Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про затвердження Порядку організації договірної роботи в митній службі України, Державна митна служба України

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2011 N 974

Про затвердження Порядку організації
договірної роботи в митній службі України

З метою приведення у відповідність із діючим законодавством
договірної роботи в митній службі України та визначення порядку
взаємодії підрозділів Державної митної служби України,
регіональних митниць, митниць, спеціалізованих митних установ при
укладанні договорів і під час контролю за їх виконанням
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок організації договірної роботи в митній
службі України, що додається.

2. Уважати такими, що втратили чинність:
наказ Державної митної служби України від 13.05.2008 N 494
"Про затвердження Порядку опрацювання, реєстрації й обліку
договорів, а також контролю за їх виконанням у Державній митній
службі України (інших митних органах, спеціалізованих митних
установах і організаціях)";
наказ Державної митної служби України від 23.10.2008 N 1186
"Про зберігання у Юридичному департаменті копій договорів (угод)
та додаткових угод до них".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держмитслужби України
18.11.2011 N 974

ПОРЯДОК
організації договірної роботи в митній службі України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає засади організації договірної
роботи в Держмитслужбі України, регіональних митницях, митницях,
спеціалізованих митних установах та механізм взаємодії окремих
структурних підрозділів при укладанні договорів, їх реєстрації та
виконанні.

1.2. До договірної роботи належить:
підготовка та оформлення документів, потрібних для укладання
договору;
підготовка проекту договору або розгляд проекту договору, що
надійшов від іншої сторони;
підписання договорів;
реєстрація та зберігання договорів;
виконання договірних зобов'язань;
контроль за виконанням договорів;
аналіз й узагальнення практики укладання договорів,
підготовка висновків і пропозицій щодо її вдосконалення.

1.3. У цьому порядку терміни вживаються у такому значенні:
діловодна служба - Управління справами
Організаційно-розпорядчого департаменту Держмитслужби України,
відділ (сектор) організаційного та документального забезпечення
регіональної митниці, митниці, структурний підрозділ або посадова
особа спеціалізованої митної установи, на яку покладено виконання
функцій з ведення діловодства;
ініціативний підрозділ - митний орган, самостійний
структурний підрозділ Держмитслужби України, регіональної митниці,
митниці, спеціалізованої митної установи, до компетенції якого
належать питання, що становлять предмет договору;
фінансово-бухгалтерська служба - Управління фінансів,
бухгалтерського обліку та звітності Держмитслужби України,
підрозділ або посадова особа регіональної митниці, митниці,
спеціалізованої митної установи, до компетенції якого належить
ведення фінансової та бухгалтерської роботи;
юридична служба - Управління правового забезпечення
Держмитслужби України, відділ (сектор) правового забезпечення
регіональної митниці, митниці, структурний підрозділ або посадова
особа спеціалізованої митної установи, на яку покладено виконання
функцій правового забезпечення.

1.4. Договори укладаються в письмовій формі відповідно до
положень Цивільного кодексу України та Господарського
кодексу України.
Проект договору складається у кількості примірників, що
відповідає кількості сторін.

1.5. Договори про закупівлю, що підпадають під сферу
застосування Закону України "Про здійснення державних закупівель"
, укладаються з урахуванням вимог цього Закону.
Зміст такого договору визначається на основі Типового
договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні
кошти та Інструкції щодо його заповнення, затверджених наказом
Міністерства економіки України від 27.07.2010 N 925 ( z0655-10,
z0656-10 ).

1.6. Особливості укладання та виконання окремих договорів
здійснюється з урахуванням:
постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 N 668
"Про затвердження Загальних умов укладення та
виконання договорів підряду в капітальному будівництві";
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
та постанови Кабінету Міністрів України від 25.08.2004
N 1084 "Про затвердження Порядку формування і
виконання замовлення на проведення наукових досліджень і розробок,
проектних та конструкторських робіт за рахунок коштів державного
бюджету";
Закону України "Про державну таємницю".

1.7. Договори, що містять фінансові зобов'язання
Держмитслужби України, регіональних митниць, митниць,
спеціалізованих митних установ укладаються на строк до кінця
бюджетного року, але у будь-якому разі до повного виконання взятих
за договором зобов'язань у частині проведення розрахунків за
поставлений товар (здійснені роботи, отримані послуги) у разі
недофінансування Держмитслужби України, регіональної митниці,
митниці, спеціалізованої митної установи з Державного бюджету
України.
У випадках, передбачених законодавством, договори можуть
укладатися на строк, що перевищує тривалість бюджетного року. При
цьому, обсяги робіт, терміни їх виконання, порядок розрахунків
тощо можуть коригуватися шляхом укладання відповідних додаткових
угод.
Договори мають містити умову про здійснення Держмитслужбою
України, регіональною митницею, митницею, спеціалізованою митною
установою оплати за поставлені товари (здійснені роботи, отримані
послуги) після надходження з Державного бюджету України на
реєстраційний рахунок коштів на цілі, визначені договором.

2. Порядок опрацювання проектів договорів

2.1. Проект договору розробляється, або у разі надходження
такого проекту від іншої сторони, розглядається ініціативним
підрозділом.

2.2. Ініціативний підрозділ до проекту договору, що не
підпадає під сферу застосування Закону України "Про здійснення
державних закупівель" , готує техніко-економічне
обґрунтування, в якому обов'язково відображаються підстави
необхідності укладання такого договору та обґрунтування його
вартості.
До техніко-економічного обґрунтування додаються оригінали або
засвідчені в установленому порядку копії:
документів, що підтверджують юридичний та податковий статуси
потенційного контрагента та повноваження його посадових осіб на
підписання договору, зокрема, установчих документів, витягу з
Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців, довіреності, документу про призначення (обрання)
на посаду, довідки про взяття на облік платника податків,
свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість,
свідоцтва про сплату єдиного податку;
ліцензій та інших дозвільних документів на здійснення
потенційним контрагентом відповідного виду діяльності.

2.3. Проект договору обов'язково направляється ініціативним
підрозділом на опрацювання до інших зацікавлених підрозділів,
фінансово-бухгалтерської служби (у випадку, якщо проект договору
містить фінансові зобов'язання сторін) та юридичної служби, які за
наявності зауважень до проекту направляють їх ініціативному
підрозділу для узагальнення в строк, що не перевищує трьох робочих
днів з дати отримання проекту.

2.4. Керівник ініціативного підрозділу, візує кожну сторінку
всіх примірників доопрацьованого з урахуванням отриманих зауважень
проекту договору, а також додатки до нього та передає проект на
погодження до інших зацікавлених підрозділів,
фінансово-бухгалтерської служби (у випадку, якщо проект договору
містить фінансові зобов'язання сторін) та юридичної служби.
До примірнику проекту договору, що передається на погодження,
додається вся пов'язана з ним документація.

2.5. Погодження проекту договору здійснюється в строк, що не
перевищує трьох робочих днів з дати отримання проекту, шляхом
візування відповідним керівником лицьового боку останнього аркуша
одного з примірників проекту договору.

2.6. Візи, вказані у пунктах 2.4. та 2.5. цього Порядку
повинні складатися з особистого підпису, ініціалів та прізвища
посадової особи, яка візує проект договору, та дати візування.

2.7. Опрацювання та погодження проектів договорів проводиться
у такій послідовності:
а) ініціативним підрозділом у частині:
відповідності умов договору змісту пропозиції конкурсних
торгів або цінової пропозиції (у тому числі за одиницю товару)
переможця процедури закупівлі - щодо договорів, що підпадають під
сферу застосування Закону України "Про здійснення державних
закупівель";
обґрунтованості цін - щодо договорів, що не підпадають під
сферу застосування Закону України "Про здійснення державних
закупівель";
б) фінансово-бухгалтерською службою у частині:
відповідності видатків кошторисним призначенням та річному
плану закупівель;
наявності та достатності бюджетних асигнувань, встановлених
кошторисом, а у випадку укладання договору в межах спеціального
фонду - наявності та достатності відповідних фактичних надходжень
спеціального фонду кошторису, з урахуванням потреби в забезпеченні
виконання пріоритетних заходів поточного бюджетного року;
відповідності порядку здійснення оплати за договором
нормативно-правовим актам, що регулюють бюджетні відносини;
правильності розрахунків у додатках до проекту договору
(протоколі погодження договірної ціни, калькуляції, специфікації
тощо);
в) юридичною службою у частині:
відповідності вимогам чинного законодавства.

2.8. Після візування керівниками ініціативного підрозділу,
фінансово-бухгалтерської служби, юридичної служби, інших
зацікавлених підрозділів, примірники проекту договору, подається
ініціативним підрозділом на підпис Голові Держмитслужби України,
керівнику регіональної митниці, митниці, спеціалізованої митної
установи або уповноваженій ними особі.

2.9. Погодження та підписання додаткових угод про внесення
змін та доповнень до укладених договорів здійснюється в порядку,
передбаченому для договорів.

3. Реєстрація та зберігання договорів

3.1. Підписані примірники договорів ініціативний підрозділ
надає для реєстрації:
за наявності в них фінансових зобов'язань - до
фінансово-бухгалтерської служби;
за відсутності в них фінансових зобов'язань - до діловодної
служби.

3.2. Завізовані примірники договорів зберігаються у
підрозділі, що здійснив їх реєстрацію.
Додаткові угоди про внесення змін до укладеного договору
зберігаються разом з цим договором.
В ініціативному підрозділі зберігається копія договору та
документи, зазначені у пункті 2.2. цього Порядку.

3.3. Інші примірники договору ініціативний підрозділ передає
чи надсилає контрагенту за договором.

3.4. З метою здійснення юридичною службою моніторингу
виконання договорів, що містять фінансові зобов'язання, аналізу
причин невиконання договірних зобов'язань та розроблення заходів
щодо усунення цих причин, фінансово-бухгалтерська служба протягом
5 робочих днів з дати реєстрації договору та/або додаткової угоди
передає копію цього договору та/або додаткової угоди до юридичної
служби.

4. Виконання та контроль за виконанням договорів

4.1. Контроль за виконанням умов договору здійснює керівник
ініціативного підрозділу, який несе відповідальність за перевірку
дотримання таких умов.

4.2. Для своєчасного проведення розрахунків за укладеним
договором ініціативний підрозділ після поставки товару, виконання
робіт чи надання послуг або в разі необхідності здійснення
попередньої оплати надає до фінансово-бухгалтерської служби
службову записку про необхідність оплати, накладні, рахунки та
акти про прийняття-передання або інші документи, що підтверджують
поставку товарів, виконання робіт чи надання послуг.

4.3. У випадку здійснення оплати за договором
фінансово-бухгалтерська служба протягом трьох робочих днів з дня
такої оплати надає до ініціативного підрозділу службову записку з
повідомленням про оплату, на підставі якої здійснюється контроль
за своєчасністю й повнотою поставки товарів, виконання робіт,
надання послуг згідно з умовами договору.

4.4. Оплата за договорами проводиться у строк і на умовах,
визначених у них.
Відповідальність за своєчасність здійснення фінансових
операцій відповідно до умов договору покладається на головного
бухгалтера та керівника або осіб, які їх заміщують, а за
правильність проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів,
робіт та послуг - на головного бухгалтера.

4.5. Після виконання сторонами зобов'язань за договором
ініціативний підрозділ проводить взаємне звірення розрахунків з
постачальником товарів (виконавцем робіт, послуг) зі складанням
акта звірення.
Акт звірення складається у двох оригінальних примірниках,
один з яких після підписання сторонами направляється ініціативним
підрозділом на адресу контрагента за договором, а другий до
фінансово-бухгалтерської служби.

4.6. Про належне виконання договірних зобов'язань та
відсутність претензій до контрагента за договором ініціативний
підрозділ інформує юридичну службу службовою запискою.
Вказана службова записка зберігається разом з копією
відповідного договору.

4.7. Одразу після виконання договірних зобов'язань з
порушенням умов договору або їх невиконання постачальником
(виконавцем) впродовж одного місяця після закінчення строків
(терміну) виконання, передбачених договором, ініціативний
підрозділ зобов'язаний направити до юридичної служби службову
записку про необхідність пред'явлення претензії до контрагента за
договором і розрахунок штрафних санкцій, а також копії всіх
документів, що підтверджують факт порушення.

4.8. Керівник юридичної служби несе відповідальність за
належну організацію претензійної роботи.

4.9. Після отримання службової записки разом з усіма
документами та розрахунком штрафних санкцій юридична служба за
погодженням з фінансово-бухгалтерською службою пред'являє
постачальнику (виконавцю) відповідну претензію (щодо сплати
заборгованості, штрафних санкцій, передбачених умовами договору
тощо).

4.9. У разі відхилення постачальником (виконавцем) повністю
або частково пред'явленої претензії, юридична служба за
погодженням з фінансово-бухгалтерською службою готує відповідну
позовну заяву до суду.

4.10. Під час розгляду справи в суді юридична служба, у разі
необхідності, може залучати до її розгляду на підставі відповідної
довіреності посадових осіб ініціативного підрозділу.

Начальник Управління
правового забезпечення Г.М.Чорна

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua


 

Наказ, Про затвердження Порядку організації договірної ..., автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}