші наукові установи;

  2) підприємства та організації:

 • дослідні господарства;
 • експериментальні і дослідні виробництва;
 • інші підприємства, які забезпечують виконання завдань Академії.

  75. Головними науковими установами Академії, які проводять фундаментальні та прикладні дослідження і готують наукові кадри, є національний науковий центр та інститут, яким можуть підпорядковуватися дослідна станція, дослідне господарство, дослідне підприємство, експериментальне виробництво.

  76. Наукове забезпечення галузей агропромислового комплексу на регіональному рівні здійснюють зональні науково-інноваційні центри наукового забезпечення агропромислового комплексу, до складу яких входять всі науково-дослідні установи регіону. Функції головної установи центру виконує один із спеціалізованих науково-дослідних інститутів регіону.

  77. Галузева дослідна станція здійснює наукове забезпечення розвитку відповідної галузі агропромислового комплексу.

  78. Дослідні господарства, інші підприємства та організації Академії є експериментально-виробничою базою для проведення досліджень, випробувань і доопрацювання наукових розробок. Крім того, зазначені підприємства та організації забезпечують сільськогосподарське виробництво елітним та репродуктивним насінням, садивним матеріалом, племінною продукцією тощо.

  79. Керівники наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, призначаються на посаду і звільняються з посади шляхом укладення і розірвання (припинення дії) укладеного з ними президентом Академії контракту в порядку, передбаченому законодавством. Контракт укладається на період до п’яти років. Керівник наукової установи не може займати посаду понад 10 років.

  80. Директором національного наукового центру, інституту, державної сільськогосподарської дослідної станції або галузевої дослідної станції, що перебувають у відданні Академії, призначається особа, обрана загальними зборами відповідного відділення, рішення яких з цього питання затверджено президією Академії.

  Контракт з керівниками зазначених наукових та інших установ, підприємств та організацій строком до одного року може бути укладений президентом Академії, як виняток, без дотримання процедур, передбачених пунктом 79 цього Статуту та абзацом першим цього пункту, зокрема щодо затвердження їх президією Академії.

  81. Заступник директора з наукової роботи національного наукового центру, інституту, державної сільськогосподарської дослідної станції та інших установ, що перебувають у віданні Академії, призначається на посаду та звільняється з посади президентом Академії за поданням директора установи.

  82. Заступник директора з наукової роботи, керівник і заступники керівника філіалу, дослідної станції, дослідного поля; керівник дослідного господарства, іншого державного підприємства та організації, підпорядкованих науковій установі, призначаються на посаду на конкурсній основі та звільняються з посади директором наукової установи у визначеному законом порядку після погодження з академіком-секретарем відповідного відділення.

  83. Директори та їх заступники, що працюють у наукових та інших установах, на підприємствах та в організаціях, які перебувають у віданні Академії, можуть займати посаду в науковій та іншій установі, на підприємстві чи в організації не більше п’яти років після досягнення ними пенсійного віку.

  84. Головний бухгалтер наукової та іншої установи, підприємства чи організації, що перебуває у віданні Академії, призначається на посаду та звільняється з посади директором наукової та іншої установи, підприємства чи організації за погодженням з президентом Академії.

  85. Наукові та інші установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні Академії, є юридичними особами і діють згідно із законодавством, цим Статутом та їх статутами, які затверджуються у порядку, визначеному президією.

  86. У науковій установі утворюється вчена рада, яка є колегіальним дорадчим органом управління її науковою і науково-технічною діяльністю. Порядок формування, кількісний склад, функції і повноваження вченої ради визначаються законодавством та статутом установи.

  При науковій установі у визначеному законодавством порядку можуть створюватися спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.

  87. На базі наукових установ Академії можуть створюватися наукові центри та зональні науково-інноваційні центри наукового забезпечення агропромислового виробництва, технопарки тощо.

  88. Наукові та інші установи, підприємства та організації, що перебувають у віданні Академії, забезпечують ефективне використання майна, закріпленого за ними Академією, та його збереження.

  IХ. Майновий комплекс та фінансово-економічні основи діяльності Академії

  89. Майновий комплекс Академії складається з усіх матеріальних та нематеріальних активів (далі — об’єкти майнового комплексу), які перебувають на балансі Академії і наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, закріплені державою за Академією в безстрокове користування або придбані за рахунок бюджетних коштів, а також коштів, одержаних в результаті фінансово-господарської діяльності, чи набуті іншим шляхом, не забороненим законом.

  90. Об’єкти майнового комплексу Академії належать їй на праві господарського відання і передаються науковим та іншим установам, підприємствам та організаціям, що перебувають у її віданні, на праві оперативного управління з урахуванням особливостей, встановлених законодавством та цим Статутом.

  91. Академія, здійснюючи повноваження з управління об’єктами майнового комплексу, забезпечує реалізацію прав держави як власника таких об’єктів, ефективно їх використовує та розпоряджається у межах, визначених законодавством.

  92. Академія відповідно до законодавства та цього Статуту користується основними фондами, переданими їй державою у безстрокове безоплатне користування без права зміни форми власності, а також обіговими коштами та земельними ділянками, що надаються їй у постійне користування або в оренду відповідно до земельного законодавства.

  93. На нерухоме майно Академії, наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у її віданні, не може бути накладено стягнення за претензіями кредиторів.

  94. Відчуження нерухомого майна наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  95. Вилучення земельних ділянок Академії може здійснюватися лише за згодою президії відповідно до Земельного кодексу України.

  Земельні ділянки, віднесені до особливо цінних земель, які перебувають у постійному користуванні наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, вилученню не підлягають, крім випадків, передбачених земельним законодавством.

 • 96. Джерелами фінансового забезпечення діяльності Академії є:
 • 1) кошти державного бюджету, спрямовані на забезпечення статутної діяльності Академії, які визначаються щороку в державному бюджеті окремим рядком;

  2) кошти, отримані від використання об’єктів майнового комплексу Академії;

  3) кошти, які Академія отримує в результаті наукової, інноваційної, господарської діяльності в Україні та за її межами;

  4) кошти, отримані у формі благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, у тому числі з-за кордону, дарувань та інших фінансових надходжень, не заборонених законодавством.

  97. Фінансування Академії з державного бюджету здійснюється в порядку, визначеному законодавством, для проведення фундаментальних досліджень, прикладних наукових і науково-технічних розробок, виконання робіт за державними цільовими програмами і державним замовленням у сфері агропромислового комплексу, підготовки наукових кадрів, фінансової підтримки технічного забезпечення наукових установ, розвитку наукової інфраструктури та об’єктів, що становлять національне надбання, та на інші цілі відповідно до законодавства.

  98. Кошти, отримані за рахунок бюджетних асигнувань, доходів (прибутку) від господарської діяльності, кредитів банків, благодійних внесків і пожертвувань організацій (у тому числі міжнародних) та приватних осіб, а також майно, придбане в результаті дарування або на інших підставах, передбачених законодавством, використовуються в установленому порядку.

  Грошові виплати почесному президенту Академії, виплата премій переможцям конкурсів, що проводить Академія, за нагородження грамотами та іншими відзнаками Академії здійснюються в установленому законодавством порядку.

  99. Доходи (прибутки), одержані науковими та іншими установами, підприємствами та організаціями, що перебувають у віданні Академії, використовуються для розвитку їх матеріально-технічної і соціальної бази, а також на інші цілі, що визначаються їх статутами в установленому законодавством порядку.

  100. Порядок розподілу доходів від інноваційної та підприємницької діяльності наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у віданні Академії, визначається положенням, яке затверджується президією.

  101. Суб’єктом прав з розпорядження майновим комплексом наукових та інших установ, підприємств та організацій, що перебувають у відданні Академії, є президія.

  102. Майно (майнові права або майнові зобов’язання), надане Академії або науковій та іншій установі, підприємству чи організації, що перебувають у її віданні, у формі благодійних внесків, пожертвувань фізичних і юридичних осіб, дарувань або у спадок за заповітом, використовується на умовах, що визначаються відповідним актом (правочином) та законодавством.

  Х. Міжнародне співробітництво Академії

  103. Академія може брати участь у виконанні міжнародних програм, у діяльності зарубіжних та міжнародних наукових товариств, асоціацій і союзів на правах їх членів (у тому числі на правах національного члена), відряджати працівників за кордон для стажування, участі в міжнародних симпозіумах, інших заходах та укладати договори з іноземними юридичними особами в порядку, визначеному законодавством України.

  ХI. Порядок внесення змін до Статуту Академії

  104. Зміни до цього Статуту готуються президією Академії і виносяться на розгляд сесії її загальних зборів.

  105. Загальні збори Академії узгоджують і приймають Статут Академії та вносять до нього зміни. Відповідне рішення вважається схваленим, якщо за нього проголосувало не менш як дві третини членів Академії, присутніх на сесії загальних зборів Академії.

  Зміни до Статуту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 28 березня 2012 р. № 315

  ПЕРЕЛІК постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 серпня 1999 р. № 1488 "Про затвердження Статуту Української академії аграрних наук" ( 1488-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р., № 33, ст. 1728).

  2. Пункт 9 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України( 1607-2004-п ), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2004 р. № 1607 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 49, ст. 3206).

  3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 175 "Про затвердження нової редакції Статуту Національної академії аграрних наук України"( 175-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 434).

  4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 661 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 175"( 661-2010-п ) (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2011).


   

  Про затвердження Статуту Національної академії аграрних ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы