Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження, Кабінет Міністрів України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА

від 12 вересня 2012 р. № 850 Київ

Про затвердження Порядку формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження

Відповідно до частини сьомої статті 26-1 Закону України "Про видавничу справу" ( 318/97-ВР ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження, що додається.

Прем'єр-міністр України

М. АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 12 вересня 2012 р. № 850

ПОРЯДОК формування державного замовлення на випуск видавничої продукції та її розповсюдження

1. Цей Порядок визначає механізм формування державного замовлення на випуск видавничої продукції (далі — державне замовлення) та її розповсюдження.

Дія цього Порядку не поширюється на формування державного замовлення на випуск підручників і посібників для забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів та їх розповсюдження.

2. Метою цього Порядку є визначення основних організаційних та економічних засад формування державного замовлення, регулювання взаємовідносин між замовниками та виконавцями, забезпечення прозорого механізму формування якісного та змістовного наповнення асортименту вітчизняної видавничої продукції для задоволення інформаційних, освітніх і культурних потреб українського суспільства, сприяння формуванню позитивного міжнародного іміджу держави.

3. Державне замовлення здійснюється з метою:

1) сприяння:

розвитку вітчизняного книговидання для підвищення його рівня за кількісними та якісними показниками до рівня провідних держав світу;

 • виданню творів класиків української літератури та сучасних авторів;
 • перекладу творів українських авторів іноземними мовами для забезпечення представлення вітчизняної видавничої продукції та її популяризації за кордоном;

  максимальному задоволенню культурно-освітніх потреб населення України та українців за кордоном у вітчизняній видавничій продукції;

  2) поповнення бібліотечних фондів України видавничою продукцією;

  3) підвищення інтересу до читання, виховання культури читання та любові до друкованого слова;

  4) забезпечення доступу до надбань світової культури шляхом перекладу та видання державною мовою творів видатних зарубіжних авторів.

  4. Центральні органи виконавчої влади, інші державні органи, установи та організації, які є потенційними державними замовниками на випуск видавничої продукції для державних потреб (далі — потенційні державні замовники), визначають тематику видань, які передбачаються до випуску за державним замовленням, та готують пропозиції до проекту державного замовлення.

  5. Для підготовки пропозицій до проекту державного замовлення потенційні державні замовники оголошують інформацію про прийом від видавців пропозицій щодо випуску за державним замовленням видань визначеної тематики (далі — пропозиції) та строки їх подання.

  У пропозиціях зазначаються:

 • відомості про авторів та інших осіб, які братимуть участь у створенні видання;
 • назва видання з короткою анотацією;
 • мови, якими пропонується випускати видання;
 • обсяг видання (зазначається в обліково-видавничих та умовно-друкарських аркушах);
 • тираж видання;
 • стан підготовки видання до випуску;
 • орієнтовна вартість тиражу видання.
 • 6. До пропозицій додаються такі документи:

 • технічні параметри;
 • плановий кошторис витрат;
 • оригінал або нотаріально завірена копія документа (документів), що підтверджує наявність у видавця виключного майнового права на використання твору;

  копія свідоцтва про внесення видавця до Державного реєстру України видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції або його дублікат;

 • документи, що підтверджують платоспроможність видавця.
 • 7. Потенційні державні замовники на підставі прийнятих від видавців пропозицій здійснюють попередній відбір видань для випуску за державним замовленням.

  8. Тематичну та змістовну оцінку видань, попередньо відібраних потенційними державними замовниками, здійснюють утворені ними експертні ради.

  Експертні ради — це консультативні, постійно діючі дорадчі колегіальні органи, до складу яких можуть входити представники наукових установ, творчих спілок, бібліотек, книготорговельних та поліграфічних підприємств, громадських організацій тощо.

  Експертні ради діють на засадах колегіальності та неупередженості своїх членів. Членство в експертній раді не повинно створювати протиріч між інтересами потенційних державних замовників та видавців, а також впливати на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору видань.

  9. З урахуванням висновків експертних рад потенційні державні замовники готують пропозиції до проекту державного замовлення на наступний рік.

  10. Проект державного замовлення формується Мінекономрозвитку разом з потенційними державними замовниками в порядку, визначеному законодавством.

  11. Після затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, визначення і затвердження обсягів та складу державного замовлення центральні органи виконавчої влади, державні органи, установи та організації, яким на відповідний рік передбачені кошти на випуск видавничої продукції (далі — державні замовники), виносять на розгляд експертних рад переліки видань, які передбачаються до випуску за державним замовленням у поточному році (далі — переліки), та з урахуванням висновків експертних рад затверджують їх у встановленому законодавством порядку.

  До таких переліків включаються видання, що висвітлюють актуальні теми в контексті сучасних проблем державотворення та історії України, сприяють культурному, освітньому і науковому розвитку особистості, вихованню дітей та молоді, зміцненню науково-технічного та інвестиційного потенціалу держави, інтеграції України до європейського та світового співтовариства, задовольняють читацький попит відповідно до даних бібліотек України, а також видання, присвячені пам'ятним датам.

  Затверджені переліки оприлюднюються на офіційних веб-сайтах державних замовників, в офіційних друкованих виданнях, на інформаційних стендах або будь-яким іншим способом.

  12. Державні замовники виходячи із затверджених обсягів державного замовлення та виділених на їх виконання коштів самостійно здійснюють вибір виконавців державного замовлення у порядку, встановленому Законом України "Про здійснення державних закупівель"( 2289-17 ).

  13. З метою забезпечення прозорості витрачання коштів державного бюджету, що спрямовуються на виконання державного замовлення, кошторисна вартість видавничої продукції оприлюднюється на офіційному веб-сайті державного замовника, в офіційних друкованих виданнях, на інформаційних стендах або іншим способом.

  14. Встановлення нормативів рентабельності виробництва та доставки видавничої продукції здійснюється відповідно до пункту 6-1 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548( 1548-96-п ) "Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)" (ЗП України, 1996 р., № 21, ст. 596; Офіційний вісник України, 2002 р., № 30, ст. 1427).

  Нормативи рентабельності виробництва видавничої продукції для наукових установ не повинні перевищувати 15 відсотків, доставки — 5 відсотків.

  15. Після виконання державного замовлення за погодженням із державним замовником виконавець має право на виготовлення за власні кошти на умовах, визначених авторським договором, додаткового тиражу видання поліграфічними чи іншими технічними засобами.

 • 16. Оплата виконавцям здійснюється відповідно до умов укладених державних контрактів (договорів).
 • 17. Державні замовники на підставі державних контрактів (договорів) можуть здійснювати попередню оплату товарів, робіт і послуг, пов'язаних з випуском видавничої продукції, відповідно до законодавства.

 • 18. Контроль за виконанням державного замовлення покладається на державних замовників.
 • 19. Виконавці несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання державного замовлення.
 • 20. Державні замовники подають Держстату і Мінекономрозвитку в установленому порядку звіт про виконання державного замовлення та стан його фінансування.

  21. Розповсюдження видавничої продукції, випущеної за державним замовленням, здійснюється відповідно до затверджених державними замовниками розподілів тиражів видань.

  Загальні обсяги видавничої продукції, випущеної за державним замовленням, відповідають загальним обсягам її розповсюдження.

  22. Видавнича продукція, випущена за державним замовленням, розповсюджується шляхом безоплатної передачі відповідно до розподілу, що здійснюється державним замовником з урахуванням результатів попереднього вивчення потреби у такій продукції, для поповнення фондів публічних бібліотек (загальнодоступних), у тому числі спеціалізованих (для дітей, юнацтва, осіб з фізичними вадами), спеціальних бібліотек (академій наук, науково-дослідних інститутів, навчальних закладів, музеїв, підприємств, установ, організацій), для забезпечення дипломатичних представництв України та українських громад за кордоном, культурно-просвітницьких товариств національних меншин та для задоволення інших загальнодержавних потреб.


   

  Про затвердження Порядку формування державного замовлення ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}