Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про затвердження Плану основних організаційних заходів Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік, Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
25.01.2012 N 45

Про затвердження Плану основних
організаційних заходів
Міністерства охорони здоров'я
України на 2012 рік

Відповідно до п. 2.1 "Планування роботи" розділу 2 Регламенту
роботи апарату МОЗ України, затвердженого наказом МОЗ України від
29.12.2007 N 884, Н А К А З У Ю:

1. Затвердити План основних організаційних заходів
Міністерства охорони здоров'я України на 2012 рік (далі - План
заходів), що додається.

2. Першому заступнику Міністра Моісеєнко Р.О., заступнику
Міністра Толстанову О.К., заступнику Міністра - керівнику апарату
Калішенко Г.М. відповідно до розподілу функціональних обов'язків,
а також керівникам центральних органів виконавчої влади,
діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра охорони здоров'я України, забезпечити:

2.1. Координацію виконання Плану заходів структурними
підрозділами Міністерства, підприємствами, закладами та
установами, що належать до сфери управління МОЗ України.

2.2. Щоквартальне підбиття підсумків виконання Плану заходів
(до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом).

2.3. Внесення, у разі необхідності, окремими наказами змін та
доповнень до Плану заходів, з урахуванням змін до законодавчих та
інших нормативно-правових актів з питань охорони здоров'я.

3. Керівникам структурних підрозділів Міністерства,
підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління
МОЗ України, забезпечити:

3.1. Виконання Плану заходів.

3.2. Підготовку щоквартальних звітів про виконання Плану
заходів, затверджених першим заступником Міністра, заступником
Міністра, заступником Міністра - керівником апарату відповідно до
розподілу функціональних обов'язків (до 5 числа місяця, наступного
за звітним кварталом), та їх подання в паперовому та електронному
вигляді (e-mail: infodep@moz.gov.ua) до відділу стратегічного
планування та аналітичного забезпечення Департаменту з реформ та
розвитку галузі охорони здоров'я.

3.3. Подання пропозицій щодо внесення змін до Плану заходів
за результатами розгляду звітів на апаратних нарадах у Міністра та
оперативних нарадах у першого заступника Міністра, заступника
Міністра, заступника Міністра - керівника апарату (протягом 3 днів
після розгляду).

4. Департаменту з реформ та розвитку галузі охорони здоров'я
забезпечити узагальнення звітів структурних підрозділів
Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність
яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України
через Міністра охорони здоров'я України, підпорядкованих
підприємств, закладів та установ, що належать до сфери управління
МОЗ України, та винесення матеріалів на розгляд апаратної наради у
Міністра.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Моісеєнко Р.О.

Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я
України
25.01.2012 N 45

---------------------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходу | Термін | Виконавці | Форма завершення |
|з/п| | виконання | | заходу |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |ЗАХОДИ З УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ БАЗИ |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Підготовка проектів законів України та забезпечення їх супроводу |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Про ратифікацію | II півріччя |Державна служба |Прийняття закону |
| |Конвенції Ради Європи з| |України з | |
| |протидії підробці | |лікарських | |
| |фармацевтичної | |засобів МОЗ | |
| |продукції та подібним | |України | |
| |злочинам, що несуть | | | |
| |загрозу громадському | | | |
| |здоров'ю | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Розроблення та внесення| II квартал |Департамент |Прийняття закону |
| |на розгляд Кабінету | |лікувально- | |
| |Міністрів України | |профілактичної | |
| |проекту Закону України | |допомоги | |
| |"Про затвердження | | | |
| |Загальнодержавної | | | |
| |програми "Здоров'я- | | | |
| |2020: український | | | |
| |вимір" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін та | листопад |Департамент |Прийняття закону |
| |доповнень до деяких | |лікувально- | |
| |законодавчих актів з | |профілактичної | |
| |питань служби крові | |допомоги | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Розроблення та внесення| грудень |Департамент з |Прийняття закону |
| |на розгляд Верховної | |реформ та | |
| |Ради України проекту | |розвитку галузі | |
| |Закону України "Про | |охорони здоров'я | |
| |загальнообов'язкове | | | |
| |соціальне медичне | | | |
| |страхування" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Супровід у Комітетах |до прийняття |Департамент з |Прийняття закону |
| |Верховної Ради України |законопроекту|реформ та | |
| |проекту Закону України | |розвитку галузі | |
| |"Про | |охорони здоров'я | |
| |загальнообов'язкове | | | |
| |соціальне медичне | | | |
| |страхування" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Супровід у Комітетах |до прийняття |Департамент з |Прийняття закону |
| |Верховної Ради України |законопроекту|реформ та | |
| |законопроекту "Про | |розвитку галузі | |
| |особливості діяльності | |охорони здоров'я | |
| |закладів охорони | | | |
| |здоров'я" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Супровід проекту Закону|до прийняття |Департамент з |Прийняття закону |
| |України "Про програму |законопроекту|реформ та | |
| |соціального і | |розвитку галузі | |
| |економічного розвитку | |охорони здоров'я | |
| |України на 2013 рік" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про статус і соціальний| при |Сектор |Прийняття закону |
| |захист громадян, які | надходженні |радіаційної | |
| |постраждали внаслідок | |безпеки та | |
| |Чорнобильської | |медичних проблем | |
| |катастрофи | |аварії на ЧАЕС | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про правовий статус | при |Сектор |Прийняття закону |
| |територій, що зазнали | надходженні |радіаційної | |
| |радіоактивного | |безпеки та | |
| |забруднення внаслідок | |медичних проблем | |
| |Чорнобильської | |аварії на ЧАЕС | |
| |катастрофи" | | | |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Підготовка пропозицій до проектів законів України, основними розробниками |
| |яких є інші органи виконавчої влади, суб'єкти законодавчої ініціативи |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Надати пропозиції до | I квартал |Департамент |Надаються в |
| |законопроекту "Про | |лікувально- |обов'язковому |
| |внесення змін до Закону| |профілактичної |порядку |
| |України "Про Перелік | |допомоги ДП | |
| |документів дозвільного | |"Комітет з питань| |
| |характеру у сфері | |народної і | |
| |господарської | |нетрадиційної | |
| |діяльності". | |медицини МОЗ | |
| | | |України" | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Надання пропозицій щодо| I квартал |Сектор |Надання пропозицій |
| |внесення змін до | |радіаційної |до законопроекту |
| |Загальнодержавної | |безпеки та | |
| |екологічної цільової | |медичних проблем | |
| |програми поводження з | |аварії на ЧАЕС | |
| |радіоактивними | | | |
| |відходами | | | |
| | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Участь у розробці | I квартал |Сектор |Надання пропозицій |
| |Закону України "Про | |радіаційної |до законопроекту |
| |Загальнодержавну | |безпеки та | |
| |програму подолання | |медичних проблем | |
| |наслідків | |аварії на ЧАЕС | |
| |Чорнобильської | | | |
| |катастрофи | | | |
| |на 2014-2018 роки" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Участь у розробці | I квартал |Сектор |Надання пропозицій |
| |Кодексу України про | |радіаційної |до законопроекту |
| |захист населення і | |безпеки та | |
| |територій від наслідків| |медичних проблем | |
| |надзвичайних ситуацій | |аварії на ЧАЕС | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Надання пропозицій щодо| I квартал |Сектор |Надання пропозицій |
| |внесення змін до Закону| |радіаційної |до законопроекту |
| |України "Про землі | |безпеки та | |
| |енергетики та правовий | |медичних проблем | |
| |статус спеціальних зон | |аварії на ЧАЕС | |
| |енергетичних об'єктів" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Участь у розробці | II квартал |Сектор |Надання пропозицій |
| |Ядерного кодексу | |радіаційної |до законопроекту |
| |України | |безпеки та | |
| | | |медичних проблем | |
| | | |аварії на ЧАЕС | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Надання пропозицій до | при |Департамент |Надання пропозицій |
| |внесення змін до Закону| надходженні |фінансово- |до законопроекту |
| |України "Про Державний | |ресурсного | |
| |бюджет України на | |забезпечення | |
| |2012 рік" | | | |
| | | | |
| |та підготовка бюджетних| | | |
| |запитів до проекту | | | |
| |Закону України "Про | | | |
| |Державний бюджет | | | |
| |України на 2013 рік" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Надання пропозицій до | при |Департамент з |Надання пропозицій |
| |проекту Закону України | надходженні |реформ та |до законопроекту |
| |"Про програму | |розвитку галузі | |
| |соціального і | |охорони здоров'я | |
| |економічного розвитку | | | |
| |України на | | | |
| |2013 рік " | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Надання пропозицій до | при |Сектор |Надання пропозицій |
| |проекту Закону України | надходженні |радіаційної |до законопроекту |
| |"Про затвердження | |безпеки та | |
| |Державної цільової | |медичних проблем | |
| |програми радіаційного і| |наслідків аварії | |
| |соціального захисту | |на ЧАЕС | |
| |населення м. Жовті Води| | | |
| |на | | | |
| |2009-2018 роки" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Надання пропозицій до | при |Сектор |Надання пропозицій |
| |проекту Закону України | надходженні |радіаційної |до законопроекту |
| |"Про затвердження | |безпеки та | |
| |Порядку перегляду меж | |медичних проблем | |
| |зон радіоактивного | |наслідків аварії | |
| |забруднення" | |на ЧАЕС | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Надання пропозицій щодо| при |Сектор |Надання пропозицій |
| |внесення змін до Закону| надходженні |радіаційної |до законопроекту |
| |України "Про статус і | |безпеки та | |
| |соціальний захист | |медичних проблем | |
| |громадян, які | |аварії на ЧАЕС | |
| |постраждали внаслідок | | | |
| |Чорнобильської | | | |
| |катастрофи" | | | |
| | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Надання пропозицій щодо| при |Сектор |Надання пропозицій |
| |внесення змін до Закону| надходженні |радіаційної |до законопроекту |
| |України "Про правовий | |безпеки та | |
| |статус територій, що | |медичних проблем | |
| |зазнали радіоактивного | |аварії на ЧАЕС | |
| |забруднення внаслідок | | | |
| |Чорнобильської | | | |
| |катастрофи" | | | |
| | | | |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Підготовка проектів постанов Кабінету Міністрів України та забезпечення їх |
| |прийняття |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Про порядок роботи | I квартал |Департамент |Прийняття постанови|
| |консультативних комісій| |охорони | |
| |щодо встановлення факту| |материнства, | |
| |народження дитини поза | |дитинства та | |
| |закладом охорони | |санаторного | |
| |здоров'я | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Розробити проект | I квартал |Департамент |Прийняття постанови|
| |постанови Кабінету | |лікувально- | |
| |Міністрів України "Про | |профілактичної | |
| |затвердження Порядку | |допомоги ДП | |
| |видачі та анулювання | |"Комітет з питань| |
| |спеціального дозволу на| |народної і | |
| |заняття народною | |нетрадиційної | |
| |медициною | |медицини МОЗ | |
| |(цілительством)" та | |України" | |
| |провести його державну | | | |
| |реєстрацію | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | I квартал |Держсанепідслужба|Прийняття постанови|
| |Тимчасового порядку | |України | |
| |проведення державної | |Управління | |
| |санітарно-гігієнічної | |громадського | |
| |експертизи | |здоров'я | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Проект | квітень |Департамент |Прийняття постанови|
| |Загальнодержавної | |лікувально- | |
| |програми "Здоров'я- | |профілактичної | |
| |2020: український | |роботи | |
| |вимір" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін до | II квартал |Держсанепідслужба|Прийняття постанови|
| |Положення про державний| |України | |
| |санітарно- | |Управління | |
| |епідеміологічний нагляд| |громадського | |
| |в Україні | |здоров'я | |
| | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін до | II квартал |Державна служба |Прийняття постанови|
| |постанови Кабінету | |України з | |
| |Міністрів України | |лікарських | |
| |від | |засобів МОЗ | |
| |9 листопада 2004 р. | |України | |
| |N 1497 | | | |
| | | | |
| |"Про затвердження | | | |
| |Порядку державної | | | |
| |реєстрації медичної | | | |
| |техніки та виробів | | | |
| |медичного призначення" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Деякі питання обігу | I півріччя |Державна служба |Прийняття постанови|
| |лікарських засобів | |України з | |
| | | |лікарських | |
| | | |засобів МОЗ | |
| | | |України | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін до | III квартал |Управління |Прийняття постанови|
| |постанови Кабінету | |контролю якості | |
| |Міністрів України від | |медичних послуг | |
| |15.07.97 N 765 | | | |
| | | | |
| |"Про затвердження | | | |
| |Порядку державної | | | |
| |акредитації закладу | | | |
| |охорони здоров'я" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін у | III квартал |Державна служба |Прийняття постанови|
| |додаток 2 до постанови | |України з | |
| |Кабінету Міністрів | |лікарських | |
| |України від 3 | |засобів МОЗ | |
| |0 серпня 2002 р. | |України | |
| |N 1298 | | | |
| | | | |
| |"Про оплату праці | | | |
| |працівників на основі | | | |
| |Єдиної тарифної сітки | | | |
| |розрядів і коефіцієнтів| | | |
| |з оплати праці | | | |
| |працівників установ, | | | |
| |закладів та | | | |
| |організацій окремих | | | |
| |галузей бюджетної | | | |
| |сфери" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін у |протягом року|Управління |Прийняття постанови|
| |додаток до постанови | |розвитку | |
| |Кабінету Міністрів | |фармацевтичного | |
| |України від | |сектору галузі | |
| |05.01.2011 р. N 19 | |охорони здоров'я | |
| | | | |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Підготовка проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України та забезпечення|
| |їх прийняття |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Про затвердження | вересень |Департамент з | |
| |орієнтовного плану | |реформ та | |
| |законопроектних робіт | |розвитку галузі | |
| |на 2013 рік | |охорони здоров'я | |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Підготовка пропозицій до проектів розпоряджень Кабінету Міністрів України, |
| |основними розробниками яких є інші міністерства та відомства |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Про утворення Комісії з| I квартал |Сектор |Прийняття |
| |комплексного | |радіаційної |розпорядження |
| |розв'язання економічних| |безпеки та | |
| |проблем реалізації в | |медичних проблем | |
| |Україні національних і | |наслідків аварії | |
| |міжнародних проектів у | |на ЧАЕС | |
| |сфері фізичного | | | |
| |захисту, хімічної, | | | |
| |біологічної та | | | |
| |радіологічної безпеки | | | |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Підготовка наказів МОЗ України та забезпечення їх затвердження |
|---+---------------------------------------------------------------------------|
| |Про затвердження Плану | січень |Департамент з |Прийняття наказу |
| |основних організаційних| |реформ та |МОЗ |
| |заходів МОЗ України на | |розвитку галузі | |
| |2012 рік | |охорони здоров'я | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | лютий |Департамент |Прийняття наказу |
| |методичних рекомендацій| |лікувально- |МОЗ |
| |щодо організації | |профілактичної | |
| |невідкладної медичної | |допомоги | |
| |допомоги у центрах | | | |
| |первинної медико- | | | |
| |санітарної допомоги | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про підготовку | лютий |Департамент з |Прийняття наказу |
| |розширеного засідання | |реформ та |МОЗ |
| |колегії МОЗ щодо | |розвитку галузі | |
| |підсумків діяльності у | |охорони здоров'я | |
| |2011 році | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про проведення | березень |Департамент з |Прийняття наказу |
| |розширеного засідання | |реформ та |МОЗ |
| |колегії МОЗ щодо | |розвитку галузі | |
| |підсумків діяльності у | |охорони здоров'я | |
| |2011 році | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін до | I квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |наказу "Про | |охорони |МОЗ |
| |впровадження стратегії | |материнства, | |
| |інтегрованого ведення | |дитинства та | |
| |хвороб дитячого віку" | |санаторного | |
| |від | |забезпечення | |
| |15.07.2010 N 581 | | | |
| | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | I квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |клінічних протоколів | |охорони |МОЗ |
| |надання медичної | |материнства, | |
| |допомоги новонародженим| |дитинства та | |
| |з неонатальними | |санаторного | |
| |інфекціями | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про організацію | I квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |медичного забезпечення | |охорони |МОЗ |
| |учнів загальноосвітніх | |материнства, | |
| |навчальних закладів під| |дитинства та | |
| |час проведення | |санаторного | |
| |зовнішнього незалежного| |забезпечення | |
| |оцінювання | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | I квартал |Департамент з |Прийняття наказу |
| |орієнтовного Плану | |реформ та |МОЗ |
| |проведення консультацій| |розвитку галузі | |
| |з громадськістю | |охорони здоров'я | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження Плану | I квартал |Департамент з |Прийняття наказу |
| |основних організаційних| |реформ та |МОЗ |
| |заходів МОЗ України на | |розвитку галузі | |
| |2012 рік | |охорони здоров'я | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження Плану | I квартал |Департамент з |Прийняття наказу |
| |заходів МОЗ України з | |реформ та |МОЗ |
| |реалізації Концепції | |розвитку галузі | |
| |сприяння органами | |охорони здоров'я | |
| |виконавчої влади | | | |
| |розвитку громадянського| | | |
| |суспільства | | | |
| |на 2012 рік | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін до | I квартал |Управління |Прийняття наказу |
| |наказу МОЗ від | |контролю якості |МОЗ |
| |02.02.2011 N 49 | |медичних послуг | |
| | | | |
| |"Про затвердження | | | |
| |Ліцензійних умов | | | |
| |провадження | | | |
| |господарської | | | |
| |діяльності з медичної | | | |
| |практики" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін до | I квартал |Управління |Прийняття наказу |
| |таблиць невеликих, | |розвитку |МОЗ |
| |великих та особливо | |фармацевтичного | |
| |великих розмірів | |сектору галузі | |
| |наркотичних засобів, | |охорони здоров'я | |
| |психотропних речовин | | | |
| |та прекурсорів, що | | | |
| |знаходяться у | | | |
| |незаконному обігу | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про провадження в життя| квітень |Департамент з |Прийняття наказу |
| |рішення колегії МОЗ | |реформ та |МОЗ |
| |України за підсумками | |розвитку галузі | |
| |діяльності галузі | |охорони здоров'я | |
| |охорони здоров'я у | | | |
| |2011 році | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | до 1 квітня |Підрозділ з |Прийняття наказу |
| |Інструкції з проведення| |питань |МОЗ |
| |внутрішнього аудиту | |внутрішнього | |
| |підрозділом | |аудиту | |
| |внутрішнього аудиту МОЗ| |Структурні | |
| |України | |підрозділи МОЗ | |
| | | |України | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | до 1 квітня |Підрозділ з |Прийняття наказу |
| |Порядку проведення | |питань |МОЗ |
| |комісійних перевірок в | |внутрішнього | |
| |МОЗ України | |аудиту | |
| | | |Структурні | |
| | | |підрозділи МОЗ | |
| | | |України | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про підготовку | червень |Департамент з |Прийняття наказу |
| |розширеного засідання | |реформ та |МОЗ |
| |колегії МОЗ щодо | |розвитку галузі | |
| |підсумків діяльності у | |охорони здоров'я | |
| |першому півріччі | | | |
| |2012 році | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про порядок проведення | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу |
| |атестації та експертизи| |лікувально- |МОЗ |
| |цілительських | |профілактичної | |
| |здібностей | |допомоги | |
| | | |ДП "Комітет з | |
| | | |питань народної і| |
| | | |нетрадиційної | |
| | | |медицини МОЗ | |
| | | |України" | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про порядок заняття | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу |
| |народною медициною | |лікувально- |МОЗ |
| |(цілительством) | |профілактичної | |
| | | |допомоги | |
| | | |ДП "Комітет з | |
| | | |питань народної і| |
| | | |нетрадиційної | |
| | | |медицини МОЗ | |
| | | |України" | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін та | II квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |доповнень до клінічних | |охорони |МОЗ |
| |протоколів лікування | |материнства, | |
| |дітей за спеціальністю | |дитинства та | |
| |дитяча імунологія | |санаторного | |
| | | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін та | II квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |доповнень до клінічних | |охорони |МОЗ |
| |протоколів лікування | |материнства, | |
| |дітей з хронічним | |дитинства та | |
| |гепатитом B та C | |санаторного | |
| | | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | II квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |клінічних протоколів з | |охорони |МОЗ |
| |використання методів | |материнства, | |
| |діалізної терапії у | |дитинства та | |
| |дітей | |санаторного | |
| | | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін та | II кварта |Департамент |Прийняття наказу |
| |доповнень до Протоколів| |охорони |МОЗ |
| |надання медичної | |материнства, | |
| |допомоги дітям за | |дитинства та | |
| |спеціальністю "Дитяча | |санаторного | |
| |пульмонологія", | |забезпечення | |
| |затверджених наказом | | | |
| |МОЗ | | | |
| |від 13.01.2005 N 18 | | | |
| | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін та | II квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |доповнень до Протоколів| |охорони |МОЗ |
| |надання медичної | |материнства, | |
| |допомоги дітям з | |дитинства та | |
| |гематологічними | |санаторного | |
| |захворюваннями | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін та | II квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |доповнень до клінічних | |охорони |МОЗ |
| |протоколів діагностики | |материнства, | |
| |та лікування дітей з | |дитинства та | |
| |дерматологічними | |санаторного | |
| |захворюваннями | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про організацію | II квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |медичного забезпечення | |охорони |МОЗ |
| |оздоровлення дітей | |материнства, | |
| |влітку 2012 року | |дитинства та | |
| | | |санаторного | |
| | | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження Плану | II квартал |Управління |Прийняття наказу |
| |заходів на виконання | |контролю якості |МОЗ |
| |Концепції управління | |медичних послуг | |
| |якістю медичної | | | |
| |допомоги у галузі | | | |
| |охорони здоров'я в | | | |
| |Україні на період | | | |
| |до 2020 року | | | |
| | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | II квартал |Сектор |Прийняття наказу |
| |Державних санітарних | |радіаційної |МОЗ |
| |правил "Гігієнічні | |безпеки та | |
| |вимоги до умов | |медичних проблем | |
| |розміщення та | |наслідків аварії | |
| |експлуатації дентальних| |на ЧАЕС | |
| |рентгенівських апаратів| | | |
| |у стоматологічних | | | |
| |закладах" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про проведення | липень |Департамент з |Прийняття наказу |
| |розширеного засідання | |реформ та |МОЗ |
| |колегії МОЗ щодо | |розвитку галузі | |
| |підсумків діяльності у | |охорони здоров'я | |
| |першому півріччі | | | |
| |2012 році | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про провадження в життя| серпень |Департамент з |Прийняття наказу |
| |рішення колегії МОЗ | |реформ та |МОЗ |
| |України за підсумками | |розвитку галузі | |
| |діяльності галузі | |охорони здоров'я | |
| |охорони здоров'я у | | | |
| |I півріччі 2012 року | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Порядок утворення | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу |
| |консультативних комісій| |охорони |МОЗ |
| |щодо встановлення факту| |материнства, | |
| |народження дитини поза | |дитинства та | |
| |закладом охорони | |санаторного | |
| |здоров'я | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу |
| |Примірного порядку | |охорони |МОЗ |
| |госпіталізації дітей, | |материнства, | |
| |які страждають на | |дитинства та | |
| |психічні розлади до | |санаторного | |
| |закладів охорони | |забезпечення | |
| |здоров'я, де надається | | | |
| |стаціонарна | | | |
| |психіатрична допомога | | | |
| |дітям | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | I півріччя |Департамент |Прийняття наказу |
| |національного | |охорони |МОЗ |
| |керівництва з | |материнства, | |
| |регіоналізації | |дитинства та | |
| |перинатальної допомоги | |санаторного | |
| | | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | I півріччя |Відділ медико- |Прийняття наказу |
| |Порядку та Критеріїв | |соціальної |МОЗ |
| |встановлення ступеня | |експертизи | |
| |стійкої втрати | |УкрДерж НДІ | |
| |професійної | |медико-соціальних| |
| |працездатності у | |проблем | |
| |відсотках, особливостей| |інвалідності | |
| |працевлаштування хворих| |НДІ реабілітації | |
| |та інвалідів | |інвалідів ВНМУ | |
| | | |ім. М.І.Пирогова | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін до | I півріччя |Сектор |Прийняття наказу |
| |спільного наказу МОЗ та| |радіаційної |МОЗ |
| |МНС України | |безпеки та | |
| |від | |медичних проблем | |
| |30 травня 1997 р. | |наслідків аварії | |
| |N 166/129 | |на ЧАЕС | |
| | | | |
| |"Про оптимізацію та | | | |
| |удосконалення системи | | | |
| |експертизи по | | | |
| |встановленню причинного| | | |
| |зв'язку хвороб з дією | | | |
| |іонізуючого | | | |
| |випромінювання та інших| | | |
| |шкідливих чинників | | | |
| |внаслідок аварії на | | | |
| |Чорнобильській АЕС у | | | |
| |віддаленому | | | |
| |післяаварійному | | | |
| |періоді" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін до | I півріччя |Сектор |Прийняття наказу |
| |наказу МОЗ України від | |радіаційної |МОЗ |
| |17.05.97 N 150 | |безпеки та | |
| | |медичних проблем | |
| |"Про затвердження | |наслідків аварії | |
| |нормативних актів щодо | |на ЧАЕС | |
| |хвороб, при яких може | | | |
| |бути встановлений | | | |
| |причинний зв'язок з | | | |
| |дією іонізуючого | | | |
| |випромінювання та інших| | | |
| |шкідливих чинників | | | |
| |внаслідок аварії на | | | |
| |Чорнобильській АЕС" | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | I півріччя |Державна служба |Прийняття наказу |
| |Порядку встановлення | |України з |МОЗ |
| |заборони (тимчасової | |лікарських | |
| |заборони) та поновлення| |засобів МОЗ | |
| |обігу лікарських | |України | |
| |засобів на території | | | |
| |України | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про внесення змін до | I півріччя |Державна служба |Прийняття наказу |
| |Інструкції з оформлення| |України з |МОЗ |
| |матеріалів про | |лікарських | |
| |адміністративні | |засобів МОЗ | |
| |правопорушення | |України | |
| |законодавства України | | | |
| |щодо забезпечення | | | |
| |якості лікарських | | | |
| |засобів | | | |
| | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про визначення понять | I півріччя |Державна служба |Прийняття наказу |
| |невеликі, великі та | |України з |МОЗ |
| |особливо великі розміри| |лікарських | |
| |фальсифікованих | |засобів | |
| |лікарських засобів | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження Правил| I півріччя |Державна служба |Прийняття наказу |
| |проведення клінічних | |України з |МОЗ |
| |випробувань медичної | |лікарських | |
| |техніки та виробів | |засобів МОЗ | |
| |медичного призначення і| |України | |
| |Типового положення про | | | |
| |комісію з питань етики | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про удосконалення | III квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |онкогінекологічної | |охорони |МОЗ |
| |допомоги жіночому | |материнства, | |
| |населенню | |дитинства та | |
| | | |санаторного | |
| | | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | III квартал |Управління |Прийняття наказу |
| |Методичних рекомендації| |контролю якості |МОЗ |
| |з оцінки діяльності | |медичних послуг | |
| |закладів охорони | | | |
| |здоров'я за стандартами| | | |
| |державної акредитації | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | III квартал |Управління |Прийняття наказу |
| |Гігієнічної | |громадського |МОЗ |
| |класифікації праці за | |здоров'я | |
| |показниками шкідливості| |Держсанепідслужба| |
| |факторів виробничого | |України | |
| |середовища, важкості та| | | |
| |напруженості трудового | | | |
| |процесу для гігієнічної| | | |
| |оцінки умов праці | | | |
| |працівників та | | | |
| |атестації робочих місць| | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | жовтень |Департамент |Прийняття наказу |
| |інструкції з | |лікувально- |МОЗ |
| |приготування, | |профілактичної | |
| |використання та | |допомоги | |
| |забезпечення якості | | | |
| |компонентів крові | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про тимчасову зупинку | грудень |Департамент |Прийняття наказу |
| |роботи спеціалізованих | |охорони |МОЗ |
| |санаторіїв МОЗ України | |материнства, | |
| |для проведення | |дитинства та | |
| |ремонтних робіт | |санаторного | |
| | | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження плану | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |розподілу місць в | |охорони |МОЗ |
| |спеціалізованих | |материнства, | |
| |(спеціальних) | |дитинства та | |
| |санаторіях МОЗ для | |санаторного | |
| |лікування дітей із | |забезпечення | |
| |соматичними | | | |
| |захворюваннями на | | | |
| |2013 рік | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження плану | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |розподілу місць | |охорони |МОЗ |
| |спеціалізованих | |материнства, | |
| |(спеціальних) | |дитинства та | |
| |санаторіїв МОЗ | |санаторного | |
| |туберкульозного профілю| |забезпечення | |
| |на 2013 рік | | | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |алгоритму надання | |охорони |МОЗ |
| |паліативної та | |материнства, | |
| |хоспісної допомоги | |дитинства та | |
| |дітям | |санаторного | |
| | | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про затвердження | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |стандартів допоміжних | |охорони |МОЗ |
| |репродуктивних | |материнства, | |
| |технологій | |дитинства та | |
| | | |санаторного | |
| | | |забезпечення | |
|---+-----------------------+-------------+-----------------+-------------------|
| |Про удосконалення | IV квартал |Департамент |Прийняття наказу |
| |надання | |охорони |МОЗ |
| |кардіоревматологічної | |материнства,
 


Наказ, Про затвердження Плану основних організаційних ..., автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}