Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників ф

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 06.08.2013  № 1407
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 р. за № 1481/24013

  Про затвердження Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ) та пункту 2 глави 1 розділу IV Положення про об'єднання професійних учасників фондового ринку( z0182-13 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 27 грудня 2012 року № 1925, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2013 року за № 182/22714, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Положення), що додається.

  2. Пункт 2 розділу I Положення про подання адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку( z0789-11 ), затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13 травня 2011 року № 492, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 червня 2011 року за № 789/19527, після слів «саморегулівні організації» доповнити словами «, об’єднання професійних учасників».

  3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 14 червня 2005 року № 316 ( z1026-05 ) «Про затвердження Положення про порядок складання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій ринку цінних паперів та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 9 вересня 2005 року за № 1026/11306.

  4. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж забезпечити:

  подання цього рішення для здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 • подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 • 5. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

  6. Це рішення набирає чинності з 1 грудня 2013 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

  7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Назарчука.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії від 06.08.2013 № 38

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.08.2013 № 1407

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2013 р. за № 1481/24013

  ПОЛОЖЕННЯ про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

  І. Загальні положення

  1. Це Положення визначає склад, строки та порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі — Комісія) інформації саморегулівними організаціями (далі — СРО) та об’єднаннями професійних учасників (далі — ОПУ) щодо своєї діяльності на фондовому ринку.

  2. Дія цього Положення поширюється на юридичних осіб, які в установленому законодавством порядку здійснюють діяльність СРО/ОПУ.

  3. У цьому Положенні термін вживається у такому значенні:

  нерегулярна інформація — інформація про прийняття (виключення) до (з) переліку професійних учасників фондового ринку, що зараховувались (виключались) в (з) члени(ів) СРО/ОПУ, тимчасове припинення членства в СРО або відновлення членства тимчасово припиненого в СРО на дату виникнення.

  Інші терміни вживаються у значеннях, визначених Законами України «Про цінні папери та фондовий ринок»( 3480-15 ), «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» ( 448/96-ВР ).

  4. Інформація СРО/ОПУ подається до центрального апарату Комісії відповідно до нормативно-правових актів Комісії, що регулюють подання адміністративних даних та інформації учасниками фондового ринку у вигляді електронних документів до Комісії, за винятком випадку, передбаченого пунктом 8 цього розділу.

  5. Інформація від СРО/ОПУ складається відповідно до опису розділів та схем XML файлів, визначених окремим документом нормативно-технічного характеру.

  6. Інформація подається до Комісії в обсязі, що встановлений цим Положенням, не пізніше строків, визначених у пункті 1 розділу ІІІ цього Положення.

  Інформація повинна містити всі визначені цим Положенням довідки, які мають бути заповнені, містити достовірні та повні відомості. Інформація в довідках повинна бути заповнена відповідно до цього Положення.

  7. На письмову вимогу уповноваженої особи Комісії СРО/ОПУ зобов'язана подати (надіслати) до Комісії інформацію у строк, передбачений вимогою, відповідно до цього Положення в паперовій формі.

  У разі якщо паперова форма інформації нараховує більше одного аркуша, така інформація має бути прошнурована, аркуші пронумеровані та скріплені відбитком печатки СРО/ОПУ та підписом керівника СРО/ОПУ. На зворотному боці останнього аркуша робиться такий напис: "Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки СРО/ОПУ та підписом керівника СРО/ОПУ (кількість) аркушів".

  8. У разі наявності інформації, яка необхідна для повного і всебічного розуміння конкретних умов діяльності СРО/ОПУ, СРО/ОПУ наводить її в довільній формі у примітках до довідки.

  9. У разі якщо ОПУ зареєстровано як СРО за таким самим видом професійної діяльності на фондовому ринку, інформація, передбачена цим Положенням, подається виключно щодо СРО.

  II. Склад інформації

  1. Інформація, яка складається та подається до Комісії:

 • квартальна;
 • річна;
 • нерегулярна.
 • 2. Квартальна  інформація складаються з:

  1) довідки про СРО/ОПУ (додаток 1);

  2) довідки про перелік членів СРО/ОПУ (додаток 2);

  3) довідки про накладання санкцій на членів СРО протягом звітного кварталу (додаток 3) (подається виключно СРО щодо санкцій, які накладаються таким СРО);

  4) довідки про подані СРО/ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів (додаток 4).

  3. Річна інформація СРО/ОПУ складається з:

  1) довідки про СРО/ОПУ (додаток 1);

  2) довідки про внески членів СРО/ОПУ  (додаток 5) (подається у разі наявності).

  4. Нерегулярну інформацію СРО/ОПУ подають у формі довідки про зміни у переліку членів СРО/ОПУ (додаток 6).

  ІІІ. Строки подання інформації до Комісії

  1. СРО/ОПУ подає інформацію до центрального апарату Комісії у такі строки:

 • квартальну — не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом;
 • річну — не пізніше останнього числа місяця, наступного за звітним роком;
 • нерегулярну — протягом трьох робочих днів після дати виникнення нерегулярної інформації.
 • 2. У разі якщо останній день подання інформації припадає на неробочий день, строк подання інформації переноситься на перший після нього робочий день.

  3. Нерегулярна інформація за одну дату подається один раз протягом робочого дня, крім нерегулярної інформації, яка містить довідку про виправлення інформації (додаток 7 до цього Положення).

  4. Нерегулярна інформація СРО/ОПУ подається за фактом її виникнення, а саме: при прийнятті або виключенні до (з) переліку членів СРО/ОПУ, а при тимчасовому припиненні членства в СРО або відновленні членства тимчасово припиненого в СРО подається виключно СРО.

  5. СРО/ОПУ у разі виявлення невідповідності інформації, яка подана до Комісії, має усунути ці невідповідності, повторно подати інформацію в обсязі, визначеному в розділі ІІ цього Положення, але не пізніше строків, зазначених у цьому розділі. Виправлена інформація додатково повинна подаватися разом із супровідною довідкою для виправлення інформації (додаток 7 до цього Положення), в якій зазначається причина виникнення невідповідності (невідповідностей).

  6. Строк подання інформації продовжується у разі надходження до Комісії письмового повідомлення про неможливість подання інформації у встановлений строк у зв'язку з:

  вилученням програмного забезпечення та/або документації СРО/ОПУ правоохоронними органами (з наданням копій документів, які підтверджують вилучення зазначеної документації);

  настанням форс-мажорних обставин (з наданням копій документів, які підтверджують зазначені обставини).

  7. Повідомлення про неможливість подання інформації до Комісії у строк, визначений цим Положенням, СРО/ОПУ повинно бути подано протягом трьох робочих днів з дня вилучення відповідних програмного забезпечення та/або документації СРО/ОПУ або настання форс-мажорних обставин.

  8. СРО/ОПУ зобов'язана(е) протягом 15 календарних днів з дати відновлення та/або повернення вилученого програмного забезпечення та/або документації подати інформацію до Комісії та копії документів, які підтверджують повернення зазначених засобів та/або документів, надіслати на поштову адресу центрального апарату Комісії.

  9. Державний контроль за дотриманням СРО/ОПУ вимог цього Положення здійснює Комісія.

  Заступник директора департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж

  І. Устенко

  Додаток 1 до Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 1 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про СРО/ОПУ

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ

  Найменування СРО/ОПУ

  Дата, на яку складено інформація

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Прізвище, ім’я, по батькові директора СРО/ОПУ або особи, яка виконує його обов’язки

  Поштовий індекс

  Населений пункт

  Вулиця, будинок

  Кімната, квартира

  Контактний телефон

  Електронна адреса

  Веб-сторінка/веб-сайт СРО/ОПУ в глобальній інформаційній мережі Інтернет

  Найменування банківської установи, що обслуговує СРО/ОПУ

  Поточний рахунок СРО/ОПУ, відкритий у банківській установі, що обслуговує СРО/ОПУ

  МФО банківської установи, що обслуговує СРО/ОПУ

  Номер свідоцтва про реєстрацію СРО/ОП

  Дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію СРО/ОПУ

  Примітки

  Додаток 2 до Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 2 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про перелік членів СРО/ОПУ-1

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ

  Найменування СРО/ОПУ

  Дата, на яку складено інформація

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Найменування члена СРО/ОПУ

  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ

  Місцезнаходження члена СРО/ОПУ

  Електронна адреса члена СРО/ОПУ

  Контактний телефон члена СРО/ОПУ

  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  Номер документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні

  Дата видачі документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні

  Дата вступу до СРО/ОПУ професійного учасника фондового ринку

  Примітки

  __________ -1Заповнюється станом на останній день звітного періоду.

  Додаток 3 до Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 3 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про накладання санкцій на членів СРО протягом звітного кварталу

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО;

  Код за ЄДРПОУ СРО

  Найменування СРО

  Дата, на яку складено інформація

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Вид професійної діяльності члена СРО: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  Найменування члена СРО

  Код за ЄДРПОУ члена СРО

  Дата накладання санкції на члена СРО

  Термін виконання санкції членом СРО (за наявності)

  Зміст санкції, що накладена на члена СРО: "1" — попередження; "2" — тимчасове припинення членства; "3" — виключення зі складу СРО

  Примітки

  Додаток 4 до Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 4 пункту 2 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про подані СРО/ОПУ позови, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ

  Найменування СРО/ОПУ

  Дата, на яку складено інформація

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  Найменування члена СРО/ОПУ, в інтересах якого бере участь СРО/ОПУ

  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ

  Вид подання: "1" — позов, "2" — заява, "3" — скарга

  Дата подання позову, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів

  Зміст позову, заяви, скарги, у розгляді яких бере участь СРО/ОПУ в інтересах своїх членів

  Інформація про наслідки розгляду позову, заяви, скарги, участь в яких бере СРО/ОПУ в інтересах своїх членів (у разі наявності)

  Примітки

  Додаток 5 до Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (підпункт 1 пункту 3 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про внески членів СРО/ОПУ-1

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ

  Найменування СРО/ОПУ

  Дата, на яку складено інформація

  Звітний рік

  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  Вид внеску члена СРО/ОПУ: "1" — місячний, "2" — квартальний, "3" — річний, "4" — вступний

  Розмір внеску члена СРО/ОПУ

  Примітки

  __________ -1Заповнюється станом на останній день звітного періоду.

  Додаток 6 до Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 4 розділу ІІ)

  ДОВІДКА про зміни у переліку членів СРО/ОПУ

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ

  Найменування СРО/ОПУ

  Дата, на яку складено інформація

  Звітний квартал

  Звітний рік

  Найменування члена СРО/ОПУ

  Код за ЄДРПОУ члена СРО/ОПУ

  Місцезнаходження члена СРО/ОПУ

  Електронна адреса члена СРО/ОПУ

  Контактний телефон члена СРО/ОПУ

  Вид професійної діяльності члена СРО/ОПУ: "1" — торгівля цінними паперами; "2" — депозитарна діяльність; "3" — управління активами інституційних інвесторів

  Номер документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні

  Дата видачі документа, що підтверджує членство професійного учасника в об'єднанні

  Дата вступу до СРО/ОПУ професійного учасника фондового ринку

  Дата тимчасового припинення членства у СРО

  Дата відновлення членства у СРО

  Дата виходу члена з СРО/ОПУ

  Причина виходу члена з СРО/ОПУ

  Назва та реквізити документа, який дає підстави для змін у переліку членів СРО/ОПУ

  Примітки

  Додаток 7 до Положення про порядок складання та подання інформації щодо діяльності саморегулівних організацій та об’єднань професійних учасників фондового ринку до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (пункт 3 розділу IІІ)

  СУПРОВІДНА ДОВІДКА для виправлення інформації

  Вид особи, про яку подається інформація: "1" — СРО; "2" — ОПУ

  Код за ЄДРПОУ СРО/ОПУ

  Найменування СРО/ОПУ

  Дата заповнення

  Перелік виправлень та обґрунтування виправлених даних

  Примітки


   

  Про затвердження Положення про порядок складання та ..., автор —
  Рейтинг статьи: 99% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}