Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державни

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 29.08.2013  № 375
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1581/24113

  Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимог до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків

  Відповідно до частини третьої статті 49 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ( 2343-12 ), Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України( 452/2011 ), затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Порядок організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, що додається.

  2. Юридичному департаменту (Бучко В. А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493( 493/92 ) "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

  3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Романова М.І.

  Міністр

  О. А. Проскуряков

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України 29.08.2013  № 375

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1581/24113

  ПОРЯДОК організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до їх організаторів стосовно майна державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків

  1. Цей Порядок встановлює процедуру визначення, погодження Мінприроди України, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України (далі — ЦОВВ), кандидатури організатора аукціону під час організації проведення аукціонів у провадженні у справах про банкрутство та вимоги до них стосовно майна державних підприємств, що належать до сфери управління Мінприроди України та ЦОВВ, та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснюють Мінприроди України та ЦОВВ (далі — боржник).

  2. Визначені цим Порядком повноваження Мінприроди України та ЦООВ здійснюють структурні підрозділи, відповідальні за забезпечення виконання Мінприроди України та ЦОВВ повноважень органу управління об'єктами державної власності.

  3. Замовником аукціону є керуючий санацією або ліквідатор, призначений у справі про банкрутство боржника господарським судом у порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"( 2343-12 ) (далі — Закон).

  4. Організатор аукціону визначається замовником за погодженням з Мінприроди України або ЦОВВ, у разі якщо управління об’єктами державної власності здійснює ЦОВВ.

  У ліквідаційній процедурі ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні відповідно до частини другої статті 44 Закону( 2343-12 ) або залучити на підставі договору про проведення аукціону організатора аукціону.

  5. Організатор аукціону повинен відповідати таким вимогам:

  бути юридичною особою, зареєстрованою у встановленому законом порядку, що має право здійснювати продаж майна шляхом проведення аукціону;

 • наявність досвіду проведення аукціонів не менше трьох років;
 • наявність технічних можливостей для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу).

  Організатором аукціону не може бути заінтересована особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.

  6. З метою визначення кандидатур організаторів аукціону замовник не пізніше ніж за три місяці до дати проведення аукціону надсилає Мінприроди України або ЦОВВ для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення, що має містити такі відомості:

 • вимоги до кандидатури організатора аукціону;
 • кінцевий термін прийняття від кандидатур заяв та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам;

  інформацію про боржника, продаж майна якого здійснюватиметься на аукціоні;

  характеристику майна боржника, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, що вказує на необхідність наявності у організатора цього аукціону технічних можливостей для його проведення;

  текст проекту договору про проведення аукціону із зазначенням основних істотних умов договору (крім умови про суму винагороди та інформації про організатора аукціону);

  поштову адресу, за якою подаються заява та документи, що підтверджують відповідність кандидатур встановленим вимогам;

 • контактні телефони для довідок.
 • Розміщення на офіційному веб-сайті Мінприроди України або ЦОВВ оголошення для визначення кандидатур організатора аукціону здійснюється протягом п'яти днів з дня його надходження до Мінприроди або ЦОВВ.

  7. Для визначення організатором аукціону кандидатури подають замовнику аукціону в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Мінприроди України або ЦОВВ та боржника, такі документи:

  заяву про виконання функцій організатора аукціону із зазначенням відомостей про кандидатуру організатора аукціону (повне найменування юридичної особи, код за ЄДРПОУ, організаційно-правова форма, місцезнаходження юридичної особи, номер телефону та інші засоби зв'язку, а також прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відомості про серію та номер паспорта — для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті) особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори), а також пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону;

  засвідчені в установленому порядку копії установчих або інших документів, відповідно до яких заявник має право проводити аукціони;

  довідку, підписану керівником юридичної особи, що підтверджує технічні можливості заявника для забезпечення продажу майна боржника шляхом проведення аукціону (у разі зазначення такої вимоги в оголошенні щодо визначення кандидатур організатора аукціону);

  довідку, підписану керівником юридичної особи, що містить перелік проведених заявником аукціонів, для підтвердження його досвіду у цій сфері не менше трьох років.

  8. У разі подання неповного комплекту документів, або подання документів з порушенням вимог, передбачених у пункті 7 цього Порядку, або подання документів після встановленого кінцевого терміну, або подання недостовірних відомостей заява про виконання функцій організатора аукціону залишається без розгляду, про що замовник листом повідомляє заявника.

  9. У разі надходження двох і більше заяв кандидатур, які відповідають вимогам, встановленим цим Порядком, на виконання функцій організатора аукціону замовник у п'ятиденний строк з останнього дня подачі таких заяв проводить конкурсний відбір та визначає переможця з урахуванням таких показників:

  досвід роботи та технічні можливості (з урахуванням виду і особливостей майна, що підлягає продажу) із забезпечення організації продажу майна;

 • пропозиції щодо суми винагороди за проведення аукціону.
 • 10. Якщо в строк та за поштовою адресою, наведеними в оголошенні, розміщеному на офіційних веб-сайтах Мінприроди України або ЦОВВ та боржника, не надійшло жодної заяви про виконання функцій організатора аукціону, замовник аукціону повторно у порядку та строк, встановлені пунктом 6 ( z1581-13 ) цього Порядку, надсилає до Мінприроди України або ЦОВВ для розміщення на його офіційному веб-сайті та розміщує на офіційному веб-сайті боржника оголошення для виявлення кандидатур організатора аукціону.

  11. Замовник після визначення кандидатури організатора, яка відповідає вимогам, встановленим пунктом 5 цього Порядку, звертається до Мінприроди України або ЦОВВ для її погодження.

  До звернення замовника про погодження кандидатури організатора аукціону долучаються документи, на підставі яких було визначено таку кандидатуру, та проект договору про проведення аукціону.

  12. За результатом розгляду поданих замовником документів щодо погодження кандидатури організатора аукціону та перевірки проекту договору про проведення аукціону на предмет його відповідності вимогам законодавства у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом Мінприроди України або ЦОВВ у п'ятиденний строк з дня їх надходження приймає рішення про:

 • погодження кандидатури організатора аукціону;
 • відхилення кандидатури організатора аукціону.
 • З метою отримання додаткової інформації щодо кандидатури організатора аукціону або перевірки наданих нею відомостей Мінприроди України або ЦОВВ продовжує строк для прийняття рішення, але не більше ніж на десять днів, про що повідомляє замовника аукціону.

 • 13. Про прийняте рішення Мінприроди України або ЦОВВ листом повідомляє замовника аукціону.
 • 14. У разі прийняття Мінприроди України або ЦОВВ рішення про відхилення кандидатури організатора аукціону, яка визначалась шляхом проведення конкурсного відбору, замовник повторно проводить конкурсний відбір серед кандидатур, які подавали заяви та документи, що підтверджують їх відповідність встановленим вимогам, та звертається до Мінприроди України або ЦОВВ для погодження кандидатури.

  15. Замовник укладає договір про проведення аукціону з погодженою Мінприроди України або ЦОВВ кандидатурою організатора аукціону з дотриманням вимог, встановлених Законом( 2343-12 ).

  Директор Юридичного департаменту

  В. А. Бучко


   

  Про затвердження Порядку організації проведення аукціонів ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}