Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Наказ, Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 квітня 1995 року N 64, Міністерство охорони здоров'я України

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
30.08.2011 N 543

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2011 р.
за N 1274/20012

Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 14 квітня 1995 року N 64

Відповідно до підпункту 7.3 підпункту 7 пункту 4 Положення
про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого Указом
Президента України від 13 квітня 2011 року N 467 ,
Н А К А З У Ю:

1. Пункт 2 наказу Міністерства охорони здоров'я України від
14 квітня 1995 року N 64 "Про затвердження Інструкції
про порядок накладення і стягнення штрафів за порушення
санітарного законодавства", зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 10 серпня 1995 року за N 291/827 (далі - Наказ), викласти
в такій редакції:
"2. Голові Державної санітарно-епідеміологічної служби
України, головному державному санітарному лікарю України прийняти
зазначену Інструкцію до керівництва та застосування під час
здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду".

2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок накладення і
стягнення штрафів за порушення санітарного законодавства
, затвердженої Наказом, що додаються.

3. Управлінню громадського здоров'я та санітарно-епідемічного
благополуччя населення:

3.1. Забезпечити подання в установленому порядку цього наказу
на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести цей наказ до відома керівників міністерств,
інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, установ і
закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, державних
наукових установ санітарно-епідеміологічного профілю для
керівництва в роботі та забезпечення виконання в межах
компетенції.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр О.В.Аніщенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
30.08.2011 N 543

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
7 листопада 2011 р.
за N 1274/20012

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок накладення і стягнення
штрафів за порушення санітарного законодавства,
затвердженої наказом Міністерства охорони
здоров'я України від 14 квітня 1995 року N 64
,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
10 серпня 1995 року за N 291/827

1. У тексті Інструкції слова "Державний комітет
у справах охорони державного кордону України, Національна гвардія
України" в усіх відмінках замінити словами "Адміністрація
Державної прикордонної служби України, Державна пенітенціарна
служба України, Державне управління справами" у відповідних
відмінках.

2. Пункт 1.4 глави 1 викласти в такій редакції:
"1.4. Порушення санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил і норм тягне накладення на осіб,
винних у вчиненні таких правопорушень, штрафу у розмірах,
визначених статтею 42 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а саме:
на громадян - від одного до дванадцяти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;
на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

3. У главі 2:

3.1. Абзаци другий - десятий пункту 2.2 виключити.

3.2. У пункті 2.4 слово "трьох" замінити словом "двох", слова
"третій - зберігається у посадової особи, що склала протокол" та
абзац другий виключити.

3.3. У пункті 2.5:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2.5. Протокол складається за встановленою формою (додаток 1
до Інструкції)";
абзаци другий - десятий виключити.
У зв'язку з цим абзац одинадцятий вважати абзацом другим.

3.4. Пункт 2.7 викласти в такій редакції:
"2.7. Дані про особу правопорушника повинні містити
відомості, передбачені формою протоколу (додаток 1 до
Інструкції)".

3.5. Пункт 2.10 після слова "адвоката;" доповнити словами
"іншого фахівця у галузі права, який має право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи;", після слів
"за справою" доповнити словами і цифрами "та ознайомити зі змістом
частини першої статті 63 Конституції України".

4. У главі 3:

4.1. Пункт 3.1 викласти в такій редакції:
"3.1. Посадові особи, які уповноважені розглядати справи від
імені органів, установ і закладів державної
санітарно-епідеміологічної служби, визначені статтею 236 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.
Справа про адміністративне правопорушення розглядається в
строки, визначені статтею 277 Кодексу України про адміністративні
правопорушення".

4.2. Абзаци перший, другий пункту 3.2 виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати абзацами
першим - третім відповідно.

4.3. Підпункти 3.4.2 та 3.4.3 пункту 3.4 викласти в такій
редакції:
"3.4.2. Матеріали про порушення санітарно-гігієнічних і
санітарно-протиепідемічних правил, що вчинені особами, на яких
поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень
про дисципліну, розглядаються в порядку, визначеному Кодексом
України про адміністративні правопорушення.
3.4.3. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 42-1 - 42-3, 188-22 Кодексу України про адміністративні
правопорушення, а також справи про адміністративні
правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до
вісімнадцяти років, надсилаються на розгляд до районних, районних
у місті, міських чи міськрайонних судів за місцем вчинення
порушення санітарного законодавства".

4.4. В абзаці четвертому пункту 3.6 слова
"санітарно-гігієнічної" замінити словами
"санітарно-епідеміологічної".

4.5. В абзаці четвертому пункту 3.9 слова "(при посвідченні
повноважень ордером або ліцензією)" виключити.

4.6. Пункт 3.13 викласти в такій редакції:
"3.13. Відшкодування витрат потерпілим, свідкам, експертам і
перекладачам, яких вони зазнали у зв'язку з явкою на розгляд
справи, здійснюється відповідно до вимог статті 275 Кодексу
України про адміністративні правопорушення".

4.7. Пункт 3.17 викласти в такій редакції:
"3.17. Постанова про накладення штрафу виноситься у двох
примірниках".

5. У главі 4:

5.1. Абзац четвертий пункту 4.5 викласти в такій редакції:
"інформацію, що підтверджує факт вручення/надсилання
рекомендованим листом примірника постанови особі, на яку накладено
стягнення".

5.2. Абзац другий пункту 4.10 виключити.

6. Пункт 5.4 глави 5 викласти в такій редакції:
"5.4. Штраф сплачується порушником у порядку, встановленому
законодавством".

7. У додатку 1 до Інструкції:
пункт 1 розділу "Дані про порушника" доповнити новим реченням
такого змісту: "Інші відомості про особу, яка притягається до
адміністративної відповідальності, якщо вони відомі посадовій
особі, що складає протокол про порушення санітарних норм _________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________";
абзац п'ятий пункту 2 розділу "Дані про порушника" викласти в
такій редакції:
"Зі змістом частини першої статті 63 Конституції України, а
саме:
"Особа не несе відповідальності за відмову давати показання
або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло
яких визначається законом"
та змістом частини першої статті 268 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, а саме:
"Особа, яка притягається до адміністративної
відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи,
давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при
розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого
фахівця у галузі права, який за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи,
виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо
не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову
по справі"
ознайомлений(а), один примірник протоколу отримав(ла), про
дату і місце розгляду справи мені повідомлено
"__" ______ 20__ рік ___________________________________________
(підпис особи, яка скоїла правопорушення)".

8. У додатку 4 до Інструкції після слів "адреса
місця роботи" доповнити словами ", інші відомості про особу, щодо
якої розглядається справа, якщо вони відомі органу (посадовій
особі), що видав(ла) постанову про накладення штрафу.".

В.о. начальника Управління
громадського здоров'я
та санітарно-епідемічного
благополуччя населення МОЗ України С.В.Протас


 

Наказ, Про внесення змін до наказу МОЗ України від ..., автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 2.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}