Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Рішення, Про затвердження Положення про видачу, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги, Національна рада України з

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ
Р І Ш Е Н Н Я
28.12.2011 N 2979

Про затвердження Положення про видачу,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії
провайдера програмної послуги

Національна рада, керуючись статтями 13, 17 та частиною 2
статті 24 Закону України "Про Національну раду України з питань
телебачення і радіомовлення", В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Положення про видачу, переоформлення та видачу
дубліката ліцензії провайдера програмної послуги, що додається.

2. Управлінню правового забезпечення подати рішення
Національної ради "Про затвердження Положення про видачу,
переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера програмної
послуги" на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Відділу зв'язків із ЗМІ та громадськими організаціями
розмістити це рішення в засобах масової інформації.

4. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Національної
ради від 19.04.2006 N 357 "Про затвердження
Інструкції про видачу, продовження, переоформлення та видачу
ліцензії провайдера програмної послуги", від 20.01.2010 N 2
"Про відновлення дії Інструкції про видачу,
продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії
провайдера програмної послуги", від 11.02.2010 N 354
"Про кількість провайдерів програмної послуги,
які здійснюють діяльність на тій же території, в межах
адміністративно-територіальних одиниць", від 23.02.2011 N 359
"Про внесення змін до рішення Національної ради
від 20.01.2010 N 2 "Про відновлення дії Інструкції про видачу,
продовження, переоформлення та видачу дубліката ліцензії
провайдера програмної послуги", від 23.02.2011 N 360
"Про затвердження змісту бланка ліцензії
провайдера програмної послуги".

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову
Національної ради В.Манжосова.

6. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

Голова Національної ради В.Манжосов

Заступник голови
Національної ради Л.Мудрак

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної ради
України з питань
телебачення і радіомовлення
28.12.2011 N 2979

ПОЛОЖЕННЯ
про видачу, переоформлення та видачу дубліката
ліцензії провайдера програмної послуги

Це Положення визначає механізми реалізації норм
Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
при ліцензуванні провайдерів програмної послуги.
Положення розроблене на підставі статей 17, 18, 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення
і радіомовлення", відповідно до статей 1, 2, 23, 24,
27, 28, 31, 39 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення
і радіомовлення", статей 15, 31, 32, 33, 41 Закону
України "Про авторське право та суміжні права"
та відповідно до абзацу 2 пункту 5 розділу X "Прикінцеві
положення" Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
(3317-IV в редакції від 12 січня
2006 року).

I. Загальні положення

1. Визначення термінів
Для цілей цього Положення вживаються такі терміни:
- ліцензування провайдерів програмної послуги - видача,
переоформлення, анулювання ліцензій провайдерів програмної
послуги, видача дублікатів ліцензій провайдерів програмної
послуги, ведення ліцензійних справ та ліцензійних реєстрів,
контроль за додержанням ліцензіатами умов ліцензії, видача
розпоряджень про усунення порушень умов ліцензії;
- дистриб'ютор телерадіопрограм (суб'єкт інформаційної
діяльності) - юридична особа, що здійснює господарську діяльність
у сфері телебачення і радіомовлення, що передає (відчужує)
на підставі договору майнові права організацій мовлення
(вітчизняних та/або зарубіжних) провайдерам програмної послуги для
розповсюдження цих програм з використанням мереж мовлення та/або
багатоканальних телемереж України.

2. Ліцензія провайдера програмної послуги видається згідно
із заявою - суб'єктам господарювання, які мають на меті надання
програмної послуги з використанням ресурсу багатоканальної мережі
незалежно від технології надання послуги, згідно із заявою,
що не суперечить ст. 31 Закону України "Про телебачення
і радіомовлення".

II. Порядок ліцензування провайдерів
програмної послуги

1. Ліцензія провайдера програмної послуги

1.1. Ліцензія провайдера програмної послуги є єдиною законною
підставою на право надання програмної послуги.

1.2. Форма та умови ліцензії провайдера програмної послуги
встановлюються і визначаються Національною радою.

1.3. Провайдер програмної послуги зобов'язаний виконувати
умови ліцензії. Національна рада контролює виконання провайдерами
програмної послуги умов ліцензій, а в разі їх порушення застосовує
санкції відповідно до вимог Закону України "Про телебачення
і радіомовлення".

2. Видача ліцензії провайдера програмної послуги

2.1. Суб'єкт господарювання - юридична особа, яка має на меті
отримати ліцензію провайдера програмної послуги, подає
до Національної ради заяву відповідно до вимог статті 24 Закону
України "Про телебачення і радіомовлення".

2.2. У заяві (додаток 1) повинні міститися такі дані:
а) відомості про засновника (засновників) та власника
(власників) суб'єкта господарювання;
б) відомості про особовий склад керівних та наглядових
органів суб'єкта господарювання: керівник організації, склад ради
директорів;
в) назва організації, її юридична та фактична адреси,
банківські реквізити та контактні телефони;
г) вид діяльності (надання програмної послуги);
ґ) порядок розгляду заяви (позаконкурсний розгляд);
д) характеристики багатоканальної телемережі (оператор
телекомунікацій, що здійснює обслуговування і експлуатацію
телемережі, наявність ліцензії НКРЗІ або довідки про внесення
до реєстру операторів (провайдерів) телекомунікацій,
місцезнаходження головної станції, кількість каналів (ресурс)
багатоканальної телемережі, територія розташування (прийому)
багатоканальної телемережі);
е) інформація про кількість населення на зазначеній
території, яка визначається офіційними даними Державного комітету
статистики України відповідно до адміністративно-територіальних
одиниць.

2.3. Суб'єкт господарювання до заяви додає:
а) копії завірених нотаріально статутних документів
та Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та/або
виписки з Єдиного державного реєстру, Свідоцтва про державну
реєстрацію фізичної особи-підприємця - заявника;
б) перелік програм, що включені до складу універсальної
програмної послуги;
в) загальну концепцію добору (перелік) програм для надання
програмної послуги;
г) організаційно-технічні, фінансові, інвестиційні
зобов'язання, взяті суб'єктом господарювання;
ґ) документи, які підтверджують придбання та право
на розповсюдження (ретрансляцію) програм іншого мовника,
що містять: назву компанії, номер і дату угоди, предмет договору,
територію розповсюдження, право на передачу прав, технологію
розповсюдження, інформацію про параметри прийому супутникових
сигналів;
д) копію угоди з оператором телекомунікацій на надання послуг
з обслуговування та технічної експлуатації багатоканальної
телемережі (в разі, якщо оператором телекомунікацій є інший
суб'єкт господарювання), копію ліцензії НКРЗІ або довідку
про внесення до реєстру операторів (провайдерів) телекомунікацій,
за потреби, відповідно до норм ст. 42 Закону України "Про
телекомунікації".

2.4. Заява про видачу ліцензії провайдера програмної послуги
розглядається і рішення щодо неї приймається у місячний термін
з дня надходження її до Національної ради.

2.5. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає
рішення:
а) про затвердження пакета програм універсальної програмної
послуги та загальної концепції добору програм;
б) про видачу ліцензії провайдера програмної послуги;
в) про залишення заяви на видачу ліцензії провайдера
програмної послуги без розгляду.

2.6. Видача ліцензії провайдера програмної послуги
Ліцензія видається на підставі рішення Національної ради про
видачу ліцензії провайдера програмної послуги не пізніше ніж
у десятиденний термін після сплати заявником ліцензійного збору та
підтвердження сплати відповідним документом органу Державної
казначейської служби України.

3. Видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги
Видача дубліката ліцензії провайдера програмної послуги
здійснюється на підставі рішення Національної ради про видачу
дубліката ліцензії провайдера програмної послуги не пізніше ніж
у десятиденний термін після сплати заявником ліцензійного збору та
підтвердження сплати відповідним документом органу Державної
казначейської служби України (згідно із заявою (додаток 2)).

4. Переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги

4.1. Підставами для переоформлення ліцензії провайдера
програмної послуги є:
а) організаційні зміни статусу та умов діяльності ліцензіата:
зміна назви, зміна організаційно-правової форми власності, зміна
юридичної та/або фактичної адреси, зміна власника (власників);
б) наміри ліцензіата внести відповідні зміни до умов ліцензії
у зв'язку зі зміною:
- характеристик багатоканальної телемережі (оператора
телекомунікацій, місцезнаходження головної станції, максимальної
кількості каналів (ресурсу) багатоканальної телемережі, території
розташування (прийому) багатоканальної телемережі),
- загальної концепції (принципи, підстави) добору (перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам).

4.2. Переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги
здійснюється відповідно до статті 35 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" та пункту 2.6 цього
Положення на підставі заяви та документів, що підтверджують зміни,
які відбулися (додаток 3).

5. Анулювання ліцензії провайдера програмної послуги

5.1. Національна рада анулює ліцензію провайдера програмної
послуги на підставі:
а) клопотання ліцензіата про анулювання ліцензії;
б) рішення суду про втрату чинності ліцензії провайдера
програмної послуги.

5.2. Анулювання ліцензії провайдера програмної послуги
здійснюється відповідно до пунктів 3 - 6 статті 37, пунктів 7, 8
статті 40, 43 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
.

6. Щорічна перереєстрація Загальної концепції (принципи,
підстави) добору (переліку) програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам)

6.1. Загальна концепція (принципи, підстави) добору (перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) (далі - додаток
до ліцензії) підлягає щорічній перереєстрації у разі відсутності
змін в універсальній програмній послузі та загальній концепції
добору (переліку) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам),
відповідно до пункту 4 статті 40 Закону України "Про телебачення
і радіомовлення".

6.2. Для перереєстрації додатка до ліцензії ліцензіат повинен
щорічно за місяць від дати видачі ліцензії або переоформлення
додатка до ліцензії подати до Національної ради:
а) заяву встановленого зразка (додаток 4);
б) інформацію про виконання концепції добору програм
(переліку програм) протягом попереднього року;
в) копію діючої ліцензії.

6.3. До заяви додаються:
а) перелік програм, що включені до складу універсальної
програмної послуги;
б) загальна концепція добору програм (перелік програм) для
надання програмної послуги відповідно до діючої ліцензії;
в) документи, які підтверджують право на розповсюдження
(ретрансляцію) програм (окрім програм універсальної послуги).

6.4. Заява про щорічну перереєстрацію додатка до ліцензії
провайдера програмної послуги і рішення щодо неї приймається
Національною радою у місячний термін з дня надходження
її до Національної ради.

6.5. За результатами розгляду заяви Національна рада приймає
рішення про щорічну перереєстрацію додатка до ліцензії "Загальна
концепція (принципи, підстави) добору (перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам)".

6.6. На час розгляду заяви про щорічну перереєстрацію додатка
(переліку програм) до ліцензії ліцензіат здійснює надання
програмної послуги відповідно до умов чинної ліцензії.

7. Строк дії ліцензії провайдера програмної послуги

7.1. Ліцензія провайдера програмної послуги видається без
конкурсу на строк 10 років (додаток 5).

8. Надання програмної послуги у багатоканальних телемережах,
які передбачають використання радіочастотного ресурсу України

8.1. Суб'єкти господарювання, які мають на меті надавати
програмну послугу з використанням ресурсу багатоканальних
телемереж, отримують ліцензію провайдера програмної послуги.

8.2. Ліцензування провайдерів програмної послуги здійснюється
за результатами розгляду пропозицій Національною радою від
суб'єктів господарювання щодо технічної розробки багатоканальної
телемережі, що передбачає використання радіочастотного ресурсу,
відповідно до організаційно-технологічних вимог.

8.3. Пропозиції щодо технічної розробки багатоканальної
телемережі, що передбачає використання радіочастотного ресурсу
України, приймаються Національною радою згідно з окремим рішенням.

8.4. Ліцензування провайдерів програмної послуги, які подають
заяву на отримання ліцензії після закінчення терміну дії ліцензії,
здійснюється на підставі заяви відповідно до п. 8.5. цього
Положення.

8.5. Порядок подачі заяви та видачі ліцензії провайдера
програмної послуги визначений у розділі 2 цього Положення.

9. Надання програмної послуги з використанням ресурсів мереж
операторів мобільного зв'язку та інтернет-зв'язку, супутникових
платформ типу DTH

9.1. Суб'єкти господарювання, які мають на меті надавати
програмну послугу з використанням ресурсів мереж операторів
мобільного зв'язку та інтернет-зв'язку, супутникових платформ типу
DTH, зобов'язані отримати ліцензію провайдера програмної послуги
відповідно до цього Положення.

9.2. Порядок подачі заяви та видачі ліцензії провайдера
програмної послуги визначений у розділі 2 цього Положення.

10. Плата за видачу, переоформлення ліцензій і за видачу
дубліката ліцензій провайдера програмної послуги, щорічну
перереєстрацію додатка до ліцензії

10.1. За видачу ліцензії провайдера програмної послуги
сплачується ліцензійний збір.

10.2. Розмір ліцензійного збору обраховується відповідно
до статті 31 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
, статті 18 Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення".

10.3. Ліцензійний збір перераховується до Державного бюджету
України . Ліцензійний збір сплачується заявником
протягом місяця з дня прийняття Національною радою рішення про
видачу, переоформлення та видачу дубліката ліцензії провайдера
програмної послуги, якщо Національна рада не передбачила інший
порядок сплати ліцензійного збору.

11. Відповідальність провайдерів програмної послуги
за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення
Провайдери програмної послуги несуть відповідальність
за порушення законодавства про телебачення і радіомовлення
відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
.

III. Регулювання діяльності дистриб'юторів
телерадіопрограм

1. Дистриб'ютори телерадіопрограм реєструються Національною
радою як суб'єкти інформаційної діяльності відповідно до статті 38
Закону України "Про телебачення і радіомовлення".

2. Дистриб'ютор телерадіопрограм на підставі Європейської
конвенції про транскордонне телебачення, який уклав
відповідну угоду або інший правовий акт з цим іноземним
телеканалом, має визначати у договорі (згідно ст. 6 Європейської
конвенції про транскордонне телебачення) обов'язки
телемовника на території України відповідно до вимог Конвенції
, на запит Національної ради має надавати інформацію
про телемовника, інтереси якого представляє на території України
в межах повноважень, передбачену ст. 6 Європейської конвенції про
транскордонне телебачення.
Відповідно до ст. 25 Європейської конвенції про транскордонне
телебачення, у виникненні труднощів чи будь-яких інших
питань щодо порядку розповсюдження іноземних каналів на території
України, дистриб'ютори телерадіопрограм та провайдери програмної
послуги мають право брати участь у врегулюванні можливих претензій
щодо виконання вимог Європейської конвенції про транскордонне
телебачення , а також у межах своєї юрисдикції
забезпечувати право на відповідь відповідно до ст. 8 Європейської
конвенції про транскордонне телебачення.
Крім того, дистриб'ютори телерадіопрограм мають отримати
повноваження від іноземного телеканалу, інтереси якого вони
представляють, щодо звернення до уповноважених органів
на території України стосовно питань порядку трансляції
і ретрансляції програм на території України.

3. Дистриб'ютори телерадіопрограм надають до Національної
ради нотаріально завірені копії угод (договорів, дозволів)
з правовласниками програмного продукту на право його
розповсюдження провайдерами програмної послуги в багатоканальних
телемережах на території України.

4. Дистриб'ютори телерадіопрограм для підтвердження своєї
реєстрації щорічно, до 31 січня, письмово надають до Національної
ради зведену інформацію щодо угод з правовласниками програмного
продукту на право його розповсюдження провайдерами програмної
послуги в багатоканальних телемережах на території України на
наступний термін.

5. Дистриб'ютори телерадіопрограм у разі укладання нових угод
з правовласниками програмного продукту надають до Національної
ради нотаріально завірені копії угод (договорів, дозволів)
на право його розповсюдження провайдерами програмної послуги
в багатоканальних телемережах на території України.

6. Дистриб'ютори телерадіопрограм у разі втрати прав
на дистриб'юцію програм за наявними угодами зобов'язані
у десятиденний термін повідомити Національну раду письмово про
вищезазначені зміни їх повноважень.

7. Угода (договір) або додаток до угоди (договору) провайдера
програмної послуги з правовласником програми (дистриб'ютором
телерадіопрограм, зареєстрованим Національною радою як суб'єкт
інформаційної діяльності) має містити такі дані:
1) назва програми, логотип (позивні) та інші вихідні дані;
2) країна-виробник програми, правовласник програми
та посилання на дозвільні документи телемовника, видані
компетентним органом країни походження;
3) категорія програми:
- розрахована на національний ринок,
- розрахована на регіональний ринок (міжнародна версія
національних телеканалів),
- розрахована на міжнародний ринок;
4) повноваження правовласника (дистриб'ютора) щодо прав
на програму;
5) порядок дотримання вимог законодавства України про
рекламу, про захист суспільної моралі, відповідальності
за дотримання авторського права та суміжних прав та вимог
Європейської конвенції про транскордонне телебачення;
6) територія розташування багатоканальної телемережі, на якій
буде здійснюватися розповсюдження (ретрансляція) програми, спосіб
розповсюдження (ефірний, кабельний тощо);
7) фактична кількість абонентів багатоканальної телемережі
на момент укладання угоди (договору);
8) дата укладання та строк (термін) дії угоди (договору).

Начальник управління
ліцензування телерадіомовлення Л.М.Запорожець

Додаток 1
до Положення про видачу,
переоформлення
та видачу дубліката
ліцензії провайдера
програмної послуги

ЗАЯВА
про видачу ліцензії провайдера програмної послуги

1. Назва організації ________________________________________

2. Адреса організації, банківські реквізити, ідентифікаційний
код ______________________________________________________________
(юридична та фактична адреси, телефон, факс,
електронна адреса)

3. Засновники _______________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридичних осіб - назва, юридична адреса,
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, адреса)

4. Власники _________________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридичних осіб - назва, юридична адреса,
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, адреса)

5. Відомості про особовий склад керівних та наглядових
органів __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

6. Вид діяльності ___________________________________________
(надання програмної послуги)

7. Порядок розгляду заяви ___________________________________
(позаконкурсний розгляд)

8. Оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі ______
__________________________________________________________________
(найменування юридичної або фізичної особи,
місцезнаходження, ліцензія НКРЗІ: номер і дата видачі,
або довідка про внесення до реєстру операторів
(провайдерів) телекомунікацій)

9. Місцезнаходження головної (базової) станції,
ретрансляторів, передавача мультиплексу __________________________
__________________________________________________________________

10. Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(кількість каналів і технології, що використовуються
для ретрансляції (трансляції) програм
(аналогова, цифрова, IPTV, MMDS, "Телесело",
MITPIC, DTH, Mobile WiMAX, тощо))

11. Територія розташування (прийому) багатоканальної
телемережі _______________________________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

12. Кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг (території розташування (прийому) багатоканальної
телемережі) ______________________________________________________

13. Кількість населення на зазначеній території _____________
__________________________________________________________________
(згідно з офіційними даними статистики,
в межах адміністративно-територіальної одиниці)

14. Загальна кількість програм програмної послуги __________,
з них вітчизняних _____________

До заяви додається:

Сплату ліцензійного збору гарантуємо

Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:

____________ __________________ ____________ __________________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Додаток 2
до Положення про видачу,
переоформлення
та видачу дубліката
ліцензії провайдера
програмної послуги

ЗАЯВА
про видачу дубліката ліцензії
провайдера програмної послуги

1. Назва організації ________________________________________

2. Адреса організації, банківські реквізити, ідентифікаційний
код ______________________________________________________________
(юридична та фактична адреси, телефон, факс,
електронна адреса)

3. Засновники _______________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридичних осіб - назва, юридична адреса,
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, адреса)

4. Власники _________________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридичних осіб - назва, юридична адреса,
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, адреса)

5. Відомості про особовий склад керівних та наглядових
органів __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

6. Вид діяльності ___________________________________________
(надання програмної послуги)

7. Порядок розгляду заяви ___________________________________
(позаконкурсний розгляд)

8. Оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі ______
__________________________________________________________________
(найменування юридичної або фізичної особи,
місцезнаходження, ліцензія НКРЗІ: номер і дата видачі,
або довідка про внесення до реєстру операторів
(провайдерів) телекомунікацій)

9. Місцезнаходження головної (базової) станції,
ретрансляторів, передавача мультиплексу __________________________
__________________________________________________________________

10. Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(кількість каналів і технології, що використовуються
для ретрансляції (трансляції) програм
(аналогова, цифрова, IPTV, MMDS, "Телесело",
MITPIC, DTH, Mobile WiMAX, тощо))

11. Територія розташування (прийому) багатоканальної
телемережі _______________________________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

12. Кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг (території розташування (прийому) багатоканальної
телемережі) ______________________________________________________

13. Кількість населення на зазначеній території _____________
__________________________________________________________________
(згідно з офіційними даними статистики,
в межах адміністративно-територіальної одиниці)

14. Загальна кількість програм програмної послуги __________,
з них вітчизняних _____________

15. Реєстраційний номер ліцензії провайдера програмної
послуги __________________________________________________________
(номер і дата видачі)

16. Дата набрання ліцензією чинності ________________________

17. Строк дії ліцензії ______________________________________

18. Причини видачі дубліката ліцензії провайдера програмної
послуги __________________________________________________________

До заяви додається:

Сплату ліцензійного збору гарантуємо

Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:

____________ __________________ ____________ __________________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Додаток 3
до Положення про видачу,
переоформлення
та видачу дубліката
ліцензії провайдера
програмної послуги

ЗАЯВА
про переоформлення ліцензії провайдера
програмної послуги

1. Назва організації ________________________________________

2. Адреса організації, банківські реквізити, ідентифікаційний
код ______________________________________________________________
(юридична та фактична адреси, телефон, факс,
електронна адреса)

3. Засновники _______________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридичних осіб - назва, юридична адреса,
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, адреса)

4. Власники _________________________________________________
__________________________________________________________________
(для юридичних осіб - назва, юридична адреса,
для фізичних осіб - прізвище, ім'я, по батькові, адреса)

5. Відомості про особовий склад керівних та наглядових
органів __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

6. Вид діяльності ___________________________________________
(надання програмної послуги)

7. Порядок розгляду заяви ___________________________________
(позаконкурсний розгляд)

8. Оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі ______
__________________________________________________________________
(найменування юридичної або фізичної особи,
місцезнаходження, ліцензія НКРЗІ: номер і дата видачі,
або довідка про внесення до реєстру операторів
(провайдерів) телекомунікацій)

9. Місцезнаходження головної (базової) станції,
ретрансляторів, передавача мультиплексу __________________________
__________________________________________________________________

10. Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(кількість каналів і технології, що використовуються
для ретрансляції (трансляції) програм
(аналогова, цифрова, IPTV, MMDS, "Телесело",
MITPIC, DTH, Mobile WiMAX, тощо))

11. Територія розташування (прийому) багатоканальної
телемережі _______________________________________________________
(адміністративно-територіальна одиниця)

12. Кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг (території розташування (прийому) багатоканальної
телемережі) ______________________________________________________

13. Кількість населення на зазначеній території _____________
__________________________________________________________________
(згідно з офіційними даними статистики,
в межах адміністративно-територіальної одиниці)

14. Загальна кількість програм програмної послуги __________,
з них вітчизняних _____________

15. Реєстраційний номер ліцензії провайдера програмної
послуги __________________________________________________________
(номер і дата видачі)

16. Дата набрання ліцензією чинності ________________________

17. Строк дії ліцензії ______________________________________

18. Зміни, що відбулися _____________________________________

19. Документи, що підтверджують зміни до ліцензії ___________
__________________________________________________________________
(копії документів завірені у встановленому порядку)

До заяви додається:

Сплату ліцензійного збору гарантуємо

Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:

____________ __________________ ____________ __________________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Додаток 4
до Положення про видачу,
переоформлення
та видачу дубліката
ліцензії провайдера
програмної послуги

ЗАЯВА
про щорічну перереєстрацію Загальної концепції
(принципи, підстави) добору (переліку) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам) -
додатка до ліцензії провайдера програмної послуги

1. Назва організації ________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(юридичної або фізичної особи, юридична та фактична адреси,
банківські реквізити, ідентифікаційний код,
телефон, факс, електронна адреса)

2. Реєстраційний номер ліцензії провайдера програмної послуги
__________________________________________________________________
(номер і дата видачі)

3. Дата набрання ліцензією чинності _________________________

4. Строк дії ліцензії _______________________________________

До заяви додається:

Підпис заявника: Підпис головного бухгалтера:

____________ __________________ ____________ __________________
(підпис) (прізвище) (підпис) (прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Додаток 5
до Положення про видачу,
переоформлення
та видачу дубліката
ліцензії провайдера
програмної послуги

ГЕРБ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

ЛІЦЕНЗІЯ
провайдера програмної послуги

Серія НР N - п

Видана ______________________________________________________
__________________________________________________________________
(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
по батькові фізичної особи - підприємця,
населений пункт місцезнаходження або місця проживання)

Строк дії ліцензії з ___________________ до _________________

Дата набрання ліцензією чинності ____________________________

М.П.

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

Додаток 1
до ліцензії серія НР N
від _________________

Дата ухвалення та номер рішення про видачу, переоформлення
ліцензії, щорічну перереєстрацію додатка _________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата видачі додатка __________________

М.П.

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

Додаток 2
до ліцензії серія НР N
від _________________

Юридична адреса _____________________________________________

Фактична адреса _____________________________________________

Ідентифікаційний код суб'єкта господарювання ________________

Дата видачі додатка __________________

М.П.

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

Додаток 3
до ліцензії серія НР N
від _________________

ВІДОМОСТІ
про власників

Власник(и) __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата видачі додатка __________________

М.П.

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

Додаток 4
до ліцензії серія НР N
від _________________

ВІДОМОСТІ
про особовий склад керівних
та наглядових органів

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дата видачі додатка __________________

М.П.

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

Додаток 5
до ліцензії серія НР N
від _________________

Територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг (території розташування (прийому) багатоканальної
телемережі) ______________________________________________________
__________________________________________________________________

Оператор телекомунікацій багатоканальної телемережі _________
__________________________________________________________________

Місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів,
передавача мультиплексу __________________________________________
__________________________________________________________________

Кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі
з використанням ____________ технології (й) ____________ каналів

Дата видачі додатка __________________

М.П.

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

Додаток 6
до ліцензії серія НР N
від _________________

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору (перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам)

1. Універсальна програмна послуга (умови розповсюдження
програм - у відкритому вигляді):

------------------------------------------------------------------
| N | Канал (ТВК) | Програма |
| з/п | прийому | |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 1. | | |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 2. | | |
|-----+---------------+------------------------------------------|
| 3. | | |
------------------------------------------------------------------

2. Перелік телерадіопрограм та передач, які передбачено
надавати у складі програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N |Канал (ТВК)| Програма | Умови розповсюдження |
| з/п | прийому | | (доступ) - відкритий |
| | | | або кодований |
|-----+-----------+----------------------+-----------------------|
| 4. | | | |
|-----+-----------+----------------------+-----------------------|
| 5. | | | |
|-----+-----------+----------------------+-----------------------|
| 6. | | | |
------------------------------------------------------------------

Загальна кількість програм програмної послуги ______________,
з них вітчизняних ____________

Додаток перереєстровано:

"___" ____________ 20__ р.
"___" ____________ 20__ р.

Дата видачі додатка __________________

М.П.

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)

_________________________ ____________ ________________________
(посада особи, (підпис) (П.І.Б.)
яка підписала ліцензію)


 

Рішення, Про затвердження Положення про видачу, переоформлення ..., автор —
Рейтинг статьи: 100% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}