Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 13.08.2013  № 1465
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2013 р. за № 1525/24057

  Про затвердження Змін до Положення про функціонування фондових бірж

  Відповідно до абзацу другого статті 3, пунктів 1 та 5 частини першої, пунктів 1, 7 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ), статей 23 та 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ) Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Зміни до Положення про функціонування фондових бірж ( z2082-12 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 листопада 2012 року № 1688, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2012 року за № 2082/22394 (далі — Зміни), що додаються.

  2. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (Устенко І.І.) забезпечити:

  подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 • подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 • 3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А. Л.) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та оприлюднення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 3 цих Змін, який набирає чинності з 12 жовтня 2013 року.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Тарасенка О. О.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії 13.08.2013 № 39

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 13.08.2013  № 1465

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 4 вересня 2013 р. за № 1525/24057

  ЗМІНИ до Положення про функціонування фондових бірж( z2082-12 )

  1. У розділі І( z2082-12 ):

  1) у пункті 2( z2082-12 ):

 • абзац третій( z2082-12 ) викласти у такій редакції:
 • «біржовий курс цінного папера — розрахункове значення ціни цінного папера (ринкова ціна цінного папера), яке визначається відповідно до порядку визначення біржового курсу цінного папера, встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та оприлюднено відповідно до цього Положення;»;

 • доповнити пункт після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:
 • «заявка анонімна — заявка, умови якої не дозволяють учасникам біржових торгів до моменту укладення біржового контракту ідентифікувати учасника біржових торгів, який виставив таку заявку;».

  У зв’язку з цим абзаци одинадцятий — тридцять перший вважати відповідно абзацами дванадцятим — тридцять другим;

 • доповнити пункт після абзацу чотирнадцятого новим абзацом п’ятнадцятим такого змісту:
 • «ініціатор аукціону — особа, що отримала доступ до біржових торгів з метою купівлі/продажу цінних паперів шляхом проведення аукціону та уклала з біржею договір про організацію та проведення аукціону;».

  У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий — тридцять другий вважати відповідно абзацами шістнадцятим — тридцять третім;

 • доповнити пункт після абзацу двадцятого новим абзацом двадцять першим такого змісту:
 • «односторонній аукціон — режим проведення біржових торгів, який передбачає конкурсний спосіб організації торгівлі, за яким ініціатор аукціону здійснює продаж або купівлю цінних паперів на умовах конкурентних пропозицій інших учасників аукціону;».

  У зв’язку з цим абзаци двадцять перший — тридцять третій вважати відповідно абзацами двадцять другим — тридцять четвертим;

  2) доповнити пункт 8( z2082-12 ) новими абзацами такого змісту:

  «виконання операцій РЕПО;

 • виконання біржових контрактів (договорів), укладених на односторонніх аукціонах;
 • виконання біржових контрактів (договорів), що передбачають купівлю-продаж значної кількості пайових цінних паперів (10 % і більше від загальної кількості цінних паперів одного випуску), що випущені емітентом та знаходяться в обігу;

  виконання біржових контрактів (договорів), що передбачають купівлю-продаж значної кількості боргових цінних паперів (10 % і більше від загальної кількості цінних паперів одного випуску), що випущені емітентом та знаходяться в обігу та/або обсяг яких перевищує 1 000 000 грн.».

  2. У пункті 3 розділу ІІ( z2082-12 ):

 • абзац п’ятий( z2082-12 ) викласти в такій редакції:
 • «котирування цінних паперів та інших фінансових інструментів, оприлюднення біржового курсу;»;

 • доповнити пункт після абзацу дев’ятого трьома новими абзацами такого змісту:
 • «Правила фондової біржі можуть містити також порядки:

  здійснення фондовою біржею клірингу та розрахунків за укладеними на ній контрактами (договорами) щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

  здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі контрактів (договорів)».

  У зв’язку з цим абзаци десятий — дванадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим — п’ятнадцятим;

 • абзац тринадцятий виключити.
 • У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий, п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим, чотирнадцятим.

  3. У розділі ІІІ( z2082-12 ):

  1) в абзаці сьомому пункту 12( z2082-12 ) слово «угод» замінити словами «біржових контрактів (договорів)»;

  2) доповнити розділ після пункту 16( z2082-12 ) новим пунктом 17 такого змісту:

  «17. Біржові контракти (договори) повинні бути виконані шляхом проведення розрахунків відповідно до законодавства».

  У зв’язку з цим пункти 17 — 21( z2082-12 ) вважати відповідно пунктами 18 — 22;

  3) пункт 22 викласти у такій редакції:

  «22. Для забезпечення виконання укладених на фондовій біржі договорів щодо цінних паперів фондова біржа та обрана нею особа, яка провадить клірингову діяльність відповідно до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), укладають договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів/договір про кліринг та розрахунки за правочинами щодо цінних паперів (про надання клірингових послуг).»;

  4) доповнити розділ новим пунктом такого змісту:

  «23. Для здійснення фондовою біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) вона повинна розробити та затвердити такі внутрішні документи:

  порядок здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

  положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

  положення про систему безпеки при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів).

  Порядок здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) повинен містити, зокрема:

  порядок здійснення біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

 • визначення учасників клірингу;
 • порядок взаємодії учасників клірингу з біржею та іншими суб'єктами клірингу, порядок здійснення документообігу між ними;

  порядок визначення зобов'язань учасників клірингу за підсумками договорів щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

 • порядок забезпечення виконання зобов'язань;
 • порядок формування, розміщення та використання гарантійного фонду;
 • перелік активів, які допускаються як джерела формування гарантійного фонду;
 • розмір внесків до гарантійного фонду та порядок їх оцінки;
 • порядок здійснення перерахувань до гарантійного фонду.
 • Положення про систему обробки інформації при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) повинно визначати, зокрема:

  перелік та опис технічного обладнання, що використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

  перелік та опис програмного забезпечення, яке використовується біржею для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) та захисту інформації;

 • порядок використання програмного забезпечення;
 • вимоги до програмного та технічного забезпечення учасників клірингу.
 • Положення про систему безпеки при здійсненні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів) повинно визначати, зокрема:

  перелік інформації, що пов'язана із здійсненням біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), яка підлягає захисту, режим та порядок доступу до такої інформації, у тому числі перелік осіб, що мають доступ до цієї інформації;

  перелік заходів щодо захисту інформації при проведенні біржею клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів);

 • механізми захисту відповідних баз даних біржі від несанкціонованого доступу;
 • порядок відновлення інформації у разі порушення її цілісності, а також у разі несанкціонованих змін, знищення або блокування;

  порядок здійснення біржею контролю за захистом інформації при проведенні клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів).».

  4. У розділі ІV( z2082-12 ):

  1) підпункти 3.1 — 3.4 пункту 3( z2082-12 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  «біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на два тижні;»;

  2) підпункти 4.1 — 4.4 пункту 4( z2082-12 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  «біржовий курс цінного папера розраховується не рідше одного разу на місяць.».

  5. У пункті 1 розділу VІ( z2082-12 ):

  абзац другий( z2082-12 ) доповнити реченням такого змісту: «Біржовий курс цінного папера із зазначенням дати його визначення може бути оприлюднений у періодичному друкованому виданні фондової біржі та/або в офіційному друкованому виданні Комісії.»;

 • доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом третім такого змісту:
 • «Фондова біржа надає до загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про біржовий курс цінного папера із зазначенням дати його визначення.».

  У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим — шостим;

  перше речення абзацу четвертого викласти в такій редакції: «Біржовий курс цінного папера визначається у порядку, встановленому Комісією.»;

 • доповнити пункт новим абзацом такого змісту:
 • «Документом, що підтверджує проведення розрахунків за біржовими контрактами (договорами), є відомість сквитованих розпоряджень (реєстр укладених договорів) з підтвердженням кліринговим депозитарієм (особою, що провадить клірингову діяльність) проведення розрахунків.».

  6. У розділі VІІІ( z2082-12 ):

  1) у пункті 1( z2082-12 ):

 • абзаци перший — четвертий викласти в такій редакції:
 • «1. Фондова біржа у день проведення біржових торгів зобов'язана оприлюднювати та надавати Комісії інформацію, передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Комісії, у тому числі:

  перелік торговців цінними паперами, допущених до укладення контрактів (договорів) купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на фондовій біржі;

 • перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу/делістингу;
 • обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними контрактами (договорами), біржовий курс цінних паперів щодо кожного цінного папера, що перебуває в обігу на фондовій біржі) за період, установлений Комісією;»;

 • абзац шостий виключити.
 • У зв’язку з цим абзаци сьомий, восьмий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим;

  2) пункт 4( z2082-12 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  «Інформація про ціни (біржовий курс, останню поточну ціну цінного папера або результати котирування) цінних паперів розміщується на власному веб-сайті фондової біржі та подається до загальнодоступної інформаційної бази даних Комісії, а також може публікуватись у засобах масової інформації (зокрема електронних) та бути надана фондовою біржею будь-якій заінтересованій особі протягом трьох років після дати здійснення операцій з такими цінними паперами;»;

  3) у пункті 5( z2082-12 ):

 • абзац другий викласти у такій редакції:
 • «біржовий курс, визначений у порядку, встановленому Комісією;»;

 • в абзаці п’ятому слова «та виконаних» виключити;
 • абзац сьомий виключити.
 • У зв’язку з цим абзац восьмий вважати абзацом сьомим.

  7. Додаток до Положення( z2082-12 ) про функціонування фондових бірж виключити.

  Заступник директора департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж

  І. Устенко


   

  Про затвердження Змін до Положення про функціонування ..., автор —
  Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 3. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}