Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Закон, Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки", Верховна Рада України

З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну програму "Питна вода України" на 2006-2020 роки"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

Внести зміни до Закону України "Про Загальнодержавну програму
"Питна вода України" на 2006-2020 роки" (Відомості
Верховної Ради України, 2005 р., N 15, ст. 243), виклавши його в
такій редакції:

"З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про Загальнодержавну цільову програму
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

1. Затвердити Загальнодержавну цільову програму "Питна вода
України" на 2011-2020 роки (далі - Програма), що додається.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

3. Кабінету Міністрів України:

під час підготовки проекту закону про Державний бюджет
України на відповідний рік передбачати видатки на забезпечення
виконання заходів, передбачених Програмою;

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
привести свої нормативно-правові акти, а також забезпечити
приведення органами виконавчої влади нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування:

у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом
скоригувати і затвердити відповідно до завдань Програми
регіональні та місцеві програми (заходи) щодо забезпечення
населення якісною питною водою в достатній кількості;

під час розроблення та затвердження проектів місцевих
бюджетів передбачати у них необхідні кошти для забезпечення
виконання регіональних та місцевих програм (заходів) щодо
забезпечення населення якісною питною водою в достатній
кількості".

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 20 жовтня 2011 року
N 3933-VI

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від 20 жовтня 2011 року
N 3933-VI

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією
України прав громадян на достатній життєвий рівень
та екологічну безпеку шляхом забезпечення питною водою в
необхідних обсягах та відповідно до встановлених нормативів.

Шляхи і способи розв'язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми є реалізація
державної політики щодо розвитку та реконструкції систем
централізованого водопостачання та водовідведення; охорони джерел
питного водопостачання; доведення якості питної води до вимог
державних стандартів; нормативно-правового забезпечення у сфері
питного водопостачання та водовідведення; розроблення та
впровадження науково-дослідних і дослідно-конструкторських
розробок із застосуванням новітніх матеріалів, технологій,
обладнання та приладів.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

приведення до нормативних вимог зон санітарної охорони та
водоохоронних зон джерел питного водопостачання, проведення оцінки
екологічного та гігієнічного стану джерел питного водопостачання
на відповідність установленим вимогам;

інвентаризації каналізаційних очисних споруд;

будівництва і реконструкції водопровідних та каналізаційних
очисних споруд з метою зменшення обсягів неочищених стічних вод,
що скидаються у водні об'єкти, а також утилізації осадів;

будівництва та впровадження станцій (установок) доочищення
питної води і пунктів її розливу із застосуванням новітніх
матеріалів, технологій, обладнання, приладів та науково-дослідних
і дослідно-конструкторських розробок;

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання;

оснащення лабораторій контролю якості води та стічних вод
сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової бази у сфері питного
водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами
Європейського Союзу з урахуванням національних особливостей, у
тому числі в частині посилення відповідальності за порушення
нормативів забруднення навколишнього природного середовища,
насамперед скидів промислових підприємств у водні об'єкти;

здійснення комплексних науково-дослідних та
дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх
технологій, обладнання, матеріалів, приладів, використання яких
спрямоване, зокрема, на енерго- і ресурсозбереження, підвищення
якості питної води та очищення стічних вод, а також впровадження
таких розробок.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування Програми наведені в
додатку 1.

Завдання і заходи Програми

Основними завданнями Програми є:

упорядкування зон санітарної охорони джерел питного
водопостачання;

будівництво та реконструкція водозабірних споруд із
застосуванням новітніх технологій та обладнання, зокрема у
регіонах з найбільшими відхиленнями в якості води від встановлених
вимог (першочергово Дніпропетровська, Донецька, Київська,
Луганська, Миколаївська, Одеська та Черкаська області);

упровадження станцій (установок) доочищення питної води у
системах централізованого водопостачання, насамперед для
водозабезпечення дошкільних, шкільних і лікувальних закладів,
зокрема в сільських населених пунктах, та облаштування пунктів
розливу питної води з доставкою її спеціальним автотранспортом;

інвентаризація каналізаційних очисних споруд;

будівництво та реконструкція водопровідних та каналізаційних
очисних споруд із застосуванням новітніх технологій та обладнання,
зокрема в сільських населених пунктах (першочергово Автономна
Республіка Крим, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька,
Кіровоградська, Одеська, Херсонська області та інші регіони);

розроблення схем оптимізації роботи систем централізованого
водопостачання та водовідведення;

оснащення лабораторій здійснення контролю якості води та
стічних вод сучасним контрольно-аналітичним обладнанням;

приведення нормативно-правової бази у сфері питного
водопостачання та водовідведення у відповідність із стандартами
Європейського Союзу, у тому числі в частині посилення
відповідальності за порушення нормативів забруднення навколишнього
природного середовища, насамперед скидів промислових підприємств у
водні об'єкти;

розроблення та впровадження науково-дослідних і
дослідно-конструкторських розробок із застосуванням новітніх
матеріалів, технологій, обладнання та приладів.

Завдання і заходи з виконання Програми наведені в додатку 2.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть можливість:

забезпечити реалізацію державної політики у сфері питної води
та питного водопостачання;

підвищити якість питної води та очищення стічних вод;

забезпечити утилізацію осадів, що утворюються під час
очищення стічних вод та питної води;

поліпшити санітарну, епідемічну та екологічну ситуацію в
Україні;

забезпечити охорону джерел питного водопостачання;

впровадити на підприємствах питного водопостачання та
водовідведення новітні технології із застосуванням сучасного
обладнання, приладів і матеріалів;

зменшити втрати питної води;

забезпечити цілодобове постачання якісної питної води
населенню, що має доступ до систем централізованого
водопостачання.

Очікувані результати виконання Програми наведені в додатку 3.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів, у тому числі спрямованих на
фінансування заходів інших державних, регіональних та галузевих
програм і проектів;

коштів підприємств питного водопостачання та водовідведення
відповідно до програм їх розвитку, затверджених в установленому
порядку;

зовнішніх і внутрішніх запозичень, грантів міжнародних
організацій, коштів міжнародних програм, благодійних внесків.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час підготовки
проектів державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у
межах видатків, передбачених головному розпоряднику коштів,
відповідальному за виконання завдань і заходів Програми.

Кошти державного бюджету на виконання заходів Програми
спрямовуються згідно з порядками їх використання на відповідний
рік за умови співфінансування з інших джерел.

Центральний орган виконавчої влади з питань
житлово-комунального господарства подає щороку під час підготовки
проекту Державного бюджету України на відповідний рік
обґрунтування обсягів робіт та їх фінансування з Державного
бюджету України з урахуванням пропозицій міжвідомчої та
регіональних комісій.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
9471,7 млн гривень, з яких за рахунок державного бюджету -
3004,3 млн, з інших джерел - 6467,4 млн гривень.

Додаток 1
до Програми

ПАСПОРТ
Загальнодержавної цільової програми
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

1. Програма затверджена: Законом України від 20 жовтня
2011 року N 3933-VI.

2. Державний замовник: Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.

3. Керівник Програми: Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України.

4. Виконавці заходів Програми: Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні,
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації.

5. Строк виконання - 2011-2020 роки.

6. Прогнозні обсяги та джерела фінансування:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансування| фінан- |-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | сування, | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| |млн гривень| | | | | | | | | | |
|------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Державний | 3004,3 | 200,7 | 238,2 | 273,5 | 312,8 | 346,4 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 |
|бюджет | | | | | | | | | | | |
|------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Інші джерела| 6467,4 | 349,5 | 408,1 | 460,3 | 524 | 570 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 |
|------------+-----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього | 9471,7 | 550,2 | 646,3 | 733,8 | 836,8 | 916,4 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Загальнодержавної цільової програми
"Питна вода України" на 2011-2020 роки

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Найменування | Найменування | Значення показника | Найменування | Головний | Джерела |Прогноз- | У тому числі за роками |
| завдання | показника |--------------------------------------------------------| заходу | розпорядник | фінан- |ний обсяг| |
| | |усього| за роками | | бюджетних |сування | фінан- | |
| | | | | | коштів |(держав- | сових | |
| | | |-------------------------------------------------| | | ний, |ресурсів |-----------------------------------------------------------------------------------------|
| | | |2011|2012|2013|2014|2015|2016|2017|2018|2019|2020| | |місцевий | для | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | | | | | | | | | | | | | бюджет, |виконання| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | інші) |завдань, | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | млн | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | гривень | | | | | | | | | | |
|--------------+----------------+------+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----+----------------+-------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1. Охорона |кількість | 2235 |180 |190 |200 |210 |220 |247 |247 |247 |247 |247 |1) упорядкування|Міністерство |державний| 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|джерел питного|водозаборів, на | | | | | | | | | | | |зон санітарної |регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | |
|водопостачання|яких буде | | | | | | | | | | | |охорони джерел |розвитку, | | | | | | | | | | | | |
| |упорядковано | | | | | | | | | | | |питного |будівництва | | | | | | | | | | | | |
| |зони санітарної | | | | | | | | | | | |водопостачання |та житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |охорони джерел | | | | | | | | | | | | |комунального |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |питного | | | | | | | | | | | | |господарства |інші | 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |водопостачання, | | | | | | | | | | | | |України |джерела | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 100 | 5,6 | 6,8 | 8 | 9,2 | 10,4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 50 | 2,8 | 3,4 | 4 | 4,6 | 5,2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 570 | 30 | 40 | 45 | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |2) будівництво | -"- |державний| 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| |побудованих та | | | | | | | | | | | |та реконструкція| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |реконструйованих| | | | | | | | | | | |водозабірних | | | | | | | | | | | | | |
| |водозабірних | | | | | | | | | | | |споруд із | | | | | | | | | | | | | |
| |споруд, одиниць | | | | | | | | | | | |застосуванням | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |новітніх | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |технологій та | |інші | 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | | | | | | | | | | | | |обладнання | |джерела | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 3000 | 168 | 204 | 240 | 276 | 312 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 1500 | 84 | 102 | 120 | 138 | 156 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 1 | 3100 | 173,6 | 210,8 | 248 | 285,2 | 322,4 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 1550 | 86,8 | 105,4 | 124 | 142,6 | 161,2 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 1550 | 86,8 | 105,4 | 124 | 142,6 | 161,2 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2. Доведення |кількість |23000 |1900|2000|2100|2200|2300|2500|2500|2500|2500|2500|1) впровадження |Міністерство |державний| 769,5 | 43,1 | 52,3 | 61,6 | 70,8 | 80 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,3 |
|якості питної |впроваджених | | | | | | | | | | | |станцій |регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | |
|води до |станцій | | | | | | | | | | | |(установок) |розвитку, | | | | | | | | | | | | |
|встановлених |(установок) | | | | | | | | | | | |доочищення |будівництва | | | | | | | | | | | | |
|нормативів |доочищення | | | | | | | | | | | |питної води у |та житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |питної води у | | | | | | | | | | | |системах |комунального | | | | | | | | | | | | |
| |системах | | | | | | | | | | | |централізованого|господарства | | | | | | | | | | | | |
| |централізованого| | | | | | | | | | | |водопостачання, |України | | | | | | | | | | | | |
| |питного | | | | | | | | | | | |насамперед для | | | | | | | | | | | | | |
| |водопостачання | | | | | | | | | | | |водозабезпечення| | | | | | | | | | | | | |
| |та пунктах | | | | | | | | | | | |дошкільних, | | | | | | | | | | | | | |
| |розливу води, | | | | | | | | | | | |шкільних і | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | |лікувальних | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |закладів, | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |зокрема у | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |сільських | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| | | | | | | | | | | | | |населених | |інші | 2930,5 | 164,1 | 199,3 | 234,4 | 269,6 | 304,8 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 |
| | | | | | | | | | | | | |пунктах, та | |джерела | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |облаштування | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |пунктів розливу | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |питної води з | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |доставкою її | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |спеціальним | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |автотранспортом | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 3700 | 207,2 | 251,6 | 296 | 340,4 | 384,8 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 769,5 | 43,1 | 52,3 | 61,6 | 70,8 | 80 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,34 | 92,34 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 2930,5 | 164,1 | 199,3 | 234,4 | 269,6 | 304,8 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 | 351,66 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 1292 |1292| | | | | | | | | |2) | |інші | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
| |інвентаризованих| | | | | | | | | | | |інвентаризація | |джерела | | | | | | | | | | | |
| |каналізаційних | | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | | | |
| |очисних споруд, | | | | | | | | | | | |очисних споруд | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |інші | 0,5 | 0,5 | | | | | | | | | |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 131 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |3) будівництво | -"- |державний| 633,8 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 |
| |збудованих та | | | | | | | | | | | |та реконструкція| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |реконструйованих| | | | | | | | | | | |водопровідних та| | | | | | | | | | | | | |
| |водопровідних та| | | | | | | | | | | |каналізаційних | | | | | | | | | | | | | |
| |каналізаційних | | | | | | | | | | | |очисних споруд | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |очисних споруд, | | | | | | | | | | | |із застосуванням| |інші | 1866,7 | 55,5 | 68 | 80 | 92 | 104 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 |
| |одиниць | | | | | | | | | | | |новітніх | |джерела | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |технологій та | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |обладнання | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | | 2501 | 112 | 136 | 160 | 184 | 208 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 | 340,2 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 633,8 | 56 | 68 | 80 | 92 | 104 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 | 46,76 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 1866,7 | 55,5 | 68 | 80 | 92 | 104 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 | 293,44 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 1230 |738 |492 | | | | | | | | |4) розроблення |Міністерство |державний| 15,4 | 9,2 | 6,2 | | | | | | | | |
| |розроблених | | | | | | | | | | | |схем оптимізації|регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | |
| |схем оптимізації| | | | | | | | | | | |роботи систем |розвитку, | | | | | | | | | | | | |
| |роботи систем | | | | | | | | | | | |централізованого|будівництва |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |централізованого| | | | | | | | | | | |водопостачання |та житлово- |інші | 46,1 | 27,7 | 18,4 | | | | | | | | |
| |водопостачання | | | | | | | | | | | |та |комунального |джерела | | | | | | | | | | | |
| |та | | | | | | | | | | | |водовідведення |господарства | | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення, | | | | | | | | | | | | |України | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 61,5 | 36,9 | 24,6 | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 15,4 | 9,2 | 6,2 | | | | | | | | |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 46,1 | 27,7 | 18,4 | | | | | | | | |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 356 | 88 | 88 | 90 | 90 | | | | | | |5) оснащення | -"- |державний| 23,6 | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 6,3 | | | | | | |
| |оснащених | | | | | | | | | | | |лабораторій | |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |лабораторій | | | | | | | | | | | |контролю якості | | | | | | | | | | | | | |
| |контролю якості | | | | | | | | | | | |води та стічних | | | | | | | | | | | | | |
| |води та стічних | | | | | | | | | | | |вод сучасним | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |вод сучасним | | | | | | | | | | | |контрольно- | |інші | 73,6 | 14,9 | 17 | 21,9 | 19,8 | | | | | | |
| |контрольно- | | | | | | | | | | | |аналітичним | |джерела | | | | | | | | | | | |
| |аналітичним | | | | | | | | | | | |обладнанням | | | | | | | | | | | | | |
| |обладнанням, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 97,2 | 19,8 | 22,5 | 28,8 | 26,1 | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 23,6 | 4,9 | 5,5 | 6,9 | 6,3 | | | | | | |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 73,6 | 14,9 | 17 | 21,9 | 19,8 | | | | | | |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 2 | 6359,7 | 375,9 | 434,7 | 484,8 | 550,5 | 592,8 | 784,2 | 784,2 | 784,2 | 784,2 | 784,2 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 1442,3 | 113,2 | 132 | 148,5 | 169,1 | 184 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 | 139,1 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 4917,4 | 262,7 | 302,7 | 336,3 | 381,4 | 408,8 | 645,1 | 645,1 | 645,1 | 645,1 | 645,1 |
| |джерела | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3. Нормативно-|кількість | 34 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |1) приведення |Міністерство |державний| 5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|правове та |розроблених | | | | | | | | | | | |нормативно- |регіонального|бюджет | | | | | | | | | | | |
|науково- |нормативно- | | | | | | | | | | | |правової бази у |розвитку, | | | | | | | | | | | | |
|технічне |правових актів у| | | | | | | | | | | |сфері питного |будівництва | | | | | | | | | | | | |
|забезпечення |сфері питного | | | | | | | | | | | |водопостачання |та житлово- | | | | | | | | | | | | |
| |водопостачання | | | | | | | | | | | |та |комунального | | | | | | | | | | | | |
| |та | | | | | | | | | | | |водовідведення у|господарства | | | | | | | | | | | | |
| |водовідведення | | | | | | | | | | | |відповідність із|України | | | | | | | | | | | | |
| |відповідно до | | | | | | | | | | | |стандартами | | | | | | | | | | | | | |
| |стандартів | | | | | | | | | | | |Європейського | | | | | | | | | | | | | |
| |Європейського | | | | | | | | | | | |Союзу, у тому | | | | | | | | | | | | | |
| |Союзу, у тому | | | | | | | | | | | |числі в частині | | | | | | | | | | | | | |
| |числі в частині | | | | | | | | | | | |посилення | | | | | | | | | | | | | |
| |посилення | | | | | | | | | | | |відповідальності| | | | | | | | | | | | | |
| |відповідальності| | | | | | | | | | | |за порушення | | | | | | | | | | | | | |
| |за порушення | | | | | | | | | | | |нормативів | | | | | | | | | | | | | |
| |нормативів | | | | | | | | | | | |забруднення | | | | | | | | | | | | | |
| |забруднення | | | | | | | | | | | |навколишнього | | | | | | | | | | | | | |
| |навколишнього | | | | | | | | | | | |природного | | | | | | | | | | | | | |
| |природного | | | | | | | | | | | |середовища, | | | | | | | | | | | | | |
| |середовища, | | | | | | | | | | | |насамперед | | | | | | | | | | | | | |
| |насамперед | | | | | | | | | | | |скидів | | | | | | | | | | | | | |
| |скидів | | | | | | | | | | | |промислових | | | | | | | | | | | | | |
| |промислових | | | | | | | | | | | |підприємств у | | | | | | | | | | | | | |
| |підприємств у | | | | | | | | | | | |водні об'єкти, | | | | | | | | | | | | | |
| |водні об'єкти, | | | | | | | | | | | |одиниць | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 5 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |кількість | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |2) розроблення, | -"- |державний| 7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
| |розроблених, | | | | | | | | | | | |удосконалення та| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |удосконалених | | | | | | | | | | | |впровадження | | | | | | | | | | | | | |
| |та впроваджених | | | | | | | | | | | |науково- | | | | | | | | | | | | | |
| |науково- | | | | | | | | | | | |дослідних і | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідних і | | | | | | | | | | | |дослідно- | | | | | | | | | | | | | |
| |дослідно- | | | | | | | | | | | |конструкторських| | | | | | | | | | | | | |
| |конструкторських| | | | | | | | | | | |розробок | | | | | | | | | | | | | |
| |розробок, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |одиниць | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом | 7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі | -"- | 7 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Разом за завданням 3 | 12 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі | -"- | 12 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 | 1,44 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього за Програмою | 9471,7 | 550,2 | 646,3 | 733,8 | 836,8 | 916,4 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |1157,64 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі |державний| 3004,3 | 200,7 | 238,2 | 273,5 | 312,8 | 346,4 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 | 326,54 |
| |бюджет | | | | | | | | | | | |
| |---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------|
| |інші | 6467,4 | 349,5 | 408,1 | 460,3 | 524 | 570 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 | 831,1 |
| |джерела | | | | | | | | | |
 


Закон, Про внесення змін до Закону України "Про Загальнодержавну ..., автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 5. Отзывов пользователей: 2.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}