Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію Аудиторської палати України, Аудиторська палата України

АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

 • 05.07.2012  № 252/11
 • Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію Аудиторської палати України

  Керуючись Законом України "Про аудиторську діяльність" від 22.04.93 р. № 3125-XII( 3125-12 ), Статутом Аудиторської палати України( vr180230-07 ), з метою організаційного забезпечення роботи Аудиторська палата України ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Положення про Дисциплінарну комісію Аудиторської палати України (додається).

  2. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Дисциплінарну комісію Аудиторської палати України( vr9_2230-07 ), затверджене рішенням Аудиторської палати України від 26.04.2007 р. № 176/9.2.

  3. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

  4. Секретаріату Аудиторської палати України забезпечити оприлюднення цього рішення.

  Голова Аудиторської палати України

  І.І. Нестеренко

  Додаток до рішення Аудиторської палати України 05.07.2012 № 252/11

  ПОЛОЖЕННЯ про Дисциплінарну комісію Аудиторської палати України

  1. Загальні положення

  1.1. Положення про Дисциплінарну комісію Аудиторської палати України (далі — Положення) розроблено відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність"( 3125-12 ), Статуту Аудиторської палати України( vr180230-07 ) (далі — АПУ).

  1.2. Положення визначає порядок створення Дисциплінарної комісії АПУ (далі — Комісія), її склад, повноваження, структуру, порядок роботи, прийняття рішень та взаємодії з іншими комісіями АПУ.

  1.3. У своїй діяльності Комісія керується Законом України "Про аудиторську діяльність"( 3125-12 ), Статутом АПУ( vr180230-07 ), Регламентом АПУ ( vr9_4230-08 ), цим Положенням, стандартами аудиту, рішеннями АПУ та чинним законодавством України.

  1.4. Метою створення і діяльності Комісії є сприяння у забезпеченні належного виконання аудиторами (аудиторськими фірмами) професійних обов'язків.

  1.5. Завданням Комісії є розгляд матеріалів дисциплінарного провадження щодо фактів неналежного виконання аудиторами (аудиторськими фірмами) професійних обов'язків.

  2. Склад Комісії та порядок її створення

  2.1. Рішення про створення Комісії приймається АПУ. Роботою Комісії керує її Голова (Голова АПУ), який може мати заступників зі складу членів Комісії, що обираються і звільняються від виконання своїх обов'язків на засіданні Комісії.

  2.2. Членами Комісії можуть бути тільки члени АПУ — голови постійно діючих комісій АПУ, термін повноважень яких обмежується терміном їхнього перебування головами постійно діючих комісій АПУ. Члени Комісії виконують свої обов'язки на громадських засадах.

  2.3. За Комісією у складі Секретаріату АПУ закріплюється спеціаліст, на якого покладаються обов'язки інформаційного забезпечення діяльності Комісії.

  2.4. До участі в роботі Комісії можуть залучатися особи з числа експертів, консультантів, які не є членами АПУ, але мають відповідну фахову підготовку щодо предмета діяльності Комісії.

  2.5. Голова Комісії виконує такі обов'язки:

  2.5.1. Скликає засідання Комісії, визначає місце і час проведення засідання.

  2.5.2. Головує та доповідає на засіданнях з питань порядку денного.

  2.5.3. Дає доручення окремим членам Комісії щодо підготовки до розгляду матеріалів дисциплінарного впровадження.

  2.5.4. Представляє Комісію в межах її повноважень та завдань у відносинах з органами державної влади, суб'єктами аудиторської діяльності, скаржниками, іншими особами.

  2.5.5. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та Статутом АПУ( vr180230-07 ).

  2.6. Члени Комісії:

  2.6.1. Беруть участь у обговоренні питань порядку денного засідання Комісії та у прийнятті відповідних рішень.

  2.6.2. Забезпечують якісну та своєчасну підготовку матеріалів з питань компетенції Комісії та скарг, що розглядаються.

  2.6.3. Ініціюють питання порядку денного засідання Комісії.

  3. Повноваження Комісії

  3.1. Комісія має такі повноваження.

  3.1.1. Розглядає матеріали дисциплінарного провадження та подає на засідання АПУ відповідний проект рішення про застосування стягнення до аудиторів (аудиторських фірм).

  3.1.2. Здійснює моніторинг допущених аудиторами (аудиторськими фірмами) порушень вимог чинного законодавства України, стандартів аудиту, норм професійної етики аудиторів та рішень АПУ.

  3.1.3. Узагальнює практику застосування АПУ стягнень до аудиторів (аудиторських фірм) за неналежне виконання професійних обов'язків.

  3.1.4. Інформує про вимоги до якості аудиторських послуг, а також про результати роботи Комісії професійну спільноту та громадськість на засіданнях, професійних зустрічах і конференціях.

  3.1.5. Бере участь у розробці та подає на розгляд і затвердження АПУ нормативні акти АПУ з питань роботи Комісії.

  3.1.6. Здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про аудиторську діяльність"( 3125-12 ) та Статутом АПУ( vr180230-07 ).

  3.2. З метою справедливого та неупередженого розгляду матеріалів дисциплінарного провадження Комісія має право.

  3.2.1. Отримувати додаткову або уточнену інформацію по суті матеріалів дисциплінарного провадження.

  3.2.2. Звертатися за письмовими роз'ясненнями до експертів чи консультантів та додатковими поясненнями — до заявника та (або) особи, щодо якої відкрито дисциплінарне провадження.

  3.2.3. Одержувати в установленому законодавством та АПУ порядку від уповноважених органів і Секретаріату АПУ інформацію, документи, матеріали, статистичні та інші дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

  3.2.4. Залучати вчених та спеціалістів за їхньою згодою для розгляду питань, що належать до компетенції Комісії.

  3.2.5. Продовжувати в разі потреби понад встановлений термін період розгляду матеріалів дисциплінарного провадження.

  3.3. Комісія зобов'язана узагальнювати факти виявлених порушень або скарги, що підтвердилися, і надавати відповідну інформацію профільним комісіям АПУ та інформувати професійну аудиторську спільноту з урахуванням принципу конфіденційності і неупередженого ставлення до учасників конфлікту професійних інтересів.

  4. Порядок роботи Комісії

  4.1. Основною формою роботи Комісії є засідання. Засідання Комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь більшість із її членів.

  4.2. Кожен із членів Комісії має однакове право голосу при обговоренні питань предмета порядку денного засідання Комісії.

  4.3. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів від присутніх членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Комісії є ухвальним. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує Голова Комісії (а в разі його відсутності — його заступник).

  4.4. У разі неможливості присутності одного із членів Комісії (з об'єктивних причин) на засіданні він може делегувати свої повноваження іншому члену Комісії, письмово підтвердивши таке делегування.

  4.5. При Комісії можуть бути створені експертні ради, комісії, робочі групи із числа членів АПУ та залучених фахівців, які не є членами АПУ. Результати роботи робочої групи мають рекомендаційний характер для членів Комісії.

  4.6. За виконання робіт фахівцям, які залучаються Комісією як спеціалісти та/або радники, відшкодовуються витрати згідно з кошторисом та/або виплачується винагорода в розмірах, визначених АПУ відповідно до чинного законодавства та в межах затвердженого АПУ кошторису.

  4.7. Комісія у своїй роботі використовує бланки із своїм найменуванням.

  4.8. Інформаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Секретаріат АПУ.

  {Текст взято з сайту http://www.mns.gov.ua/}


   

  Про затвердження Положення про Дисциплінарну комісію ..., автор —
  Рейтинг статьи: 98% из 100 возможных. Голосов всего: 1. Отзывов пользователей: 1.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}