Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди, Кабінет Міністрів Украї

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 13 серпня 2012 р. № 748 Київ

Про внесення змін до Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести зміни до Порядку підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку і відповідної типової угоди, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 751 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1546; 2010 р., № 16, ст. 752, № 71, ст. 2562; 2011 р., № 81, ст. 2973; 2012 р., № 42, ст. 1624), виклавши їх в редакції, що додається.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 751 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 748)

ПОРЯДОК підготовки, укладення та виконання угоди щодо регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає процедуру ініціювання, підготовки та підписання угоди щодо регіонального розвитку, а також проведення моніторингу її виконання.

2. Угода щодо регіонального розвитку (далі — угода) укладається між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою відповідно до Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів"( 2850-15 ) та інших актів законодавства з метою:

узгодження діяльності органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів;

 • реалізації міжрегіонального проекту.
 • 3. У цьому Порядку термін "міжрегіональний проект" означає інвестиційний проект (захід) розвитку окремих секторів економіки, соціальної, транспортної інфраструктури, екологічної, культурної, наукової та інноваційної сфери, результати реалізації якого сприяють поліпшенню соціально-економічного розвитку двох і більше регіонів.

  Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про стимулювання розвитку регіонів"( 2850-15 ).

  4. Угода, метою якої є узгодження діяльності органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у сфері державного стимулювання розвитку регіонів, укладається на середньостроковий період (три роки) у строки, узгоджені з державним стратегічним плануванням та бюджетним процесом.

  Строк дії угоди, метою якої є реалізація міжрегіонального проекту, може перевищувати три роки.

  5. Ініціатором укладення угоди можуть бути Кабінет Міністрів України Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська рада.

  Для укладення угоди ініціатор укладення угоди надсилає на розгляд Мінекономрозвитку як координаторові розроблення угод відповідну письмову пропозицію.

  Для укладення угоди, метою якої є реалізація міжрегіонального проекту, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська рада, надсилає Мінекономрозвитку спільну пропозицію.

  6. Мінекономрозвитку разом з іншими заінтересованими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою протягом одного місяця вивчає подані відповідно до пункту 5 цього Порядку пропозиції та визначає:

 • повноту обґрунтування доцільності підготовки та укладення угоди;
 • відповідність пріоритетних напрямів стратегії розвитку відповідного регіону пріоритетним напрямам державної стратегії регіонального розвитку;

  пріоритетні напрями, за якими здійснюватимуться спільні заходи органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим обласної, Київської або Севастопольської міської ради з реалізації в регіоні державної стратегії регіонального розвитку і стратегії розвитку відповідного регіону (далі — спільні заходи);

  актуальність проблемних питань соціально-економічного розвитку регіону, які передбачається розв’язати у результаті виконання угоди;

  доцільність та ефективність реалізації міжрегіонального проекту (для угод, метою яких є реалізація зазначених проектів);

 • очікувані результати виконання угоди.
 • Мінфін протягом двох тижнів аналізує пропозиції щодо орієнтовного обсягу фінансування спільних заходів та умов їх співфінансування, визначає повноту обґрунтування фінансової спроможності їх здійснення і подає Мінекономрозвитку відповідні висновки.

  7. Мінекономрозвитку з урахуванням висновків Мінфіну, пропозицій заінтересованих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської ради подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо доцільності укладення угоди.

  Про прийняте рішення Мінекономрозвитку повідомляє за дорученням Прем’єр-міністра України ініціаторові укладення угоди.

  8. Підготовку проекту угоди забезпечує ініціатор її укладення.

  9. Проект угоди готується відповідно до типової угоди і вимог законодавства з урахуванням строків, визначених у Порядку розроблення проектів прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та державного бюджету( 621-2003-п ), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 621 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 18-19, ст. 834). Строк підготовки угоди становить не більш як шість місяців.

  10. Для забезпечення координації робіт з підготовки і подання в установленому порядку Кабінетові Міністрів України узгодженого проекту угоди Мінекономрозвитку утворює робочу групу за участю керівників заінтересованих органів виконавчої влади або їх заступників, а також представників Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської ради.

  Робочу групу очолює Міністр економічного розвитку і торгівлі, який затверджує її персональний склад та план роботи.

  11. Матеріали з питань укладення угоди Мінекономрозвитку надсилає заінтересованим органам виконавчої влади, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській або Севастопольській міській раді для підготовки пропозицій щодо визначення спільних заходів.

  Одержані протягом одного місяця від органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської ради пропозиції щодо визначення спільних заходів узагальнюються Мінекономрозвитку та виносяться на розгляд робочої групи.

  12. У разі виникнення спірних питань стосовно врахування окремих пропозицій щодо визначення спільних заходів робоча група проводить детальне обговорення варіантів рішень із спірних позицій, до якого можуть залучатися представники заінтересованих органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської або Севастопольської міської ради, що мають зауваження, а також фахівці відповідної сфери діяльності.

  Визначені робочою групою за результатами обговорення пропозиції щодо спільних заходів надсилаються ініціаторові укладення угоди для врахування під час підготовки проекту угоди.

  13. Фінансування спільних заходів за рахунок коштів державного бюджету передбачається лише за умови співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел.

  Умови співфінансування спільних заходів встановлюються порядками використання коштів, що передбачені у Державному бюджеті України на відповідний рік.

  14. Проект угоди узгоджується Мінекономрозвитку із заінтересованими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою і оприлюднюється протягом десяти днів у регіональних засобах масової інформації та (або) Інтернеті з метою проведення громадського обговорення.

  15. Зауваження і пропозиції до проекту угоди, висловлені заінтересованими органами виконавчої влади, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою, та зауваження і пропозиції, що надійшли під час громадського обговорення, вивчаються робочою групою, яка вносить у разі потреби зміни до проекту угоди або приймає рішення про їх відхилення.

  Обґрунтовані зауваження і пропозиції Мінфіну підлягають обов’язковому врахуванню.

  16. Мінекономрозвитку після прийняття Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою рішення щодо укладення угоди готує та в установленому порядку подає проект відповідного рішення Кабінетові Міністрів України разом з проектом угоди та іншими матеріалами, що обґрунтовують необхідність її укладення і підтверджують узгодження із заінтересованими органами.

  17. Рішення Кабінету Міністрів України щодо укладення угоди приймається на його засіданні, на яке запрошується відповідно Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної, Севастопольської міської ради або Київський міський голова.

  18. Угода підписується Прем’єр-міністром України або іншою особою за дорученням Кабінету Міністрів України, Головою Верховної Ради Автономної Республіки Крим, головою обласної, Севастопольської міської ради або Київським міським головою і набирає чинності після її схвалення відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Севастопольською або Київською міською радою.

  Схвалена угода підлягає державній реєстрації в Мінекономрозвитку та офіційному опублікуванню в газеті "Урядовий кур’єр", а також оприлюдненню в регіональних засобах масової інформації та (або) Інтернеті.

  19. Для проведення моніторингу стану виконання угоди Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або Севастопольська міська рада, органи виконавчої влади, відповідальні за здійснення спільних заходів, аналізують кожного півріччя хід виконання угоди і подають до 1 березня та 1 серпня Мінекономрозвитку відповідну інформацію за формою згідно з додатком .

  Мінекономрозвитку щороку до 1 квітня та 1 вересня подає Кабінетові Міністрів України звіт про виконання угоди та повідомляє Верховну Раду Автономної Республіки Крим, обласну, Київську або Севастопольську міську раду, а також забезпечує його оприлюднення в засобах масової інформації та (або) Інтернеті.

  20. У разі невиконання або несвоєчасного виконання своїх зобов’язань, зокрема фінансових, органи виконавчої влади вживають вичерпних заходів до забезпечення їх виконання, проводять консультації з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською або Севастопольською міською радою, надають необхідну інформацію та письмові пояснення, а також повідомляють про зазначене Мінекономрозвитку.

  21. За необхідності питання про стан виконання угоди заслуховується на засіданні Кабінету Міністрів України.

  22. У разі необхідності внесення змін до угоди може бути укладено додаткову угоду з додержанням порядку, визначеного для укладення угоди.

  23. Уточнення обсягів фінансування спільних заходів та їх відповідальних виконавців здійснюється щороку шляхом підготовки плану фінансування та виконання угоди на відповідний рік.

  24. Інформація про обсяги фінансування спільних заходів щороку уточнюється головними розпорядниками коштів відповідних бюджетів після набрання чинності законом про Державний бюджет України на відповідний рік, рішеннями про затвердження місцевих бюджетів та у разі необхідності затвердження в установленому порядку порядків використання коштів і подається для узагальнення Мінекономрозвитку.

  Мінекономрозвитку на підставі поданих даних формує план фінансування та виконання угоди і подає його для підписання органам, які є сторонами угоди.

  Форма плану фінансування та виконання угоди встановлюється Мінекономрозвитку.

  Додаток до Порядку

  ФОРМА ЗВІТУ( 748-2012-п BF63.doc ) про виконання угоди щодо регіонального розвитку( 748-2012-п BF63.doc )

  ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 751 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2012 р. № 748)

  ТИПОВА УГОДА ( 748-2012-п BF65.doc ) щодо регіонального розвитку( 748-2012-п BF65.doc )


   

  Про внесення змін до Порядку підготовки, укладення ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы