Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до нормативно-правового акта, Фонд державного майна України

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 19.03.2012  № 388
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2012 р. за № 585/20898

  Про внесення змін до нормативно-правового акта

  Відповідно до Державної програми приватизації на 2012-2014 роки ( 4335-17 ), затвердженої Законом України від 13 січня 2012 року № 4335-VI, пункту 5 частини першої статті 18( 2163-12 )-5( 2163-12 ) Закону України «Про приватизацію державного майна»( 2163-12 ) НАКАЗУЮ:

  1. У заголовку та пункті 1 наказу Фонду державного майна України від 08 вересня 2000 року № 1871 «Про затвердження Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів»( z0652-00 ), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25 вересня 2000 року за № 652/4873, слова «відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів» замінити словами «акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах».

  2. Внести зміни до Положення про порядок продажу пакетів акцій відкритих акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через Державну акціонерну компанію «Національна мережа аукціонних центрів»( z0652-00 ), затвердженого зазначеним наказом (із змінами), виклавши його в новій редакції, що додається.

  3. Управлінню біржової діяльності та проведення аукціонів у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Фонду державного майна України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

  5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  Голова Фонду

  О. Рябченко

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду державного майна України 08.09.2000 № 1871 (у редакції наказу Фонду державного майна України 19.03.2012 № 388)

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2012 р. за № 585/20898

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  І. Загальні положення

  1.1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України «Про Державну програму приватизації»( 1723-14 ), «Про приватизацію державного майна»( 2163-12 ), «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» ( 710/97-ВР ).

  1.2. Це Положення визначає механізм організації та проведення відкритих грошових регіональних аукціонів з продажу пакетів не проданих на фондових біржах акцій акціонерних товариств (далі — аукціон).

  1.3. Об’єктами продажу на аукціоні є пакети не проданих на фондових біржах акцій акціонерних товариств (далі — АТ), створених на базі об’єктів державної власності, віднесених до групи «B», що підлягають продажу за гроші згідно з рішеннями, які приймаються державними органами приватизації.

  1.4. Аукціон проводиться за принципом досягнення найвищої ціни продажу пакета акцій АТ.

  1.5. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

 • анкета учасника — документ, що заповнюється учасником;
 • аукціон — спосіб продажу акцій, який полягає у передачі прав власності покупцю, який запропонував під час торгів найвищу ціну;

  договір купівлі-продажу — угода, що укладається між продавцем та покупцем за результатами аукціону, яка визначає умови продажу пакетів акцій та перехід від продавця покупцю права власності на них;

  заява — документ, складений за встановленою формою, який засвідчує намір учасника взяти участь в аукціоні та придбати пакети акцій;

  клієнт — юридична або фізична особа, яка доручає учаснику на підставі договору придбати для себе пакет акцій АТ на аукціоні;

  крок аукціону — крок збільшення ціни пакета акцій АТ під час аукціону, який не може бути меншим 10 відсотків початкової ціни;

  лот — пакет або частина пакета акцій АТ у випадку його дроблення і продажу частинами, що виставляється на продаж на аукціоні;

  початкова ціна — ціна, установлена державним органом приватизації з урахуванням результатів оцінки майна, проведеної відповідно до Методики оцінки майна( 1891-2003-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891, з якої розпочинається продаж майна встановленими законодавством про приватизацію способами, що передбачають конкуренцію покупців та зміну ціни під час продажу;

  продавець — державний орган приватизації (Фонд державного майна України (далі — Фонд), його регіональне відділення (далі — РВ ФДМУ) та Фонд майна Автономної Республіки Крим);

  організатор проведення аукціону (далі — організатор) — Фонд, РВ ФДМУ та Фонд майна Автономної Республіки Крим;

  учасник — юридична або фізична особа, яка має право на придбання державного майна під час приватизації відповідно до Закону України  «Про приватизацію державного майна»( 2163-12 ), та подала заяву на участь в аукціоні.

  ІІ. Аукціонна комісія

  2.1. Аукціонна комісія утворюється за наказом продавця у складі не менше трьох осіб. Головою аукціонної комісії призначається уповноважений представник Фонду, РВ ФДМУ або Фонду майна Автономної Республіки Крим, який має довіреність на право представництва інтересів державних органів приватизації, зокрема на право укладання договорів купівлі-продажу.

  2.2. До повноважень аукціонної комісії належать:

  а) нагляд за процедурою проведення аукціону щодо дотримання вимог цього Положення;

  б) прийняття рішень про недопущення учасників до аукціону у випадках порушення ними вимог цього Положення;

  в) припинення аукціону або зняття з торгів окремих лотів;

  г) визначення переможця;

  ґ) затвердження результатів аукціону та оформлення їх відповідним протоколом;

  д) визнання аукціону таким, що не відбувся.

  2.3. Аукціонна комісія самостійно розробляє та затверджує регламент своєї роботи в межах повноважень, визначених цим Положенням. Рішення аукціонної комісії є правомочними за умови участі в її роботі не менше 2/3 її складу. Рішення аукціонної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У випадку рівного розподілу голосів ухвальним є голос голови аукціонної комісії. Рішення аукціонної комісії оформлюються протоколами та підписуються всіма присутніми на засіданні членами аукціонної комісії.

  2.4. Протокол аукціонної комісії затверджується наказом продавця.

  ІІІ. Порядок підготовки до проведення аукціону

  3.1. Перелік АТ, пакети акцій яких пропонуються для продажу на аукціоні, затверджується Фондом на підставі пропозицій відповідних державних органів приватизації.

  3.2. Після затвердження зазначеного переліку відповідні державні органи приватизації в разі потреби вносять і затверджують у встановленому порядку зміни до планів розміщення акцій, передбачаючи в них продаж пакета акцій на аукціоні за гроші.

  3.3. Інформація про продаж пакетів акцій АТ на аукціоні публікується продавцем на його офіційному сайті, в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації, місцевій пресі не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення аукціону.

  3.4. До інформаційного повідомлення про продаж пакета акцій (часток, паїв) акціонерного товариства включаються відомості про:

  ідентифікаційний код товариства згідно з ЄДРПОУ;

 • найменування товариства;
 • місцезнаходження товариства;
 • розмір статутного капіталу товариства;
 • кількість акцій (розмір паю, частки), запропонованих до продажу (у тому числі у відсотках статутного капіталу);

 • номінальну ціну однієї акції (паю, частки);
 • площу земельної ділянки;
 • середньооблікову чисельність працівників;
 • обсяг реалізації продукції господарського товариства за підсумками останніх трьох років;
 • монопольне (домінуюче) становище на товарних ринках;
 • показники економічної діяльності, у тому числі баланс активів і пасивів, рентабельність, вартість власного капіталу, величину чистого прибутку за останні три роки;

  обсяги викидів та скидів забруднювальних речовин у навколишнє природне середовище, утворення і розміщення відходів, стан земельної ділянки, природоохоронного обладнання та споруд, інформація про сплату екологічних зборів та платежів (у разі їх наявності) тощо;

 • дату, час та місце проведення продажу;
 • початкову ціну об’єкта, умови продажу;
 • розмір пакета акцій, що підлягає закріпленню (закріплено) в державній власності;
 • інші відомості (за рішенням державного органу приватизації).

  3.5. Інформаційне повідомлення обов'язково повинно містити інформацію про необхідність отримання згоди органів Антимонопольного комітету України у випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

  3.6. Зміни до інформаційного повідомлення можуть вноситись продавцем до дати публікації інформації про продаж пакета акцій АТ з дотриманням вимог пункту 3.3 цього розділу.

  3.7. Порядок подання та розгляду заяви про надання дозволу на концентрацію встановлюється законодавством про захист економічної конкуренції. При цьому учасники аукціону не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні подають до Антимонопольного комітету України заяву про надання дозволу на концентрацію.

  3.8. У процесі підготовки пакетів акцій АТ державні органи приватизації готують необхідний пакет документів, який містить затверджене інформаційне повідомлення про продаж на аукціоні пакета (пакетів) акцій АТ, план розміщення акцій, акт оцінки пакета акцій АТ, копії балансу та звіту про фінансові результати підприємства за останній звітний рік та останній звітний період, копію свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

  3.9. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, продавець у десятиденний строк з дня затвердження інформаційного повідомлення, зазначеного в пункті 3.4 цього розділу, надсилає його копію та інформацію щодо розміру пакета акцій, який підлягає продажу на аукціоні, до відповідного органу Антимонопольного комітету.

  3.10. Підготовка до продажу на аукціоні пакетів акцій, випущенних у бездокументарній формі, здійснюється відповідно до вимог законодавства про Національну депозитарну систему.

  3.11. Час та місце проведення аукціону, кількість та розмір лотів визначає продавець.

  3.12. Після публікації інформації і до дня проведення аукціону продавець має забезпечити доступність для потенційних покупців інформації про АТ, пакети акцій яких виставляються на аукціоні, плани розміщення акцій АТ, умови проведення аукціону.

  3.13. З метою отримання інформації про АТ, акції якого запропоновані до продажу на аукціоні, зокрема відомостей про емітента та суб’єктів господарювання, пов’язаних з ним відносинами контролю, учасники звертаються до відповідного державного органу приватизації, який надає зазначену інформацію протягом 5 робочих днів з дня звернення до нього.

  Зазначену інформацію державний орган приватизації отримує від керівника АТ. Керівник АТ забезпечує достовірність наданої інформації.

  3.14. Початкова ціна пакета акцій на перших торгах визначається продавцем відповідно до Методики оцінки майна( 1891-2003-п ), затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 року № 1891.

  3.15. В аукціоні можуть брати участь учасники або їх уповноважені представники, які мають оформлені належним чином повноваження та подали в установленому цим Положенням порядку заяву на участь у відкритих грошових регіональних аукціонах (додаток 1), анкету учасника (додатки 2, 3), внесли реєстраційний та гарантійний внески.

  3.16. Для реєстрації покупців як учасників аукціону вони сплачують установлений державним органом приватизації реєстраційний внесок у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також вносять грошові кошти в розмірі 10 відсотків початкової ціни об’єкта (гарантійний внесок).

  3.17. Якщо учасник висловлює бажання брати участь у придбанні кількох лотів одного АТ, то розмір гарантійних внесків визначається як сума гарантійних внесків цих лотів.

  3.18. Кінцевий строк подання заяв на участь в аукціоні — один робочий день до початку аукціону. Після закінчення зазначеного строку припиняється внесення будь-яких змін до заяв і їх відкликання не допускається.

  3.19. До заяви додаються:

 • довіреність уповноваженої особи;
 • документ про сплату реєстраційного внеску;
 • документ про сплату гарантійного внеску;
 • довідка про розмір державної частки у статутному капіталі учасника (відсотковий розподіл державних часток у статутному капіталі АТ), підписана керівником, головним бухгалтером та засвідчена печаткою юридичної особи (для юридичних осіб);

 • нотаріально засвідчені копії установчих документів (для юридичних осіб);
 • декларація про доходи при придбанні об’єкта аукціона за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для покупців — фізичних особів);

  копія поданої до відповідних органів Антимонопольного комітету України заяви про надання дозволу на концентрацію з відміткою про прийняття не пізніше дня завершення прийняття документів на участь в аукціоні (у разі потреби для юридичних осіб);

 • довідку про власні активи заявника (для юридичних осіб).
 • 3.20. Заяві присвоюється порядковий номер, який є номером учасника та використовується під час аукціону.

  3.21. Учасник забезпечує достовірність інформації, поданої ним для участі в аукціоні.

  3.22. У разі придбання торговцями цінними паперами, зокрема фінансовими посередниками, пакета акцій, що становить більше ніж 25 відсотків статутного капіталу акціонерного товариства, обов’язковою умовою участі в продажу є подання покупцем в установленому законодавством порядку державним органам приватизації інформації про особу, в інтересах якої придбавається пакет акцій.

  У разі придбання пакетів акцій АТ паливно-енергетичного комплексу зазначена інформація надається Фонду незалежно від розміру придбаного пакета акцій.

  3.23. Організатор не має права вимагати від учасника надання будь-яких додаткових документів або інформації, не передбачених цим Положенням.

  3.24. Відомості про учасників аукціону (порядковий номер; повне найменування учасника — для юридичної особи; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи; найменування АТ, акції якого є об’єктом продажу на аукціоні, та розмір пакета таких акцій; інформація про сплату реєстраційного та гарантійного внесків) заносяться до книги реєстрації окремо щодо кожного АТ, акції якого є об’єктом продажу на аукціоні.

  3.25. Відомості про учасників аукціону, їх кількість і наміри не підлягають розголошенню.

  3.26. До участі в аукціоні допускаються учасники за умови подання згідно з цим розділом та оформлених належним чином  документів, а також документального підтвердження сплати ними реєстраційного та гарантійного внесків.

  3.27. Усім учасникам, які не стали покупцями, у 5-денний строк після закінчення аукціону повертаються сплачені суми гарантійних внесків.

  Покупцю, який придбав пакет акцій на аукціоні, сума сплаченого гарантійного внеску зараховується під час остаточного розрахунку за придбаний пакет акцій.

  3.28. Внесення учасником змін до заяви під час аукціону не допускається. Заява може бути відкликана учасником не пізніше строку, зазначеного в пункті 3.18 цього розділу. При відкликанні учасником заяви гарантійний внесок повертається протягом 5 робочих днів.

  3.29. Організатор повинен поінформувати учасника, що в разі придбання акцій, випущених у бездокументарній формі, покупець, який придбав акції або в інтересах якого придбані акції, повинен укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах в обраній ним депозитарній установі та надати продавцю інформацію про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача (додатки 4, 5) згідно з вимогами наказу Фонду державного майна України від 03 листопада 1999 року № 2099 «Про відкриття рахунків у цінних паперах фізичними та юридичними особами, які бажають придбати цінні папери в процесі приватизації»( z0842-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 1999 року за № 842/4135.

  3.30. Організатор повинен поінформувати покупця, який придбав пакет акцій на аукціоні, про необхідність подання реєстроутримувачу документів відповідно до розділу V Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів( z0049-07 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за № 49/13316.

  3.31. У випадках, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції, покупець зобов’язаний отримати дозвіл відповідного органу Антимонопольного комітету України на безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність в інший спосіб чи отримання в управління акцій у розмірі, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного АТ.

  ІV. Порядок проведення аукціону

  4.1. Аукціон проводиться у вигляді відкритих торгів "з голосу".

  4.2. Продаж пакета акцій підприємств на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який став переможцем аукціону і запропонував під час торгів максимальну ціну.

  4.3. Аукціон проводить ліцитатор.

  4.4. Ліцитатор оголошує найменування АТ, акції якого виставляються на аукціоні, його стислу характеристику, кількість акцій у лоті, їх номінальну вартість та початкову ціну, а також крок збільшення ціни. Учасники аукціону мають право вносити свої пропозиції щодо ціни лота тільки після завершення цього оголошення.

  4.5. Учасник повинен підняти картку зі своїм номером, отриманим згідно з пунктом 3.20 розділу ІІІ цього Положення.

  4.6. Збільшення (зменшення) ціни лота здійснюється учасниками згідно з кроком, який установлюється аукціонною комісією, але не може бути меншим за 10 % від попередньої ціни. Якщо після того, як ліцитатор тричі оголосив останню ціну, а від учасників не надійшли пропозиції щодо більш високої ціни, то ліцитатор оголошує «продано» одночасно з ударом молотка, називає номер учасника, який запропонував максимальну ціну, та оголошує його переможцем.

  У разі якщо для участі в аукціоні подано заяву від одного покупця, об’єкт аукціону може бути проданий безпосередньо такому покупцеві за запропонованою ним ціною, але не нижче початкової ціни.

  4.7. У разі повторного (чергового) проведення аукціону можлива зміна умов продажу, уключаючи початкову ціну. При цьому початкову ціну може бути зменшено до початку аукціону не більше ніж на 30 % від початкової ціни на попередньому аукціоні.

  У процесі проведення повторного (чергового) аукціону, якщо після оголошення початкової ціни продажу покупці не висловлюють бажання придбати об'єкт продажу за оголошеною ціною, ліцитатор відповідно до рішення аукціонної комісії має право знижувати зменшену ціну.

  Мінімальна ціна продажу однієї акції на повторному (черговому) аукціоні в разі зниження ціни під час продажу:

  стосовно АТ, статутний капітал яких визначено без урахування індексації основних засобів станом на 01 січня 1995 року, продаж акцій за цінами нижче їх номінальної вартості не проводиться;

 • в іншому випадку зниження ціни акцій нижче їх початкової вартості можливе не більше ніж на 75 %.
 • 4.8. Аукціонна комісія може надати відповідному державному органу приватизації рекомендації щодо зниження початкової ціни.

  4.9. Аукціон визнається таким, що не відбувся, якщо за один робочий день до початку аукціону не було подано жодної заяви.

  4.10. Учасник, який під час аукціону не виконує вимог чинного законодавства України, у тому числі цього Положення, та рішень аукціонної комісії або своєю поведінкою заважає проведенню аукціону, за рішенням аукціонної комісії виводиться з аукціону, про що робиться запис у протоколі.

  4.11. Під час аукціону ведеться протокол, у якому зазначаються такі відомості: початкова ціна продажу пакета акцій АТ; пропозиції учасників аукціону; відомості про учасників аукціону; результат торгів.

  Протокол підписується всіма членами аукціонної комісії та покупцем в день проведення аукціону.

  Протокол затверджується наказом продавця.

  4.12. Аукціон може бути припинено і об'єкт знімається з торгів за рішенням аукціонної комісії у разі, коли:

  а) не виконані вимоги, передбачені пунктами 3.3, 3.22 розділу ІІІ цього Положення;

  б) об'єкт включено до відповідного переліку об'єктів, що підлягають приватизації, з порушенням чинного законодавства;

  в) покупець не визнається як такий згідно із законодавством про приватизацію;

  г) істотно порушились інші правила оголошення та проведення аукціону, передбачені законом.

  4.13. Зазначені в пункті 4.12 цього розділу порушення можуть бути підставою для визнання судом недійсними угод, укладених на аукціоні.

  V. Укладання договору купівлі-продажу

  5.1. За результатами проведеного аукціону покупець і продавець укладають договір купівлі-продажу цінних паперів (додаток 6). У разі купівлі одним покупцем кількох лотів акцій одного АТ укладається один договір купівлі-продажу на загальну кількість придбаних акцій.

  5.2. На підставі довіреності від імені продавця договір купівлі-продажу підписується головою аукціонної комісії та засвідчується печаткою продавця.

  5.3. Договір купівлі-продажу підлягає нотаріальному посвідченню за рахунок покупця та у випадках, передбачених законом, державній реєстрації.

  5.4. Право власності на придбаний пакет акцій АТ переходить до покупця після сплати в повному обсязі ціни продажу зазначеного пакета акцій.

  5.5. У разі відмови покупця укласти договір купівлі-продажу сплачені гарантійні внески йому не повертаються, аукціон визнається таким, що не відбувся.

  VІ. Порядок розрахунків за придбані акції та оформлення прав власності

  6.1. Покупці сплачують вартість придбаних на аукціоні акцій на рахунок для обліку коштів від приватизації з урахуванням суми сплаченого гарантійного внеску.

  6.2. Учасник, який придбав акції за договором комісії від свого імені та за рахунок і на ім’я свого клієнта, протягом трьох робочих днів з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу подає заяву про оформлення прав власності (додаткок 7), яка повинна містити дані про клієнта (прізвище, ім’я та по батькові — для фізичних осіб; найменування, місцезнаходження та код платника податків згідно з ЄДРПОУ — для юридичних осіб), кількість придбаних на ім’я клієнта акцій та номери відповідних договорів, за якими вони придбані.

  6.3. До зазначеної в пункті 6.2 цього розділу заяви додаються такі документи:

  а) копії відповідного договору з клієнтом та інших документів, які підтверджують доручення на придбання цінних паперів;

  б) довідка про розмір державної частки у статутному капіталі клієнта, якщо він є юридичною особою, складена відповідно до вимог, визначених у пункті 3.19 розділу ІІІ цього Положення;

  в) декларація про доходи клієнта — фізичної особи (у разі придбання об’єкта продажу за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п’ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян);

  г) інформація про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача за формою, наведеною в додатках 4, 5 (у разі придбання акцій, випущених у бездокументарній формі).

  6.4. Якщо на аукціоні покупець придбав акції в документарній формі, продавець після підтвердження надходження коштів на рахунок для обліку коштів від приватизації оформлює розпорядження (додаток 8) про внесення змін до реєстру власників іменних цінних паперів АТ.

  Розпорядження має містити перелік власників акцій з даними про них.

  6.5. Підставою для переведення акцій у реєстрі власників іменних цінних паперів з особового рахунку державного органу приватизації на особові рахунки переможців аукціону є розпорядження ФДМУ та анкета Учасника, а також документи для відкриття особового рахунку власника, визначені розділом V Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів( z0049-07 ), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17 жовтня 2006 року № 1000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 січня 2007 року за № 49/13316.

  6.6. Якщо форма випуску цінних паперів бездокументарна, продавцем видається розпорядження депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами АТ, що призведе до зміни власника, згідно з додатками 9 та 10.

  У разі випуску акцій АТ у бездокументарній формі депозитарна установа (зберігач) не пізніше ніж на другий день після отримання розпорядження Фонду про виконання облікової операції з цінними паперами зобов’язана(ий) здійснити операцію списання або переказу цінних паперів на зазначений у розпорядженні рахунок у цінних паперах і повідомити про це в письмовій формі відповідний державний орган приватизації протягом п’яти календарних днів.

  6.7. Якщо протягом 20 робочих днів з дня проведення аукціону покупець не звертається до продавця за отриманням розпорядження, воно надсилається АТ.

  6.8. Якщо на придбання акцій не потрібна згода органів Антимонопольного комітету України, розпорядження Фонду оформлюється протягом 10 робочих днів з дня надходження коштів за придбані акції на рахунок для обліку коштів від приватизації.

  6.9. Якщо покупцю необхідно отримати згоду Антимонопольного комітету України на придбання акцій АТ згідно із законодавством про захист економічної конкуренції, то розпорядження видається протягом 10 робочих днів після підтвердження покупцем одержання такої згоди.

  Якщо протягом 30 робочих днів з дня нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу покупець не підтвердить одержання згоди органу Антимонопольного комітету України на придбання акцій (у разі необхідності обов’язкового отримання такої згоди згідно із законодавством про захист економічної конкуренції), договір купівлі-продажу підлягає розірванню.

  6.10. У разі коли інформаційне повідомлення про продаж пакета акцій АТ складає і затверджує РВ ФДМУ, Фонд майна Автономної Республіки Крим, а продавцем виступає Фонд, видається розпорядження про забезпечення надання РВ ФДМУ, Фондом майна Автономної Республіки Крим депозитарній установі розпорядження на виконання облікової операції з цінними паперами АТ, яка призведе до зміни власника (додаток 11).

  6.11. Продавець має забезпечити доступність результатів аукціону для всіх його учасників. Повідомлення про результати аукціону публікується на офіційному сайті та в офіційних друкованих виданнях державних органів приватизації.

  VІІ. Дотримання вимог антимонопольного законодавства при проведенні аукціону

  7.1. Продаж пакетів акцій на аукціоні здійснюється з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених статтею 18( 2163-12 )-6( 2163-12 ) Закону України «Про приватизацію державного майна»( 2163-12 ).

  7.2. Організатор протягом двох робочих днів з дня проведення аукціону подає до Антимонопольного комітету України відомості щодо осіб, які придбали акції АТ на відкритому грошовому регіональному аукціоні (додаток 12).

  Начальник Управління біржової діяльності та проведення аукціонів

  В. Чердаков

  Додаток 1 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  ЗАЯВА  ( z0585-12 BF187.doc ) на участь у відкритих грошових регіональних аукціонах( z0585-12 BF187.doc )

  Додаток 2 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  АНКЕТА  ( z0585-12 BF188.doc ) юридичної особи( z0585-12 BF188.doc )

  Додаток 3 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  АНКЕТА  ( z0585-12 BF189.doc ) фізичної особи( z0585-12 BF189.doc )

  Додаток 4 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  ІНФОРМАЦІЯ  ( z0585-12 BF190.doc ) про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача( z0585-12 BF190.doc ) (для покупця — юридичної особи)( z0585-12 BF190.doc )

  Додаток 5 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  ІНФОРМАЦІЯ  ( z0585-12 BF191.doc ) про відкритий рахунок у цінних паперах у зберігача( z0585-12 BF191.doc ) (для покупця — фізичної особи)( z0585-12 BF191.doc )

  Додаток 6 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  ДОГОВІР  ( z0585-12 BF192.doc ) купівлі-продажу цінних паперів( z0585-12 BF192.doc )

  Додаток 7 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  ЗАЯВА  ( z0585-12 BF193.doc ) про оформлення прав власності( z0585-12 BF193.doc )

  Додаток 8 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ( z0585-12 BF194.doc )

  Додаток 9 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  ( z0585-12 BF195.doc ) депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами акціонерного товариства( z0585-12 BF195.doc )

  Додаток 10 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ  ( z0585-12 BF196.doc ) депозитарній установі про виконання облікової операції з цінними паперами акціонерного товариства( z0585-12 BF196.doc )

  Додаток 11 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  РОЗПОРЯДЖЕННЯ ( z0585-12 BF197.doc )

  Додаток 12 до Положення про порядок продажу пакетів акцій акціонерних товариств на відкритих грошових регіональних аукціонах

  ВІДОМОСТІ щодо осіб, які придбали акції акціонерних товариств на відкритому грошовому регіональному аукціоні

  Дата прове-дення аукціону

  Місце придбання

  Повне наймену-вання особи, що придбала акції

  Код платника податків згідно з ЄДРПОУ

  Місцезна-ходження особи, телефон, факс

  Повне наймену-вання емітента

  Код платника податків згідно з ЄДРПОУ емітента

  Місцезна-ходження емітента, телефон, факс

  Характеристика придбаного пакета акцій

  Загальна характеристика пакета акцій, що перебувають у володінні (користуванні), управлінні суб’єкта господарювання, після придбання акцій на проведеному аукціоні

  Примітки щодо емітента ( МСРР*)

 • кількість (шт.)
 • вартість придбання (тис. грн)
 • % статутного капіталу АТ

 • сумарна вартість придбання (тис. грн)
 • % статутного капіталу АТ

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • __________ *Монопольне становище на регіональному ринку.


   

  Про внесення змін до нормативно-правового акта, Фонд ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 8. Отзывов пользователей: 6.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}