Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Генеральної прокуратури України, Генеральна прокуратура України

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 • 26.07.2012  № 65
 • Про затвердження Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Генеральної прокуратури України

  З метою приведення у відповідність з вимогами наказу Генерального прокурора України від 18.05.2012 № 14гн( v0014900-12 ) "Про організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України" та Регламенту Генеральної прокуратури України ( v0035900-12 ), керуючись пунктом 7 статті 15 Закону України "Про прокуратуру"( 1789-12 ), НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни та доповнення до Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Генеральної прокуратури України від 07.07.2011, затвердивши його в новій редакції.

  2. Начальнику відділу привести розподіл обов'язків між працівниками підрозділу у відповідність з Положенням.

  3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора України від 07.07.2011 № 76 "Про затвердження Положення про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Генеральної прокуратури України".

  З наказом ознайомити працівників Генеральної прокуратури України.

  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Генерального прокурора України Ю. Ударцова.

  Виконувач обов'язків Генерального прокурора України державний радник юстиції 1 класу

  Є. Блажівський

  ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Генерального прокурора України 26.07.2012 № 65

  ПОЛОЖЕННЯ про відділ забезпечення доступу до публічної інформації Генеральної прокуратури України

  1. Загальні положення

  1.1. Відділ забезпечення доступу до публічної інформації (далі — відділ) є самостійним структурним підрозділом Генеральної прокуратури України, безпосередньо підпорядкованим заступнику Генерального прокурора згідно з розподілом обов'язків між керівництвом Генеральної прокуратури України.

  1.2. У своїй діяльності відділ керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України "Про прокуратуру"( 1789-12 ), "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), іншими законодавчими актами, рішеннями і роз'ясненнями Конституційного Суду України, Регламентом Генеральної прокуратури України( v0035900-12 ), наказом № 14гн-2012( v0014900-12 ) "Про організацію роботи із забезпечення доступу до публічної інформації в органах прокуратури України" та іншими наказами, інструкціями, розпорядженнями, вказівками Генерального прокурора України, а також цим Положенням. Ураховує судову практику, рішення та роз'яснення Конституційного Суду України.

  1.3. Свою роботу відділ організовує у взаємодії з іншими структурними підрозділами Генеральної прокуратури, прокуратурами всіх рівнів, Національною академією прокуратури України, а також з відповідними органами державної влади та управління.

  2. Структура та засади діяльності

  2.1. До складу відділу входять: начальник відділу, 1 старший прокурор, 2 прокурори відділу та 1 спеціаліст першої категорії.

  2.2. Робота працівників відділу організовується за зонально-предметним принципом, відповідно до розподілу функціональних обов'язків, який здійснює начальник відділу, затверджує заступник Генерального прокурора України.

  3. Основні завдання та функції відділу

  3.1. Організація роботи з доступу до публічної інформації, вжиття заходів, направлених на забезпечення права кожного на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес, та інформації, яка знаходиться у володінні Генеральної прокуратури України.

  3.2. Здійснення загального контролю за своєчасністю оприлюднення інформації у порядку, визначеному Інструкцією про порядок забезпечення доступу до публічної інформації у Генеральній прокуратурі України( v0053900-11 ) від 10.05.2011 № 53 (далі — Інструкція).

  3.3. Контроль за використанням інформації з обмеженим доступом.

  3.4. Оприлюднення інформації, визначеної пунктом 2.5 Інструкції ( v0053900-11 ), відомостей про діяльність відділу та прийняті рішення.

  3.5. Надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію, їх приймання, реєстрація, опрацювання.

  3.6. Підготовка проектів резолюцій, надання запитів на розгляд заступнику Генерального прокурора України, відповідальному за організацію роботи відділу.

  3.7. Організація роботи з отримання від структурних підрозділів апарату інформацій та надання відповідей на запити.

  3.8. Контроль за виконанням підрозділами центрального апарату вимог Закону( 2939-17 ) та Інструкції про порядок забезпечення доступу до публічної інформації( v0053900-11 ).

  3.9. Проведення комплексного вивчення стану організації роботи щодо забезпечення доступу до публічної інформації, вжиття заходів до її удосконалення, підвищення ефективності. Надання пропозицій щодо вдосконалення відповідного законодавства.

  3.10. Забезпечення організаційного керівництва підпорядкованими прокуратурами щодо оприлюднення публічної інформації та розгляду запитів, контроль за їх діяльністю.

  3.11. Надання практичної допомоги, проведення перевірок з питань забезпечення доступу до публічної інформації в центральному апараті та підпорядкованих прокуратурах. Вжиття заходів до підвищення рівня цієї діяльності, усунення недоліків і прорахунків.

  3.12. Забезпечення прокурорів інформацією та методичним матеріалом з питань доступу до публічної інформації.

  3.13. Проведення стажування старших прокурорів прокуратур обласного рівня з питань забезпечення доступу до публічної інформації, працівників підрозділів центрального апарату та участь у наукових, навчально-методичних заходах з питань, віднесених до компетенції відділу.

  3.14. Вирішення скарг на рішення, дії чи бездіяльність службових осіб органів прокуратури з питань забезпечення доступу до публічної інформації, у порядку та строки, визначені Законом України "Про звернення громадян" ( 393/96-ВР ).

  3.15. Ведення обліку запитів на інформацію та складання звітів з указаних питань.

  3.16. Відділ виконує інші функції, що випливають із покладених на нього завдань.

  4. Права відділу

  Відділ має право:

  4.1. Одержувати від інших структурних підрозділів Генеральної прокуратури організаційно-розпорядчі документи, статистичні дані, службові документи та інші матеріали, що містять необхідну для виконання покладених на відділ завдань інформацію.

  4.2. За погодженням з Генеральним прокурором України чи його заступниками для виконання завдань, які потребують спеціальних знань, залучати вчених-правознавців та інших фахівців, котрі не є працівниками прокуратури, за їх згодою, до опрацювання окремих правових питань.

  4.3. При виконанні визначених Положенням повноважень знайомитися з необхідними матеріалами та документами, іншою інформацією органів прокуратури України у порядку, передбаченому Регламентом Генеральної прокуратури України ( v0035900-12 ) та іншими організаційно-розпорядчими документами.

  4.4. За необхідності, для виконання завдань ініціювати перед керівництвом Генеральної прокуратури питання про виїзд працівників підрозділу до підпорядкованих прокуратур або витребування необхідних інформацій чи матеріалів.

  4.5. Ініціювати проведення нарад керівників структурних підрозділів Генеральної прокуратури для розгляду питань, що належать до його компетенції.

  5. Обов'язки та повноваження працівників відділу

  5.1. Начальник відділу:

  1) забезпечує загальне керівництво діяльністю відділу;

  2) організовує роботу відділу з урахуванням плану роботи Генеральної прокуратури, рішень колегії, нарад та інших організаційно-розпорядчих документів керівництва Генеральної прокуратури України;

  3) організовує, спрямовує і контролює роботу прокурорів відділу, несе відповідальність за результати та якісне виконання покладених на відділ завдань;

  4) розподіляє функціональні обов'язки між працівниками відділу та подає розподіл на затвердження заступнику Генерального прокурора України;

  5) визначає основні напрями діяльності відділу відповідно до завдань та функцій, визначених цим Положенням;

  6) забезпечує надання практичної допомоги, проведення планових та позапланових перевірок додержання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації"( 2939-17 ), наказу Генерального прокурора України № 14гн-2012( v0014900-12 ) структурними підрозділами центрального апарату та підпорядкованими прокурорами, бере участь у них, контролює усунення недоліків, проводить стажування працівників;

  7) забезпечує взаємодію з іншими самостійними структурними підрозділами Генеральної прокуратури України і співпрацю з відповідними підрозділами інших відомств;

  8) вносить пропозиції до плану роботи Генеральної прокуратури України;

  9) здійснює добір кадрів, організовує підвищення їх ділової та професійної майстерності, готує атестаційні документи на працівників відділу;

  10) вносить пропозиції про призначення, переміщення, звільнення з посад працівників відділу, про присвоєння їм чергових класних чинів, включення до кадрового резерву, проведення стажування, надання відпусток, а також про зміни в оплаті їх праці. Відповідно до Дисциплінарного статуту прокуратури України( 1796-12 ) порушує питання про заохочення працівників відділу та накладення на них дисциплінарних стягнень;

  11) бере участь у нарадах керівництва Генеральної прокуратури України, проводить оперативні наради з питань діяльності відділу, а також організовує наради за участю працівників інших структурних підрозділів Генеральної прокуратури для вирішення питань, що виникають при розгляді запитів та виконанні спільних завдань;

  12) за дорученням керівництва Генеральної прокуратури України представляє в органах державної влади, громадських, наукових, міжнародних та інших організаціях Генеральну прокуратуру з питань, що стосуються діяльності відділу;

  13) організовує роботу з оприлюднення та надання інформації з питань, що відносяться до компетенції підрозділу;

  14) організовує роботу з приймання, реєстрації, опрацювання запитів на інформацію, підписує відповіді на запити осіб;

 • 15) розглядає скарги на рішення, дії та бездіяльність підпорядкованих прокурорів;
 • 16) формує та несе відповідальність за достовірність звітності та ведення первинного обліку;
 • 17) організовує, вивчає та узагальнює стан роботи з питань забезпечення доступу до публічної інформації; вживає заходів до поширення позитивного досвіду, проводить методичну роботу;

  18) здійснює прийом запитувачів, надає роз'яснення та практичну допомогу в оформленні запитів на інформацію;

 • 19) несе відповідальність за організацію діловодства у структурному підрозділі;
 • 20) підписує службову документацію відділу.
 • 5.2. Старший прокурор, прокурор відділу:

  1) безпосередньо виконує завдання та доручення керівництва;

  2) здійснює оперативний контроль за своєчасним та якісним виконанням планових завдань підпорядкованими прокурорами;

  3) вносить пропозиції щодо вдосконалення роботи, готує проекти службових листів, наказів, розпоряджень з питань, віднесених до його компетенції;

  4) вносить пропозиції до планів роботи, за дорученням керівництва відділу готує матеріали на розгляд колегії та оперативних нарад;

  5) здійснює чергування в кабінеті доступу до публічної інформації, у визначених законом випадках оформляє запити на інформацію та надає допомогу в їх оформленні;

  6) у межах компетенції здійснює контрольні функції щодо структурних підрозділів центрального апарату, зокрема щодо своєчасного оприлюднення інформації та виконання доручень заступника Генерального прокурора про надання інформації на запити;

  7) готує проекти відповідей на запити на інформацію;

  8) ініціює вжиття заходів реагування, спрямованих на усунення виявлених недоліків в організації роботи, порушень виконавської дисципліни працівниками центрального апарату при наданні інформації на запити та працівниками підпорядкованих прокуратур;

  9) забезпечує методичне керівництво роботою закріплених прокуратур, здійснює оперативний контроль за своєчасним і повним виконанням управлінських рішень, вживає заходів для усунення недоліків;

  10) надає підпорядкованим прокуратурам фахову практичну допомогу, проводить перевірки з організації виконання вимог наказу № 14гн-2012( v0014900-12 ), вивчає і впроваджує позитивний досвід роботи;

  11) бере участь у проведенні аналітичних вивчень та узагальнень, розробці методичних рекомендацій і посібників, у роботі з удосконалення законодавства;

  12) веде облік проведеної роботи, за напрямами діяльності накопичує і систематизує необхідні для роботи інформаційні матеріали;

 • 13) бере участь у навчанні та стажуванні працівників органів прокуратури;
 • 14) розглядає скарги на рішення, дії та бездіяльність підпорядкованих прокурорів;
 • 15) за необхідності, у разі оскарження рішень, дій чи бездіяльності прокурорів до суду залучається до участі у розгляді справ;

 • 16) систематично працює над підвищенням свого професійного рівня.
 • Старшому прокурору доручаються ділянки з більшим обсягом роботи, вирішення складних питань і виконання важливих доручень.

  5.3. Спеціаліст I категорії:

  1) забезпечує ведення обліку роботи відділу, запитів на інформацію, систематично надає звіти про це начальнику відділу;

  2) веде діловодство відділу відповідно до Інструкції з діловодства в органах прокуратури України( v0018900-10 ), Регламенту Генеральної прокуратури України( v0035900-12 ), наказів, розпоряджень, вказівок та інших документів Генеральної прокуратури України;

  3) друкує службову документацію;

  4) веде облік робочого часу працівників відділу та складає табель;

  5) виконує інші завдання за дорученням керівництва відділу.

  6. Відповідальність працівників відділу

  6.1. Начальник відділу несе дисциплінарну відповідальність за неналежну організацію роботи з виконання покладених на відділ завдань, доручень Генерального прокурора України та його заступників, незабезпечення дотримання службової та трудової дисципліни працівниками відділу.

  6.2. Старший прокурор, прокурори відділу, спеціаліст I категорії несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх функціональних обов'язків, несвоєчасне і неякісне виконання доручень, за порушення службової та трудової дисципліни.

  Працівники відділу несуть відповідальність і в інших випадках, передбачених Дисциплінарним статутом прокуратури України ( 1796-12 ), законами України "Про державну службу"( 3723-12 ), "Про засади запобігання і протидії корупції"( 3206-17 ) та законодавством про працю.

  Відділ забезпечення доступу до публічної інформації


   

  Про затвердження Положення про відділ забезпечення ..., автор —
  Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости

  Азовська нота
  00:15, 20.07.2013

  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}