Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про затвердження Положення про організацію роботи колегії Держенергоефективності України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбер

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
ТА ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
18.11.2011 N 15

Про затвердження Положення
про організацію роботи колегії
Держенергоефективності України

На виконання Указів Президента України від 09.12.2010 N 1085
"Про оптимізацію системи центральних органів
виконавчої влади", від 24.12.2010 N 1199 "Деякі
питання щодо організації роботи міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади", від 13.04.2011 N 462 "Про
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження
України", постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003
N 1569 "Про затвердження Типового положення про
колегію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади
і місцевої державної адміністрації" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про організацію роботи колегії
Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження
України, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова М.Пашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Держенергоефективності
України
18.11.2011 N 15

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію роботи колегії
Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження України

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і
діяльності колегії у Державному агентстві з енергоефективності та
енергозбереження України (далі - Держенергоефективності України).

2. Колегія Держенергоефективності України є
консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки
рекомендацій щодо виконання Держенергоефективності України своїх
завдань, погодженого вирішення питань, що належать до його
компетенції, та для колективного і вільного обговорення
найважливіших напрямів його діяльності.

3. У своїй роботі колегія Держенергоефективності України
керується Конституцією та законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими актами
законодавства, наказами Мінекономрозвитку України та
Держенергоефективності України, а також дорученнями Президента
України, Прем'єр-міністра України, Голови Держенергоефективності
України.

4. Рішення про утворення або ліквідацію колегії
Держенергоефективності України приймається його Головою.

Функції колегії

5. Колегія Держенергоефективності України:
1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і
найважливіших напрямів діяльності Держенергоефективності України;
2) розглядає пропозиції щодо:
- удосконалення законодавства;
- забезпечення співпраці з міністерствами, іншими
центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого
самоврядування під час виконання покладених на них завдань;
- розширення міжнародного співробітництва у сферах
ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів,
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива;
- реалізації державної політики у сферах ефективного
використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
3) обговорює прогнози і програми соціально-економічного
розвитку у сферах ефективного використання паливно-енергетичних
ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива, інші державні програми та визначає
шляхи їх реалізації;
4) розглядає питання про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання державного майна,
здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених
недоліків;
5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності
Держенергоефективності України, його підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери його управління;
6) аналізує стан роботи Держенергоефективності України з
питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;
7) розглядає результати роботи Держенергоефективності
України, його підприємств, установ та організацій;
8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної
служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;
9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань,
покладених на Держенергоефективності України.

Склад колегії

6. До складу колегії Держенергоефективності України входять:
Голова Держенергоефективності України - голова колегії,
перший заступник Голови та заступник Голови Держенергоефективності
України, посадові особи Мінекономрозвитку України, визначені
Міністром, через якого спрямовується та координується діяльність
Держенергоефективності України, можуть входити керівники
самостійних структурних підрозділів Держенергоефективності
України, а також за згодою - представники інших державних органів,
Адміністрації Президента України, органів виконавчої влади
Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування,
наукових і навчальних закладів, громадських організацій,
всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських
об'єднань організацій роботодавців, інші особи.

7. Кількісний та персональний склад колегії
Держенергоефективності України затверджує його Голова.

8. Секретар колегії визначається наказом Голови
Держенергоефективності України.

Організація роботи колегії

9. Організаційною формою роботи колегії є засідання.
Засідання колегії Держенергоефективності України проводиться у
міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.

10. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її
головою плану засідань на рік, в якому зазначаються питання, що
необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи,
відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання
колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

11. Затверджений план засідань колегії розсилається не
пізніше ніж за два тижні до початку року членам колегії,
підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери
управління Держенергоефективності України.

12. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії
можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за
рішенням голови колегії не пізніше ніж за десять днів до чергового
засідання.

13. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання
колегії визначаються головою колегії.

14. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії
згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених
пропозицій головою колегії здійснюється секретарем колегії, який
не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові
колегії для погодження.

15. На розгляд колегії подаються:
1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням
доповідача з кожного питання;
2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з
викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;
3) проект рішення колегії;
4) список членів колегії;
5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в
обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із
зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та
займаних посад;
6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали,
звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються
порядку денного.

16. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три
дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не
пізніше ніж за один день до засідання.

17. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів
на засідання колегії, надають відпрацьовані та погоджені
керівниками структурних підрозділів, заступником Голови за
напрямком діяльності, іншими посадовими особами (за необхідністю)
проекти рішень та інші матеріали секретареві колегії, не пізніше
ніж за сім днів до чергового засідання. Секретар колегії контролює
своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх
оформлення.

18. Керівники структурних підрозділів Держенергоефективності
України, відповідальні за підготовку питань, що розглядаються на
засіданнях колегії, узгоджують та координують роботу інших
структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до
підготовки відповідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

19. Засідання колегії веде її голова, а у разі його
відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови
Держенергоефективності України.

20. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть
участь не менше ніж дві третини спискового складу колегії.

21. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії
особисто.
Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він
має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції з
питань, що мають розглядатися, у письмовій формі.

22. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються
членами колегії шляхом голосування.

23. Члени колегії, які беруть участь у засіданнях колегії,
реєструються.
Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих
питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише
з дозволу голови колегії.

24. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді
окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять
пропозиції, дають необхідні пояснення.

25. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про
закритий розгляд питань порядку денного.

26. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку
денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на
засіданні членів колегії.
За рішенням головуючого може застосовуватися процедура
таємного голосування.
Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного
засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні
колегії і враховується під час голосування.

27. У разі проведення спільного засідання колегії
Держенергоефективності України з іншими органами виконавчої влади,
приймається спільне рішення.
Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під
час засідання колегії представників засобів масової інформації та
проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

28. Після засідання колегії структурний підрозділ (окремий
працівник), відповідальний за підготовку питання, доопрацьовує
протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший
строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і
пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку
денного, погоджує із керівниками структурних підрозділів та
заступниками Держенергоефективності України і подає на розгляд
голови колегії.

29. Рішення колегії реалізуються шляхом видання відповідного
наказу Держенергоефективності України.
Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться
до протоколу засідання без видання наказу.

30. Рішення колегії оформляються протоколами, які
підписуються головуючим на засіданні та секретарем колегії, який
веде протокол.
Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами,
які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої
влади та працівником, який веде протокол.

31. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії
Держенергоефективності України, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління
Держенергоефективності України (з питань, що належать до їх
компетенції).

32. Стенографування (технічний запис) засідань колегії
Держенергоефективності України забезпечує секретар колегії.

33. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому
порядку у секретаря колегії.

34. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії
здійснюється Держенергоефективності України.

Контроль за виконанням рішень колегії

35. Контроль за виконанням рішень колегії здійснює
відповідний структурний підрозділ, до повноважень якого
відноситься зазначене питання.

36. Колегія щоквартально розглядає узагальнену інформацію про
стан виконання прийнятих колегією рішень.


 

Наказ, Про затвердження Положення про організацію роботи ..., автор —
Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 7. Отзывов пользователей: 2.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы