Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Інструкція з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами і

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної інспекції ( z1543-13 ) ядерного регулювання України( z1543-13 ) 25.07.2013 № 76( z1543-13 )

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2013 р. за № 1544/24076

ІНСТРУКЦІЯ з проведення оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція містить роз’яснення щодо здійснення експлуатуючими організаціями та іншими ліцензіатами (далі — ліцензіат) оцінки стану культури захищеності ядерних установок, об’єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання (далі — об’єкт).

1.2. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку»( 39/95-ВР ), «Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання» ( 2064-14 ), «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії»( 1370-14 ).

1.3. Оцінка стану культури захищеності об’єкта здійснюється з періодичністю, яка дозволяє керівнику ліцензіата отримати достовірні дані про стан культури захищеності об’єкта та своєчасно вжити заходів з приведення стану культури захищеності у відповідність до вимог законодавства, але не рідше ніж один раз на рік.

II. Організація проведення оцінки стану культури захищеності

2.1. Керівник ліцензіата видає наказ про проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта, у якому зазначаються:

 • підстави для проведення оцінки стану культури захищеності;
 • склад комісії, на яку покладено проведення оцінки стану культури захищеності, та її голова;
 • критерії культури захищеності, на відповідність яким перевіряється стан культури захищеності (далі — визначені критерії);

  обсяги роботи комісії (комісія може здійснювати оцінку стану культури захищеності об’єкта в цілому або в окремих його підрозділах);

 • строк роботи комісії;
 • форма звітності комісії про результати проведення оцінки стану культури захищеності.
 • 2.2. Склад комісії визначається з урахуванням кваліфікації кандидатів у члени комісії, їх психофізіологічних особливостей та досвіду, дотримання ними проголошеної ліцензіатом політики з фізичного захисту, визнання ними пріоритету культури захищеності.

  До складу комісії з перевірки стану культури захищеності об’єкта обов’язково включаються відповідальний за стан культури захищеності (далі — відповідальна особа), який очолює комісію, та координатор з культури захищеності. Координатор з культури захищеності може очолювати комісію у випадку, коли завданням комісії є оцінка стану культури захищеності окремих підрозділів об’єкта. Представники підрозділів об’єкта, в яких буде здійснюватися перевірка оцінки стану культури захищеності, не можуть бути членами комісії.

  2.3. Комісія з оцінки стану культури захищеності проводить оцінку стану культури захищеності відповідно до плану роботи комісії, затвердженого керівником ліцензіата. План роботи комісії містить перелік заходів, що мають здійснюватися комісією, строки їх виконання.

  2.4. Комісія з оцінки стану захищеності застосовує такі методи оцінки стану культури захищеності:

 • анкетування персоналу;
 • бесіда членів комісії з окремими особами з персоналу підрозділу фізичного захисту та інших підрозділів об’єкта;

  вивчення документації щодо початкового навчання та підвищення кваліфікації персоналу підрозділу фізичного захисту, іншого персоналу об’єкта;

  спостереження за виконанням персоналом об’єкта вимог фізичного захисту та виконанням персоналом підрозділу фізичного захисту своїх обов’язків;

 • аналіз змісту засобів пропаганди культури захищеності;
 • заслуховування доповіді координатора з культури захищеності про стан культури захищеності;
 • аналіз документації щодо вжитих на об’єкті заходів до порушників вимог фізичного захисту;
 • перевірка наявності на робочих місцях персоналу підрозділу фізичного захисту технічної та експлуатаційної документації, посадових інструкцій, довідників та іншої літератури, необхідних персоналу для виконання своїх обов’язків;

  порівняння результатів попередньої оцінки стану культури захищеності об’єкта з результатами, отриманими комісією.

  2.5. Методи оцінки стану культури захищеності не повинні впливати на стан фізичного захисту, ядерної, радіаційної та пожежної безпеки об’єкта, на технологічні процеси об’єкта, виконання персоналом своїх обов’язків.

  2.6. Голова комісії повідомляє керівників підрозділів об’єкта, у яких заплановане проведення оцінки стану культури захищеності, за 10 робочих днів до початку роботи комісії в їх підрозділах.

  III. Проведення оцінки стану культури захищеності

  3.1. Голова комісії з проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта перед початком роботи комісії скликає нараду, на яку запрошуються представники адміністрації об’єкта, члени комісії, керівники підрозділів, стан культури захищеності у яких буде оцінюватися, відповідальні особи з культури захищеності у підрозділах об’єкта, які забезпечують експлуатацію об’єкта, використання, зберігання радіоактивних матеріалів.

  Голова комісії під час наради інформує учасників наради про:

 • завдання проведення оцінки стану культури захищеності;
 • план проведення оцінки стану культури захищеності;
 • методи оцінки стану культури захищеності;
 • перелік документів, які мають бути надані комісії керівництвом ліцензіата та/або керівниками підрозділів об’єкта;

  порядок взаємодії голови та членів комісії з керівниками та персоналом підрозділів об’єкта, у яких оцінюється стан культури захищеності;

  дату проведення наради з підведення підсумків роботи комісії з оцінки стану культури захищеності та порядок скликання нарад під час проведення оцінки стану культури захищеності.

  3.2. Проведення оцінки стану культури захищеності окремого підрозділу об’єкта починається з анкетування персоналу підрозділу з метою визначення ступеня усвідомлення персоналом важливості фізичного захисту та пріоритету культури захищеності.

  Анкети мають містити питання, що дозволять комісії зробити висновок щодо:

 • визнання персоналом наявності загрози об’єкту;
 • розуміння персоналом завдань фізичного захисту;
 • розуміння персоналом ролі культури захищеності в забезпеченні безпеки об’єкта;
 • наявності у персоналу внутрішньої потреби виконувати свої обов’язки у суворій відповідності до вимог норм, правил та інструкцій з фізичного захисту.

  3.3. При проведенні оцінки стану культури захищеності окремого підрозділу об’єкта комісія аналізує здійснені керівником і персоналом підрозділу заходи з фізичного захисту, зокрема заходи, що впливають на формування/розвиток та підтримання високого рівня культури захищеності підрозділу, визначає відповідність результатів вжиття заходів визначеним критеріям.

  3.4. Голова комісії разом з керівником підрозділу об’єкта після завершення оцінки стану культури захищеності підрозділу організовує обговорення результатів оцінки стану культури захищеності підрозділу. До обговорення залучаються всі члени комісії, керівники та персонал або представники персоналу підрозділу.

  Основною метою обговорення є доведення до відома керівника та персоналу підрозділу результатів оцінки стану культури захищеності підрозділу із зазначенням невідповідностей стану культури захищеності визначеним критеріям.

  Комісія у разі потреби надає рекомендації щодо приведення стану культури захищеності підрозділу у відповідність до визначених критеріїв.

  3.5. Комісія при проведенні оцінки стану культури захищеності об’єкта особливу увагу приділяє питанням:

  визнання керівником ліцензіата важливості фізичного захисту, пріоритету культури захищеності та усвідомлення персоналом підрозділу фізичного захисту своєї особистої ролі в забезпеченні безпеки об’єкта;

  наявності на об’єкті затвердженого плану заходів з формування/розвитку та підтримання високого рівня культури захищеності та здійснення керівником ліцензіата контролю за виконанням плану;

 • здійснення керівником ліцензіата заходів з мотивації персоналу;
 • надання допомоги керівником ліцензіата та керівниками підрозділів об’єкта в роботі координатору з культури захищеності;

  навчання персоналу підрозділу фізичного захисту та іншого персоналу об’єкта з питань культури захищеності;

  здійснення аналізу порушень вимог фізичного захисту на об’єкті, вжиття за результатами аналізу заходів зі зменшення впливу людського фактора на безпеку об’єкта;

  врахування керівником ліцензіата стану культури захищеності конкретного підрозділу при підведенні результатів його діяльності;

  відображення стану культури захищеності об’єкта в щорічних звітах про стан системи фізичного захисту об’єкта.

  3.6. Керівник ліцензіата бере участь у нарадах, що проводяться перед початком роботи комісії з оцінки стану культури захищеності об’єкта, зустрічається з головою комісії, включаючи зустрічі з ініціативи голови комісії, для обговорення результатів роботи комісії та вжиття відповідних заходів.

  3.7. Комісія за результатами своєї роботи робить висновок про відповідність стану культури захищеності об’єкта визначеним критеріям.

  3.8. Голова комісії скликає нараду з підведення підсумків роботи комісії з оцінки стану культури захищеності, на яку запрошуються керівник ліцензіата та його заступники, керівники структурних підрозділів об’єкта, відповідальні особи, члени комісії.

  Голова комісії доповідає учасникам наради про:

 • результати оцінки стану культури захищеності об’єкта або окремих його підрозділів;
 • невідповідності, якщо такі є, стану культури захищеності об’єкта чи окремих його підрозділів визначеним критеріям;

 • рекомендації комісії щодо усунення виявлених невідповідностей.
 • 3.9. Результати проведення оцінки стану культури захищеності об’єкта комісія відображає в акті з оцінки стану культури захищеності об’єкта.

  Акт має містити інформацію про:

 • підставу для проведення оцінки стану культури захищеності;
 • склад комісії та її голову;
 • визначені критерії;
 • невідповідності стану культури захищеності об’єкта або окремих його підрозділів визначеним критеріям культури захищеності;

 • рішення комісії про стан культури захищеності об’єкта або окремих його підрозділів;
 • рекомендації комісії з усунення виявлених невідповідностей.
 • 3.10. Комісія готує акт з оцінки стану культури захищеності в двох примірниках, які підписуються головою та всіма членами комісії. У випадку, коли член комісії не погоджується з інформацією, що міститься в акті, він викладає свою думку на окремому аркуші паперу, який є невід’ємною частиною акта.

  Голова комісії надає акт з оцінки стану культури захищеності керівнику ліцензіата.

  3.11. Керівник ліцензіата ознайомлюється з актом з оцінки стану культури захищеності об’єкта та затверджує його.

  Керівник ліцензіата у випадку, якщо акт містить дані про невідповідність стану культури захищеності визначеним критеріям, визначає основні причини невідповідностей та приймає рішення щодо їх усунення.

  Начальник Управління з питань ядерної захищеності і міжнародного співробітництва Держатомрегулювання України

  В. М. Кушка


   

  Інструкція з проведення оцінки стану культури захищеності ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}