Новые Консультации Последние консультации RSS

Консультации в Разделе Последние Консультации в Разделе RSS

Загрузка виджета поиска юриста в Вашем городе...

Юридические новости Последние новости по RSS

додати на Яндекс

Неотвеченные вопросы

Новое в Законодательстве

додати на Яндекс

Юридический форум


Конкурс!
Активно консультируете на сайте? Знаете ответы на все вопросы и готовы безвозмездно делиться с людьми своими знаниями? Получите награду — 10 000 гривен!
Подарки для консультантов
Для всех юристов, которые консультируют на сайте Advising, мы открываем магазин подарков, где каждый сможет обменять свои заработанные баллы на ценные призы!

Про інформаційний лист, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

ЛИСТ

 • 09.04.2012
 • Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям

  Про інформаційний лист

  З метою забезпечення дотримання Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"( 2806-15 ) надсилаємо для використання в роботі інформаційний лист щодо складання державними адміністраторами протоколів про адміністративні правопорушення.

  Даний інформаційний лист розроблений з метою забезпечення єдиного стандарту складання протоколів про адміністративні правопорушення.

  Узагальнену інформацію щодо кількості складених державними адміністраторами протоколів про адміністративні правопорушення просимо надсилати до Мінекономрозвитку щоквартально до 25 числа місяця, наступного за звітним періодом (заповнюються наростаючим підсумком — за 3 місяці, за 6 місяців, за 9 місяців, за 12 місяців) — рекомендована форма звіту додається. Зазначену вище інформацію надавати в паперовому та електронному вигляді на romanchenko@dkrp.gov.ua або shtefan@dkrp.gov.ua (додатки направляти виключно в електронному вигляді).

  Додаток

  ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ щодо складання державними адміністраторами протоколів про адміністративні правопорушення

  Відповідно до статті 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"( 2806-15 ) до основних завдань державного адміністратора, серед іншого, віднесено складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

  Згідно ст. 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80732-10 ) (далі — Кодекс) протоколи про адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена частиною другою статті 166-10 Кодексу (в частині порушення місцевим дозвільним органом строків видачі документа дозвільного характеру), складаються посадовими особами міських рад міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних і районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій — державними адміністраторами, з обов'язковим зазначенням посадової особи, винної у вчиненні правопорушення, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

  Довідково: в зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" щодо розширення мережі дозвільних центрів"( 3993-17 ) (від 03.11.2011 N 3993-VI) Міністерством економічного розвитку і торгівлі України готуються зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо приведення положень ст. 255 цього Кодексу у відповідність до вимог зазначеного вище Закону.

  Питання щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення унормовано статтею 256 Кодексу (редакція окремих статей Кодексу станом на 07.02.2012 додаток 1).

  Зазначеною статтею Кодексу також встановлені основні вимоги до відомостей, що мають зазначатися під час складання протоколу про адміністративне правопорушення. Вказані в згаданій статті відомості надаються посадовими особами безперешкодно.

  При виявленні порушення строків видачі документа дозвільного характеру державний адміністратор інформує посадову особу, якій він підпорядковується, та керівника відповідного місцевого дозвільного органу про те, що на представника місцевого дозвільного органу буде складено протокол про адміністративне правопорушення.

  Протокол про адміністративне правопорушення складається на посадову особу місцевого дозвільного органу, винну в порушенні строку видачі документів дозвільного характеру (рекомендована форма протоколу наведена у додатку 2). Протокол може складатися у приміщенні відповідного дозвільного центру в присутності представника місцевого дозвільного органу або у приміщенні місцевого дозвільного органу в присутності його керівника та посадової особи, на яку буде складено протокол.

  При складанні протоколу варто враховувати неприпустимість закреслень чи виправлень відомостей, що заносяться до протоколу про адміністративне правопорушення, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

  Згідно з деякими положеннями статті 256 Кодексу ( 80732-10 ), до протоколу про адміністративне правопорушення можуть долучатися відомості, необхідні для вирішення справи, що можуть підтверджувати факт вчинення адміністративного правопорушення.

  Протокол про адміністративне правопорушення складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності (стаття 254 Кодексу).

  До протоколу про адміністративні правопорушення долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

  Кожний документ повинен мати свої реквізити (дату, адресу, назву, підписи тощо), містити достовірну інформацію та відповідати вимогам законодавства.

  Складений протокол про адміністративне правопорушення та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу.

  Протокол про адміністративне правопорушення реєструється державним адміністратором у Журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (рекомендована форма журналу наведена у додатку 3 ( n0005731-12 )), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою міської ради міст обласного або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), Київської та Севастопольської міських, районних і районних у місті Києві державних адміністрацій.

  Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом голови (заступника) міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), голови (заступника) Київської та Севастопольської міських, районної, районної у місті Києві державних адміністрацій, протягом десяти робочих днів з дати реєстрації у Журналі направляються до суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення.

  Під час формування матеріалів справи про адміністративні правопорушення для направлення до відповідного суду, необхідно чітко зазначати у супровідному листі надані документи (тобто, наприклад, якщо в листі зазначається "копія документа", то до листа додається копія відповідного документа, а якщо "оригінал документа" — додається його оригінал).

  Про направлення протоколу про адміністративне правопорушення і доданих до нього матеріалів на розгляд суду в Журналі обліку протоколів про адміністративні правопорушення робиться відповідний запис.

  Копії матеріалів про адміністративне правопорушення, що передані до суду, зберігаються державними адміністраторами. Надалі до матеріалів про адміністративні правопорушення додаються результати розгляду справи в суді (копія постанови суду, копія акта державної виконавчої служби тощо).

  Після отримання відомостей про прийняте судом рішення у справі про адміністративне правопорушення до Журналу обліку протоколів про адміністративні правопорушення вносяться відомості про результати розгляду справи: номер та дата винесення ухвали (постанови), відомості про суд (суддю), який виніс ухвалу (постанову), результати розгляду справи.

  Матеріали про адміністративні правопорушення, за якими завершено провадження, зберігаються згідно з термінами, установленими чинним законодавством України.

  Журнали обліку протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, установленого чинним законодавством України.

  Облік протоколів про адміністративні правопорушення пропонується проводити в межах кожного календарного року окремо.

  Додаток 1 до Інформаційного листа

  ВИТЯГ з Кодексу України про адміністративні правопорушення( 80732-10 )

  (із змінами та доповненнями, внесеними Законами України станом на 07.02.2012)

  Стаття 254. Складення протоколу про адміністративне правопорушення

  Про вчинення адміністративного правопорушення складається протокол уповноваженими на те посадовою особою або представником громадської організації чи органу громадської самодіяльності.

  Протокол про адміністративне правопорушення, у разі його оформлення, складається у двох екземплярах, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

  Протокол не складається у випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу.

  Стаття 256. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення

  У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

  Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

  У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви свого відмовлення від його підписання.

  При складенні протоколу особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 цього Кодексу, про що робиться відмітка у протоколі.

  Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністративної відповідальності

  Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

  (положення частини першої статті 268, за яким обмежується право на вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за Законом України має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, визнано таким, що не відповідає Конституції України( 254к/96-ВР ) (є неконституційним), згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 16.11.2000 р. № 13-рп/2000( v013p710-00 ))

  При розгляді справ про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 44( 80731-10 ), статтями 51( 80731-10 ), 146( 80731-10 ), 160( 80731-10 ), 172( 80731-10 )-2( 80731-10 ) — 172( 80731-10 )-9( 80731-10 ), 173( 80731-10 ), частиною третьою статті 178 ( 80731-10 ), статтями 185( 80731-10 ), 185( 80731-10 )-1( 80731-10 ), статтями 185( 80731-10 )-7( 80731-10 ), 187( 80731-10 ) цього Кодексу, присутність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, є обов'язковою. У разі ухилення від явки на виклик органу внутрішніх справ або судді районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду цю особу може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

  Законами України може бути передбачено й інші випадки, коли явка особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'язковою.

  Додаток 2 до Інформаційного листа

  ПРОТОКОЛ  ( n0005731-12 BF65.doc ) про адміністративне правопорушення( n0005731-12 BF65.doc )

  Додаток 3 до Інформаційного листа

  ЖУРНАЛ обліку протоколів про адміністративні правопорушення

  № з/п

  Номер протоколу

  Дата та місце вчинення правопорушення

  Посадова особа, стосовно якої складено протокол

  Дата передачі матеріалів про адміністративне правопорушення до суду

  Найменування суду

  Дата та результат розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення в суді

  Примітки

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  Додаток до листа Мінекономрозвитку від ____________ № ___

  ЗВІТ про складені протоколи про адміністративні правопорушення

 • у _____________________________________ області
 • № з/п

  Міста, райони області, П.І. Б. державного адміністратора

  Дата складання протоколу

  Посада особи, стосовно якої складено протокол

  Документ дозвільного характеру, щодо якого порушено строк видачі

  Стан проходження матеріалів по справі (подано до суду / готується до подання до суду)

  Результат розгляду матеріалів про адміністративне правопорушення протоколу в суді

  Примітки

  1

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  9


   

  Про інформаційний лист, Міністерство економічного розвитку ..., автор —
  Рейтинг статьи: 97% из 100 возможных. Голосов всего: 13. Отзывов пользователей: 4.

  Еще новости


  Юридическая Консультация в Киеве, 01001, г. Киев, ул. Хрещатик, 32 Украина
  Подняться вверх, к началу страницы {lang: 'ru'}