Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ-нафта (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господар

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1258

ЗВІТНІ ( z1822-12 BF51.xls ) та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами

ЗАТВЕРДЖЕНО Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 04.10.2012  № 1258

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 жовтня 2012 р. за № 1822/22134

ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ-нафта (квартальна) "Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність суб'єктів господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами"

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі — НКРЕ).

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Податкового кодексу України ( 2755-17 ), Закону України "Про природні монополії" ( 1682-14 );

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами ( z1245-05 ), затверджених наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 30 вересня 2005 року № 88 та постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 30 вересня 2005 року № 857, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2005 року за № 1245/11525;

інших нормативно-правових актів, які регулюють підприємницьку діяльність суб'єктів господарювання з транспортування нафти магістральними трубопроводами, що поставляється споживачам України.

ІІ. Порядок та терміни надання інформації

2.1. Форма № 4-НКРЕ-нафта (квартальна) подається до 25 числа місяця, наступного після звітного періоду, та надсилається поштою за адресою: 03680, м. Київ, вул. Смоленська, 19, та електронною поштою за адресою: nerc4n@nerc.gov.ua.

2.2. Суб'єкти господарювання подають форму № 4-НКРЕ-нафта (квартальна) у двох примірниках: перший — до НКРЕ, другий — до відповідного територіально підрозділу НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

2.3. Звітним періодом є квартал, півріччя, 9 місяців, рік.

2.4. Звіт підписується керівником суб’єкта господарювання та головним бухгалтером і скріплюється печаткою. У формі звіту зазначаються прізвище та ініціали особи, яка підписала звіт, прізвище виконавця та номер контактного телефону.

2.5. У разі внесення змін до звіту суб'єкт господарювання терміново повідомляє про це НКРЕ та відповідний територіальний підрозділ НКРЕ за місцезнаходженням ліцензіата.

ІІІ. Пояснення щодо заповнення форми № 4-НКРЕ-нафта (квартальна)

3.1. Форма № 4-НКРЕ-нафта (квартальна) передбачає звітність ліцензіата з провадження господарської діяльності з транспортування нафти магістральними трубопроводами. Звітність складається наростаючим підсумком з початку звітного року та заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.2. При заповненні найменування суб'єкта господарювання вказується повне найменування суб'єкта господарювання відповідно до його свідоцтва про державну реєстрацію.

3.3. У рядку 1 "Матеріальні витрати, усього" відображається сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 і включається вся сума матеріальних витрат, що відносяться до зазначеного виду діяльності.

3.4. У рядку 2 "Витрати на оплату праці" відображається сума прямих витрат на оплату праці, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.5. У рядку 3 "Відрахування на соціальні заходи" відображається сума здійснених відрахувань на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.6. У рядку 4 "Амортизація" відображається сума амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів, що відносяться до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.7. Рядок 5 "Інші операційні витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7. Рядок 5.7 "інші витрати" розшифровується за статтями витрат на окремому аркуші та подається одночасно з формою.

3.8. Рядок 6 "Витрати, усього" заповнюється як сума значень рядків 1, 2, 3, 4, 5.

3.9. Рядок 7 "Прибуток, усього" заповнюється як різниця значень рядків 12, 11 та 6.

3.10. У рядку 8 "Податок на прибуток" відображається сума нарахованого податку на прибуток згідно з Податковим кодексом України ( 2755-17 ).

3.11. Рядок 9 "Чистий прибуток" заповнюється як різниця значень, указаних у рядках 7 та 8.

3.12. У рядку 10 "Використання чистого прибутку, усього" відображається сума значень рядків 10.1, 10.2 та 10.3, яка включає всю суму використаного чистого прибутку, що відноситься до зазначеного у звіті виду діяльності.

3.13. Рядок 11 "Рентна плата за транспортування нафти нафтопроводами" заповнюється відповідно до Податкового кодексу України( 2755-17 ).

3.14. Рядок 12 "Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (без ПДВ)" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку з урахуванням затвердженого тарифу на транспортування нафти та обсягів транспортування нафти.

3.15. У рядку 13 "Обсяг транспортування нафти, тис. т" та рядку 13.1 "у т. ч.: обсяг транспортування нафти споживачам України" відображається обсяг згідно з фактичним обсягом транспортування нафти нафтопроводами.

3.16. У рядку 14 "Обсяг вантажообігу, млн т·км" відображається фактичний обсяг вантажообігу нафти нафтопроводами.

3.17. Рядок 15 "Собівартість 100 т·км, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 6 до значення рядка 14, поділене на 10.

3.18. Рядок 16 "Середній питомий тариф за 100 т·км, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 12 до значення рядка 14, поділене на 10.

3.19. Рядок 17 "Рентабельність, %" заповнюється як відсоткове співвідношення значення рядка 7 до значення рядка 6.

3.20. Рядок 18 "Середня нормативна чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі розрахунків, виходячи з діючих нормативів чисельності.

3.21. Рядок 19 "Середня фактична чисельність працівників, осіб" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.22. Рядок 20 "Середньомісячна заробітна плата, грн" заповнюється як співвідношення значення рядка 2 до значення рядка 19, поділене на кількість місяців звітного періоду і помножене на 1000 грн.

3.23. У рядку 21 "Первісна вартість основних засобів, тис. грн" відображається фактична вартість придбання основних засобів або фактичні витрати на створення даних засобів.

3.24. У рядку 22 "Залишкова вартість основних засобів, тис. грн" відображається сума первісної вартості основних засобів за вирахуванням їх зносу.

3.25. Додаток 1 "Обсяг транспортування, вантажообіг, тарифна виручка за звітний період в розрізі маршрутів, тарифи на які встановлює НКРЕ" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

3.25.1. Графа 6 "Вантажообіг, 100 т·км " заповнюється шляхом множення графи 3 на графу 5 та на 1000 т та ділення на 100 км.

3.25.2. Графа 7 "Тарифна виручка, тис. грн" заповнюється шляхом множення графи 4 на графу 5.

3.26. Додаток 2 "Розшифрування основних показників інших видів діяльності" заповнюється на підставі даних бухгалтерського обліку.

Начальник управління цінової та тарифної політики нафтогазового комплексу

В. Семенець


 

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕ-нафта ..., автор —
Рейтинг статьи: 96% из 100 возможных. Голосов всего: 8. Отзывов пользователей: 5.

Еще новости


Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}