Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406, Президент України

Указ  Президента України

Про внесення змін до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406

1. Внести до Указу Президента України від 6 квітня 2011 року № 406( 406/2011 ) «Про Положення про Міністерство оборони України та Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України» такі зміни:

1) у Положенні про Міністерство оборони України ( 406/2011 ), затвердженому зазначеним Указом:

а) абзац другий пункту 1( 406/2011 ) доповнити словами «а також у формуванні державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, гідрометеорологічної діяльності»;

б) пункт 3( 406/2011 ) доповнити абзацами такого змісту:

«здійснення в установленому порядку координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки держави до оборони;

забезпечення формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності»;

в) у пункті 4( 406/2011 ):

 • підпункт 4 викласти в такій редакції:
 • «4) планує та реалізовує заходи щодо протидії і нейтралізації воєнно-політичних ризиків, викликів, загроз застосування воєнної сили проти України»;

 • доповнити пункт підпунктом 20-1 такого змісту.
 • «20-1) здійснює управління щодо вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, військових ліцеїв, які перебувають у підпорядкуванні Міноборони України, та науково-дослідних установ, які належать до сфери управління Міноборони України, забезпечує їх фінансування в установленому порядку»;

 • підпункти 21, 29 і 34 викласти відповідно в такій редакції:
 • «21) готує пропозиції щодо обсягів державного замовлення на підготовку військових фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів для потреб Збройних Сил»;

  «29) забезпечує в установленому порядку обов'язковий технічний контроль транспортних засобів Збройних Сил»;

  «34) організовує разом із Державною службою України з надзвичайних ситуацій та Генеральним штабом Збройних Сил України:

  розроблення порядку залучення Збройних Сил до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

  погодження та подання в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України розроблених Державною службою України з надзвичайних ситуацій проектів законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, планів заходів у сфері цивільного захисту державного рівня на мирний час та в особливий період»;

 • доповнити пункт підпунктом 34-1 такого змісту:
 • «34-1) здійснює нормативно-правове регулювання порядку організації та здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням та виконанням вимог законодавства у сферах пожежної і техногенної безпеки, цивільного захисту, дозвільно-реєстраційної діяльності, оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, за діяльністю аварійно-рятувальних служб, а також нормативно-правове регулювання порядку та умов застосування запобіжних заходів»;

 • підпункти 36, 37 і 45 викласти відповідно в такій редакції:
 • «36) ініціює розроблення державних цільових програм з метою посилення обороноздатності держави, здійснює загальне керівництво і контроль за їх розробленням та виконанням передбачених у них завдань і заходів;

  37) здійснює відповідно до законодавства правовий і соціальний захист військовослужбовців, резервістів Збройних Сил, військовозобов'язаних, призваних на збори, членів їх сімей та працівників Збройних Сил, розробляє програми соціального розвитку Збройних Сил»;

  «45) провадить діяльність із технічного захисту інформації для потреб Міноборони України»;

  у підпункті 62 слова «міжнародних миротворчих операціях» замінити словами «міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»;

  підпункт 63 після слів «компонентів ракетного палива та» доповнити словами «іншого військового майна»;

 • підпункти 67, 76-78, 86 викласти відповідно в такій редакції:
 • «67) готує та подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо умов оплати праці працівників Збройних Сил та грошового забезпечення і заохочення військовослужбовців Збройних Сил, військовозобов'язаних та резервістів, розмірів посадових окладів працівників і військовослужбовців Збройних Сил з урахуванням складності, відповідальності і специфіки їх роботи та умов служби, встановлює порядок виплати грошового забезпечення»;

  «76) затверджує інструкцію про організацію забезпечення військовослужбовців Збройних Сил та членів їх сімей житловими приміщеннями;

  77) здійснює у Збройних Силах державний нагляд за безпекою експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва;

 • 78) здійснює в установленому порядку внутрішній аудит»;
 • «86) здійснює регулювання питань державної авіації, у тому числі нормативно-правове регулювання за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, які експлуатують державні повітряні судна, зокрема, щодо:

  реєстрації і допуску державних повітряних суден та літальних апаратів, підтримання їх льотної придатності, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден, призначених для використання в державній авіації;

 • реєстрації і допуску аеродромів та злітно-посадкових майданчиків державної авіації;
 • допуску авіаційного персоналу державної авіації до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів;

 • виконання та забезпечення польотів, пошуку та рятування, охорони державних повітряних суден»;
 • доповнити пункт підпунктом 128-1 такого змісту:
 • «128-1) затверджує перелік критеріїв, за якими проводиться розмежування категорій зон радіоактивно забруднених територій»;

  г) у пункті 5( 406/2011 ):

 • підпункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
 • «2) організовує і координує планово-економічну, фінансово-господарську роботу, забезпечує проведення внутрішнього аудиту, забезпечує достовірність бюджетної, бухгалтерської, фінансової, статистичної та інших видів звітності, організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку;

  3) забезпечує ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, державних фінансових і матеріальних ресурсів, усунення недоліків і порушень, виявлених органами державного фінансового контролю та правоохоронними органами»;

  підпункт 9 доповнити словами «забезпечує у порядку, визначеному законодавством, доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Міноборони України»;

  підпункт 10 після слів «організовує в Міноборони України» доповнити словами «документування управлінської (організаційно-розпорядчої) діяльності з метою виконання покладених на нього завдань і функцій, а також»;

  д) у пункті 7( 406/2011 ) слова «профспілками та організаціями роботодавців» замінити словами «інститутами громадянського суспільства»;

  є) у пункті 10( 406/2011 ):

 • підпункт 6 після слів «під час їх розгляду на» доповнити словами «засіданнях комітетів та»;
 • підпункт 22 доповнити словами «та дає обов'язкові до виконання державними службовцями, військовослужбовцями, іншими працівниками апарату Міноборони України доручення»;

 • доповнити пункт підпунктом 30-1 такого змісту:
 • «30-1) спрямовує і координує діяльність Державної служби України з надзвичайних ситуацій, у тому числі:

  забезпечує формування державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, профілактики травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, контролює її реалізацію Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

  погоджує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені Державною службою України з надзвичайних ситуацій проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

  визначає пріоритетні напрями роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій та шляхи виконання покладених на неї завдань, затверджує плани її роботи;

  вносить пропозиції Прем'єр-міністрові України стосовно кандидатури на посаду Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій і за його пропозицією — стосовно кандидатур на посади заступників Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

 • погоджує структуру апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій;
 • видає обов'язкові до виконання Державною службою України з надзвичайних ситуацій накази та доручення з питань, що належать до сфери її діяльності;

  погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

  погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

  погоджує пропозиції Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодо утворення, реорганізації, ліквідації її територіальних органів як юридичних осіб публічного права та вносить на розгляд Кабінету Міністрів України відповідне подання;

  погоджує утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Державної служби України з надзвичайних ситуацій як структурних підрозділів її апарату;

  порушує перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасування актів Державної служби України з надзвичайних ситуацій повністю чи в окремій частині;

  доручає Голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій скасовувати акти її територіальних органів повністю чи в окремій частині, а в разі відмови скасовує акти територіальних органів повністю чи в окремій частині;

  порушує перед Президентом України питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та його заступників;

  ініціює питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій, її територіальних органів та їх заступників, а також керівників підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

  ініціює питання щодо проведення службового розслідування стосовно Голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, його заступників, інших державних службовців і працівників апарату Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її територіальних органів, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери її управління;

  приймає рішення щодо проведення перевірки діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її територіальних органів;

  заслуховує звіти про виконання покладених на Державну службу України з надзвичайних ситуацій завдань та планів її роботи;

  визначає структурний підрозділ Міноборони України, що відповідає за взаємодію з Державною службою України з надзвичайних ситуацій;

  визначає посадових осіб Міноборони України, які включаються до складу колегії Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

  визначає порядок обміну інформацією між Міноборони України та Державною службою України з надзвичайних ситуацій, періодичність її подання;

  вирішує інші питання, пов'язані із спрямуванням і координацією діяльності Державної служби України з надзвичайних ситуацій»;

  2) у пункті 4 Положення про Генеральний штаб Збройних Сил України( 406/2011 ), затвердженого зазначеним Указом:

  а) у підпункті 26 слова «вищими військовими навчальними закладами, військовими навчальними підрозділами вищих навчальних закладів» замінити словами «військовими навчальними закладами та науково-дослідними установами Збройних Сил»;

  б) у підпункті 66 слова «миротворчих контингентів та персоналу Збройних Сил у міжнародних миротворчих операціях» замінити словами «національних контингентів та національного персоналу Збройних Сил у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки»;

  в) доповнити пункт підпунктами 67-1 і 67-2 такого змісту:

  «67-1) організовує здійснення Збройними Силами охорони державного кордону України у повітряному та підводному просторі в межах територіального моря;

  67-2) організовує разом із Міністерством внутрішніх справ України та Державною прикордонною службою України залучення (участь) з'єднань, військових частин і підрозділів Збройних Сил до здійснення заходів посилення охорони державного кордону, суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні і континентального шельфу України та їх правового оформлення, протидії незаконним перевезенням зброї і наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів у відкритому морі»;

  г) підпункт 68 викласти в такій редакції:

  «68) організовує здійснення в установленому порядку заходів щодо забезпечення безпеки польотів повітряних суден Збройних Сил, підтримання їх льотної придатності, допуску авіаційного персоналу до виконання польотів та проведення робіт із забезпечення польотів, охорони повітряних суден, виконання та забезпечення польотів, аеронавігаційного забезпечення, пошуку та рятування, випробування та прийняття в експлуатацію нових типів повітряних суден для Збройних Сил, цивільно-військової координації під час організації повітряного руху».

  2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

  Президент України

  В. ЯНУКОВИЧ

  м. Київ 2 вересня 2013 року № 468/2013


   

  Про внесення змін до Указу Президента України від 6 ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}