Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

 • 28.08.2013  № 1600
 • Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2013 р. за № 1611/24143

  Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів

  Відповідно до пунктів 9 та 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»( 448/96-ВР ) та з метою приведення у відповідність до вимог законодавства Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Зміни до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів( z1643-12 ), затвердженого рішенням НКЦПФР від 04 вересня 2012 року № 1178, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 вересня 2012 року за № 1643/21955, що додаються.

  2. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити:

  подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод ( 995_004 ) до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

 • подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 • 3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні НКЦПФР та оприлюднення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

  4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР Є. Воропаєва.

  Голова Комісії

  Д. Тевелєв

  Протокол засідання Комісії 28.08.2013 р. № 42

  ЗАТВЕРДЖЕНО Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.08.2013  № 1600

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 вересня 2013 р. за № 1611/24143

  ЗМІНИ до Порядку проведення перевірок діяльності емітентів цінних паперів( z1643-12 )

  1. У розділі ІІ( z1643-12 ):

  1) у пункті 1( z1643-12 ):

 • доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:
 • «Датою, з якої починається відлік строку для визначення початку наступної планової перевірки, є дата закінчення попередньої планової перевірки.».

  У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

 • абзац п’ятий викласти в такій редакції:
 • «Про проведення планової перевірки емітент повинен бути попередньо письмово повідомлений Органом контролю рекомендованим листом не пізніше ніж за десять календарних днів до початку її проведення, а також шляхом розміщення плану-графіка перевірок на офіційному веб-сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.»;

  2) пункт 2( z1643-12 ) викласти в такій редакції:

  «2. Позапланова перевірка передбачає незаплановану Органом контролю перевірку діяльності емітента протягом встановленого періоду за окремими питаннями.

  Позапланові перевірки можуть проводитися Органом контролю за наявності хоча б однієї з таких підстав:

  1) письмове повідомлення про ознаки порушення законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства;

  2) подання емітентом до Органу контролю заяви про скасування реєстрації випуску цінних паперів;

  3) ініціатива Органу контролю у разі безпосереднього виявлення ознак порушення емітентом вимог законодавства про цінні папери та/або акціонерні товариства;

  4) виявлення Органом контролю нових документів (обставин), що не були (не могли бути) відомі під час проведення планової, позапланової перевірки та які можуть вплинути на висновки за результатами перевірки;

  5) винесення постанови уповноваженою особою Органу контролю про зупинення провадження у справі про правопорушення на ринку цінних паперів з метою проведення додаткової перевірки;

  6) на виконання судових рішень, на вимогу правоохоронних органів та інших органів державної влади у межах повноважень, визначених законодавством;

  7) необхідність перевірки виконання рішень Органу контролю або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Органу контролю щодо усунення порушень законодавства про цінні папери;

  8) неподання у встановлений строк суб’єктом перевірки документів (інформації) на письмовий запит Органу контролю щодо здійснення безвиїзної перевірки, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджають поданню таких документів;

  9) виявлення та підтвердження недостовірності в документах (інформації), наданих суб’єктом перевірки на письмовий запит Органу контролю, у тому числі на запит щодо здійснення безвиїзної перевірки, та/або якщо такі документи (інформація) не дають змоги оцінити виконання суб’єктом перевірки вимог законодавства про цінні папери.

  Повторна перевірка питань, які перевірялись під час проведення Органом контролю планової, позапланової перевірки, здійснюється лише за рішенням суду, за постановою (ухвалою) слідчого, прокурора (слідчого судді) у кримінальному провадженні та на підставі підпунктів 4 та 5 цього пункту.

  Позапланова перевірка може бути виїзною або безвиїзною. Порядок проведення позапланової безвиїзної перевірки та оформлення її результатів встановлено розділом VІІ цього Порядку.»;

  3) у пункті 5( z1643-12 ):

 • абзац четвертий( z1643-12 ) викласти в такій редакції:
 • «Перевірка вважається розпочатою з дати отримання другого примірника доручення керівником емітента (особою, яка виконує його обов'язки або уповноваженою особою емітента). Про отримання другого примірника доручення керівник емітента (особа, яка виконує його обов’язки або уповноважена особа емітента) власноруч робить відмітку на першому примірнику доручення. Керівник емітента, особа, яка виконує його обов'язки, або уповноважена особа емітента зобов'язані підтвердити свої повноваження.»;

 • абзаци п’ятий( z1643-12 ) та шостий( z1643-12 ) виключити.
 • 2. У розділі ІІІ( z1643-12 ):

  1) абзац шостий пункту 1( z1643-12 ) викласти в такій редакції:

  «у разі ненадання на письмовий запит робочої групи документів (копій документів) виносити розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери;»;

  2) пункт 2( z1643-12 ) викласти в такій редакції:

  «2. Робоча група при проведенні перевірки зобов'язана:

  вручити керівнику емітента (особі, яка виконує його обов'язки, уповноваженій особі емітента) другий примірник доручення;

  усно повідомити посадову особу емітента (уповноважену особу емітента) про права, обов'язки та повноваження робочої групи, причину перевірки, про права, обов'язки та відповідальність емітента;

  надати письмові запити про надання документів, необхідних для проведення перевірки (додаток 3), із зазначенням часу та дати їх надання;

 • скласти Акт про відмову емітента в проведенні перевірки (додаток 4) у разі:
 • недопускання робочої групи до приміщень емітента;
 • відмови керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) поставити на першому примірнику доручення підпис та/або зазначити прізвище, ініціали, посаду, дату отримання другого примірника доручення;

  відмови керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) повернути перший примірник доручення;

  відмови (ухилення) керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) отримати другий примірник доручення;

  відмови (ухилення) посадової особи емітента (уповноваженої особи емітента) у наданні емітентом документів, необхідних для проведення перевірки;

 • відмови (ухилення) емітента від проведення перевірки.».
 • 3. Пункт 2 розділу IV( z1643-12 ) викласти в такій редакції:

  «2. Емітент та його посадові особи (уповноважені особи емітента) під час проведення перевірки зобов'язані:

 • допустити робочу групу до приміщень емітента за його місцезнаходженням;
 • підтвердити повноваження керівника емітента (особи, яка виконує його обов'язки, уповноваженої особи емітента) відповідними документами;

 • отримати другий примірник доручення;
 • поставити на першому примірнику доручення підпис із зазначенням прізвища, ініціалів, посади та дати отримання другого примірника доручення, повернути перший примірник доручення керівнику робочої групи;

 • забезпечити робочу групу робочим місцем для проведення перевірки;
 • своєчасно надавати робочій групі документи, копії документів, виписки, витяги з документів та іншу інформацію у строки, встановлені письмовими запитами про надання документів, необхідних для проведення перевірки. Документи на ці запити надаються керівнику робочої групи із супровідним листом із зазначенням переліку наданих документів та дати їх надання;

 • надавати письмові пояснення керівнику робочої групи;
 • надати документи, що вилучаються, та підписати протокол вилучення документів;
 • підписати та скріпити печаткою емітента роздруковану форму електронного документа або підписати Акт огляду електронного документа (додаток 6);

 • не створювати перешкоди для виконання покладених на керівника та членів робочої групи обов’язків.».
 • 4. Пункт 3 розділу V( z1643-12 ) доповнити новим абзацом такого змісту:

  «Акт та матеріали перевірки є внутрішніми документами Органу контролю та не підлягають передачі юридичним особам, які не є об’єктом перевірки, фізичним особам, а також іншим органам, за винятком випадків, передбачених законодавством. Інформація, що міститься в цих документах, не підлягає розголошенню працівниками Органу контролю, яким вона стала відома.».

  Т. в.о. директора департаменту контрльно-правової роботи

  Р. Машуренко


   

  Про затвердження Змін до Порядку проведення перевірок ..., автор —
  Рейтинг статьи: 95% из 100 возможных. Голосов всего: 2. Отзывов пользователей: 2.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}